Плевен, 29 септември /Малин Решовски, БТА/
Изпълнението на бюджета на Община Плевен за първото полугодие е 45,81 на сто спрямо годишния план. Това показват данните по основните показатели на бюджета към 30 юни за тази година и сметките за средствата от Европейския съюз, които се получават в Плевен. Уточненият размер на бюджета на Община Плевен към тази дата е 90,097 милиона лева, като към същата дата отчетеното изпълнение е в размер на 41,269 милиона лева.
Размерът на сборния бюджет на Общината за т.г., приет на 25 януари от Общинския съвет, е 87,704 милиона лева, от които 52,804 милиона са „делегирани от държавата дейности“ и 34,899 са „местни приходи“. След корекции, в резултат на допълнително предоставени средства от Централния бюджет и други ведомства, към 30 юни 2018 г. актуализираният бюджет на Общината е 90,097 милиона лева, сочи справката от Общината.

Данъчните приходи са изпълнени почти
70 на сто от планираното за годината

Относно приходната част за шестмесечието данъчните приходи са изпълнени 68,43 на сто. При годишен план 15,455 милиона лева е отчетено изпълнение 10,576 милиона лева. Тук постъпленията от Данък върху недвижимите имоти при годишен план 8,1 милиона лева са 6,071 милиона, което е 74,96 на сто. От Данък върху превозните средства при план 4 милиона лева отчетеното изпълнение е 2,6 милиона, т.е. 65,02 на сто. При неданъчните приходи отчетените постъпления са 64,10 на сто, като при план 14,292 милиона лева постъпилите средства са 9,161 милиона лева. Те са основно от общински такси, общото изпълнение на които към 30 юни е 64,75 на сто. Планираните за годината 10 милиона лева постъпления от общински такси са с изпълнение за полугодието над 6,5 милиона лева.

Разходите приоритетно са
за заплати и образование

Данните за разходната част показват, че към 30 юни от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 41,269 милиона лева, като приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения.
С най-голям относителен дял от всички разходи по бюджета – 44 на сто, е функцията „Образование“. В тази част са отчетени 18,158 милиона лева при планирани за годината 41,449 милиона лева.
Отчетените към 30 юни тази година средства от общинския бюджет за инвестиции са само 550 206 лв. при уточнен годишен план в размер на над 4,493 милиона лева. Освен с бюджетни средства, капиталови разходи през първото полугодие на годината са извършени и със средства от Европейския съюз в размер на 4,726 милиона лева.
Относно състоянието на общинския дълг към 30 юни т.г. данните показват, че Община Плевен през 2018 г. обслужва своите дългосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ“. Те са предназначени за финансиране на извършени разходи от общинския бюджет и разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми на Европейския съюз.