Вчера областният управител Георги Терзийски е върнал Решение № 686 от 29.03.2018 г. на ловешкия парламент. Решението упълномощава представител на Община Ловеч да участва в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочено за 04.04.2018 г.

Според областния управител на Ловеч, Решение № 686 на Общински съвет – Ловеч не позволява да бъде разбрана категоричната волята на административния орган, допуска тя да бъде разбирана двусмислено, а една от абсолютните предпоставки за законосъобразност на всеки административен акт е той да съдържа властово волеизявление, воля на административния орган, която трябва да бъде формулирана ясно, категорично и недвусмислено.

За последните 16 месеца това е третото решение на ловешките законотворци, върнато им от областния управител на Ловеч.

*******

Ето дословно и пълния текст на З А П О В Е Д № РД-07-44 Ловеч от 03.04.2018 год. на областния управител на Ловеч, стопираща изпълнението на Решение №686 на ловешкия парламент.

С Решение № 686 от 29.03.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 198 е, ал. 3 и 5 от Закона за водите (ЗВ), Общински съвет – Ловеч e приел решение относно упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочено за 04.04.2018 г.

За приемане на решението е съставен протокол № 43/29.03.2018 г., който е регистриран в Областна администрация Ловеч с вх. № АК-01-41/02.04.2018 г.

Решението е прието от Общински съвет – Ловеч с 21 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържали се“.

При осъществения контрол за законосъобразност по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА се установи следното:

Така приетото решение не е мотивирано, а задължението за мотивировка представлява гаранция за правилността на акта, липсата на мотиви съставлява съществено нарушение на закона и винаги е основание за връщане на акта.

По същество решението касае упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, насрочено за 04.04.2018 г.

Съгласно изпратена покана от Председателят на АВИК, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Ловеч, с вх. № ОС-213/26.02.2018 г., проектът на дневен ред на извънредното заседание включва четири точки.

Съгласно т. 1 от Решение № 686 от 29.03.2018 г., Общински съвет – Ловеч дава мандат на представителя на община Ловеч – г-жа Корнелия Добрева Маринова, да участва и гласува по всички точки от дневния ред. В противоречие с това и без да се съобрази диспозитива на проекта на решение от предложение с изх. № ОС- 213(1)/09.03.2018 г., а именно упълномощаването на представителя да гласува с един от трите варианта за изразяване на воля: „за“, „против“ или „въздържал се“, кметът се задължава „да не участва в гласуването“.

Съгласно процедура за провеждане на заседания на общото събрание на АВИК по чл. 12, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, на заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите с право на глас, в който се посочват трите им имена и длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове. При присъствие на общото събрание на АВИК, представителят на общината подписва списък на присъстващите, същият се подписва и от преброителя, съгласно ал. 3 от същия Правилник. Видно от Решение № 686 от 29.03.2018 г. Общински съвет – Ловеч не дава право на представителя си да участва в гласуването по три от поставените точки от дневния ред, следователно решението, не може да изпълни ролята си на упълномощаване за участие, 5500 Ловеч , ул.“Търговска” № 43, тел. 068 600 003, факс 068 600 166 www.lovech.government.bg; е – mail: governor@lovech.government.bg

т.е. представителят на Община Ловеч може да присъства, но не може да представлява общината в извънредното заседание.

Една от абсолютните предпоставки за законосъобразност на всеки административен акт е той да съдържа властово волеизявление, воля на административния орган, която трябва да бъде формулирана ясно, категорично и недвусмислено.

Според правната теория и съществуващата съдебна практика (непротиворечива), незаконосъобразен е всеки акт, който е засегнат от толкова съществен порок, че той изначално, от момента на издаването му, не е в състояние да породи правните последици, към които е насочен. Порокът във формата е основание за нищожност, само когато е толкова сериозен, че практически се приравнява на липса на форма и оттам – на липса на волеизявление. В настоящия случай обективираното в протокол №43/29.03.2018 г. Решение № 686 на Общински съвет – Ловеч не позволява да бъде разбрана категоричната волята на административния орган, допуска тя да бъде разбирана двусмислено. Установеното представлява липса на изразена правно валидна воля от страна на административния орган, а липсата на такава е основание оспореният административен акт да бъде върнат за ново обсъждане.

Предвид изложените съображения, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация съгласно които

Н А Р Е Ж Д А М :

ВРЪЩАМ Решение № 686/29.03.2018 г. за ново обсъждане в Общински съвет – Ловеч.

На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Ловеч.

С оглед разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Повечето от общинските съветници в Ловеч са абсолютни убедени, че тази Асоциацията по ВиК на практика единствено… източва хазната на Община-Ловеч.
    Но, никой не дръзва да я закрие!
    Защо ли?

    • Ех Милко, Милко, лъжеш, като Корнелия Маринова на предизборно събрание! Повечето от общинските съветници гласуваха ПРОТИВ предложение на колегата си Иван Минков за излизане на община Ловеч от ВиК асоциацията.

Comments are closed.