В Административен съд-Ловеч има ново дело, образувано срещу наредба на Общински съвет Ловеч. За това извести днес независимият общински съветник Данчо Заверджиев.

Административното дело е под № 97/2018 г. по описа на съда и е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч срещу чл. 8, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 8 от Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч.

Данчо Заверджиев

Доводите на прокурора за отмяна на оспорените и упоменати по-горе разпоредби като незаконосъобразни са, че в тях са регламентирани основания за освобождаване от такси за притежаване на куче, които не се съдържат в Закона за ветеринарномедицинската дейност, поради което са в пряко противоречие с относимите разпоредби от Закона за местните данъци и такси.