Административно Дело
174 от 2018 г.
Предмет: Подзаконови нормативни актове- тройни състави
Жалбоподател: КИРИЛ ЕНЧЕВ ПЕТРОВ – ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ
Ответник: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


Р Е ШЕНИЕ

№…

гр. Ловеч, 09.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, тричленен административен състав, в открито съдебно заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:        

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Христова

                            Любомира Кръстева

Мирослав Вълков

при секретаря Татяна Тотева,

и в присъствието на прокурор Светла Иванова от ОП – Ловеч, като разгледа докладваното от съдия Любомира Кръстева адм.дело №174 по описа за 2018 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Административното дело е образувано въз основа на постъпил протест с вх.№1583/18.05.2018 г. на прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч, подаден против чл. 22, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./, наричан по-нататък Правилника.

Административният орган е приложил копие от цялата преписка по приемане на протестираните разпоредби.

В съдебно заседание вносителят на протеста прокурор от ОП Ловеч К.П. поддържа същия. Навеждат се доводи, че оспорените текстове противоречат на относимите разпоредби на ЗМСМА, свързани с компетентността на общинския съвет и правата на общинския съветник да внася предложения за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет. Излага се, че действието на нормите, свързани с правата на общинския съветник, не могат да се ограничават с издаване на подзаконов нормативен акт. В заключение се иска отмяна на оспорената разпоредба от Правилника като незаконосъобразна.

Ответникът – Общински съвет Ловеч, в съдебното заседание по съществото на спора не изпраща представител.

В съдебно заседание участващият на основание чл. 192 от АПК прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч дава заключение за основателност на искането за отмяна на протестираната норма, като ангажира становище, че същата е незаконосъобразна като противоречаща на разпоредби от по-висок по ранг нормативен акт.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181 вр. с чл.188 от АПК /лист 459 от делото/. По делото не са встъпили заинтересовани страни по чл. 189, ал. 2 от АПК.

Ловешки административен съд в настоящия си тричленен състав, след като прецени доводите на страните и доказателствата по делото, намира за установено следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност е отделен текст от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./ – чл. 22, ал. 3, който гласи: “Мотивирано предложение за предсрочно прекратяване правомощията на председателя по ал. 1, т. 2 се внася на заседание на общинския съвет, подписано най-малко от една трета от общия брой на съветниците.“. Член 22, ал. 1, т. 2 от Правилника регламентира предсрочното прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията като председател повече от три месеца.

С разпоредбата на чл. 186 от АПК законодателят е посочил субектите, които имат право да оспорват подзаконови нормативни актове – това са както гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати, или могат да бъдат засегнати от него, или за които той поражда задължения, така и прокурорът, който може да подаде протест срещу акта. Съгласно чл. 186, ал. 2 от АПК прокурорът може винаги да подава протест, тъй като по презумпция всеки незаконосъобразен нормативен акт нарушава обществения интерес. Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето, а съгласно чл. 185, ал. 2 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени както изцяло, така и в отделни техни разпоредби.

Предвид изложеното протестът на прокурора от Окръжна прокуратура Ловеч се явява процесуално допустим.

Според чл. 168, ал.1 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства, да провери законосъобразността на оспореният текст от Правилника, на всички основания, съгласно чл. 146 от АПК.

Разгледан по същество, протестът се явява основателен при следните съображения:

Правилникът за организацията и дейността на ОбС е подзаконов нормативен административен акт, съгласно определението за нормативен административен акт по чл. 75 от АПК във вр. с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, и се издава за прилагане на закон – Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, съгласно чл. 21, ал. 3 от който общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./ е приет от материално компетентен орган, на основание законовата делегация на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, и като подзаконов нормативен административен акт следва да е съобразен с разпоредбите на нормативните актове от по-висок ранг, съгласно изричната разпоредба на чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

При приемането на Правилника е съобразена изискуемата от закона специална форма, актът съдържа всички съществени реквизити, липсата на които би се отразила на неговата валидност. Посочен е видът на акта /Правилник/, органът, който го е приел /ОС/, и е определен главният му предмет /организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация/. Като структура, форма и обозначение на съдържанието Правилникът отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

Съдът не установи съществени нарушения на административно-производствените правила при приемане на правилника /включително и на протестираната разпоредба от него/, като такива не се твърдят и в протеста на прокурора.

При извършената проверка за съответствие на протестираната разпоредба с материалния закон, съдът установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1 – с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Редът за вземане на решение е уреден в ал. 1 и той не предвижда внасяне на предложение от определен минимален брой общински съветници.

Разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА не ограничава правото на общинския съветник индивидуално да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и индивидуално да внася проекти за решения за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на общинския съвет в хипотезите на чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА.

Предвиденият в Правилника минимален брой общински съветници, които имат право да внасят предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет в хипотезата по чл.  24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, противоречи на разпоредбите на нормативен акт

от по-висок ранг, и въвежда ограничения в правата на общинските съветници, които не са регламентирани в закона.

Нито една приложима законова норма от ЗМСМА не предвижда като условие за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС наличието на предложение от най-малко една трета от общинските съветници. Липсва законово основание такова ограничение на правата на общинските съветници по чл. 33 от ЗМСМА да се поставя при предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет, както регламентира чл. 22, ал. 3 от Правилника.

При приемането на Правилника са спазени процесуално правните разпоредби на ЗНА и ЗМСМА: изготвеният проект на Правилник е бил публикуван на 12.11.2015 г. на сайта на Община Ловеч заедно с мотивите, предоставен е за публично обсъждане, на 26.11.2015 г. е проведено обществено обсъждане, за което е съставен протокол, обсъден е на заседания на временната комисия, внесен е с мотивите в Общински съвет Ловеч и е приет с решение №13/03.12.2015 г.; приет е от материално компетентен орган и съответства на изискванията за форма, структура и реквизити; приетият Правилник и мотивите за приемането му са публикувани на сайта на общината.

Не са налице основания по чл. 146, т.13 от АПК за отмяна на протестирания текст от Правилника.

Но е налице основание за отмяна на протестираната разпоредба като незаконосъобразна по чл. 146, т. 4 от АПК – същата противоречи на материално-правните норми на чл. 24, ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА.

При издаване на подзаконов нормативен акт, съответният орган е длъжен да се съобразява стриктно с нормативния акт от по-висок ранг. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. Посоченото означава, че нормите на ЗМСМА регулират съответните обществени отношения винаги по начина, избран от законодателя във времето до последваща промяна или отмяна по волята на НС. Регламентацията на ЗМСМА следва да се прилага такава, каквато е, и без изключения в уредените случаи, които освен това са регулирани в цялост. Този извод се обосновава с предмета на закона, посочен в нормата на чл. 1, ал. 1 ЗМСМА. Според чл. 1, ал. 1 от ЗМСМА този закон урежда правилата за обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация. Законът представлява рамка, от която общинският съвет не може да излезе. В случая е налице различие в правата на общинския съветник да прави предложения и да внася проекти на решения, установени със Закона и с Правилника, предвид ограничаването на правата на общинския съветник с протестираната разпоредба от Правилника чрез въвеждането на квалифициран брой общински съветници, които имат право да внасят предложения за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет, каквото ограничение липсва в ЗМСМА. Следователно, подзаконовият акт в тази му част е в пряко противоречие с нормативната регламентация от по-висок ранг, незаконосъобразен е и подлежи на отмяна по подадения протест.

Тричленният административен състав на Ловешки административен съд счита, че разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./, нарушава императивни разпоредби на ЗНА и КРБ, като противоречи едновременно и на материално-правни норми от по-висок ранг, съдържащи се в ЗМСМА, и на целта на закона, поради което на основание чл. 193 от АПК следва да се отмени като незаконосъобразна.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 от АПК, ответникът по оспорването дължи заплащане на направените от Окръжна прокуратура Ловеч разноски по делото в размер на 20 лева, своевременно поискани и доказани, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

С оглед разпоредбата на чл. 194 от АПК, след влизане на решението в сила, същото следва да се обяви по начина, по който е обявен Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Ловешки административен съд, тричленен административен състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч чл. 22, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./, приет с Решение № 13 от 03.12.2015 г. на Общински съвет Ловеч.

ОСЪЖДА Общински съвет Ловеч да заплати на Окръжна прокуратура Ловеч направените в производството разноски в размер на 20 /двадесет/ лева.

След влизане на решението в сила, същото следва да се обяви от Общински  съвет – Ловеч по начина, по който е обявен Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. /загл. изм., в сила от 10.05.2018 г./.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез АдмСЛ пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

Председател:

 

Членове:

1 КОМЕНТАР

  1. За каква законодателната деятелност става въпрос? Леко смахнатите съветници търсят само келипир, а лежерно пийналият им шеф превърна келепирджийството в цел на председателство.

Comments are closed.