Вчера от 17 часа в заседателната зала на община Ловеч се проведе заседание на Общински съвет-Ловеч, на което не присъства кметът на общината Корнелия Маринова в качеството си на вносител на повечето точки от дневния ред на заседанието.

Председателят на Общински съвет-Ловеч  Петър Цолов не обяви никакви причини, налагащи НЕприсъствието на кмета. А съгласно Чл.96.(1) от Правилника за работа на Общинския ни съвет: Проектът се разглежда след като Общинският съвет изслуша доклада на вносителя и докладите или становищата на съответните постоянни комисии.

В случая вносител е кметът Корнелия Маринова на предложения, за които не е определил свой представител, който да представи предложенията му на заседанието на съвета.

И ако това нарушение може да бъде отнесено, като несъществено нарушение на материалноправни норми от процедурата по приемане на решения, то имаме съществени нарушения на закона по приетото решение за почистване на земеделски имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местно население.

Това е изключително важно решение отнасящо се до немалка част от местното население.

Съгласно точка 1 от приетото решение, общинските съветници дават съгласие за почистване на земеделските земи от дървесна и храстова растителност от местното население, съгласно списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, по цена на корен, определена с чл. 41, т. 17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ловеч, както следва:
1.1.Дърва от твърди широколистни – 27 лв./пл.куб.м. без ДДС;
1.2.Вършина от твърди широколистни – 4 лв./пл.куб.м. без ДДС
При внимателен прочит на Приложение № 1, неразделна част от решението става ясно, че общинските съветници са приели Справка на имотите за почистване от местното население, но не са приели списък на лицата от местното население, които имат право да добият дърва за огрев от посочените общински имоти.
За издаване на разрешение за отсичане, кастрене и премахване на растителност в обществени терени, на основание чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, задължително се подава молба за наличие на крайно уважителни причини.

В нашия случай Общински съвет-Ловеч не е определил лицата, които имат право да добият дърва за огрев за да има основание да получат разрешение по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ съгласно точка 4 от приетото решение – Възлага на длъжностното лице, определено със Заповед № 830/05.06.2018 г. на Кмета на Община Ловеч, което дава разрешения за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета /над пет дървета/ и на кметовете на кметства и кметските наместници на населените места в община Ловеч, на чиято територия ще се извършва почистването на земеделски земи, изпълнението на всички действия за правилното и законосъобразно процедиране за изпълнение на решението, при спазване изискванията на чл. 32, ал. 3, чл. 33 и чл. 34 от ЗОСИ.

Точката от решението е неизпълнима, защото няма, защото не са определение лица, на които да се издават разрешения.

Или казано по-кратко: Общинските съветници приеха решение по предложение на Корнелия Маринова и кметовете и кметските наместници на селата за почистване на земеделски имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местно население. С решението са определили точно общинските имоти, от които ще се добиват дървата за огрев, но  не определиха нито едно лице от местното население, което да има право в общински имоти да добие дърва за огрев.

На практика има решение на ловешките общински съветници за добив на дърва за огрев, но няма дадено съгласие на нито едно лице, което да има право да получи разрешение за отсичане на дърва. 

Което си е гаф наш!

Всичко това налага спешно и то на извънредно заседание, най-късно до 5 дни, общинските съветници да приемат решение със списък на лицата от местното население, които имат право да добиват дърва за огрев на цена 27 лв/куб. , за да може хората да имат дърва за зимата.

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник и медиатор

Заради активната си гражданска позиция Данчо Заверджиев два пъти (2010 г. и 2013) е отличен с грамота от ПДИ за Международния ден на правото да знам.