Община Ловеч беше домакин на среща на служителите от Областен екип по приемна грижа и експертите от отдел :„Закрила на детето“ от териториалните дирекции „Социално подпомагане“ от общините-партньори по проект „Приеми ме 2015“, водена от супервизор Симеон Тодоров.

Срещата има за цел да подобри качеството на предоставяната услуга „приемна грижа“, както и да се изградят партньорски взаимоотношения между работещите в сферата.

 

 


Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.