За четвърта поредна година в Община Ловеч се обучение по метода „Връстници обучават връстници“  и аутрич  (работа на терен с деца в риск). Думата аутрич  (от англ. оutreach, достигам по далече) се отнася за употребяващи лица.

Инициативата бе в периода 23 -30 април и е на Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно- информационен център за борба с наркотичните вещества  и  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Мероприятието бе организирано за ученици от 8 клас и деца настанени в ЦНСТДМ.

Целта е да се подготвят млади хора, които са мотивирани да развият поведенчески умения, да усвоят знания и методи за работа като обучители на връстници по проблемите на употребата на психоактивни вещества. Учениците  получиха знания за различните видове наркотици, за въздействието и последиците от  употребата им, запознаха се с основните термини, свързани с употребата на наркотични вещества.

Младите хора упражниха уменията си за аргументация, за критично мислене, за анализ на ситуации, свързани с рисково поведение, умения за разрешаване на конфликти и стресови ситуации, умения за устояване на групов натиск. Участниците в обучението вече могат да откриват причините, поради които хората употребяват дрога, да генерират алтернативи на това поведение и да повишат вниманието си към собствените мотиви и нагласи към употребата на дрога. В учениците се формира толерантно отношение към зависимите от наркотици, тоест те осъзнаха факта, че зависимите са болни хора, които се нуждаят от лечение и от подкрепата на обществото. Тийнейджърите се обучиха да планират здравноообразователни занятия и дейности в училище. Чрез различни игрови ситуации и казуси, участниците имаха възможност да опознаят по-добре собствената си ценностна система и да усвоят различни интерактивни методи за работа със свои връстници.