Вчера в Ловеч на заседание на икономическата комисия в Общинския съвет по първа точка, общинската съветничка Цветослава Банева направи предложение в Правилника за работа на Общинския съвет да отпадне текста „подписано най-малко от една трета от общия брой на съветниците“ с мотива, че посоченият текст е в противоречие с материално-правни разпоредби, поради което се явява незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

Предложението бе подложено на гласуване и не бе подкрепено от съветниците, за да стане становище на комисията.

Дали са разбрали или не общинските съветниците какво е казала г-жа Банева, в случая е по-малкият проблем.

Димитър Димитров

Скандалното е, че председателят на комисията Димитър Димитров от ПП ГЕРБ предложи следната редакция на текста: предсрочното прекратяване да става с писмено искане на 22-ма от общинските съветници, без да посочи мотиви и законови основания, и само ей така, защото бил председател и като такъв, можел да си прави, каквото си иска.

Надавам се на заседанието на 26.04.2018 г. предложението на г-жа Банева да бъде прието и по този начин да се спре трайно наложената практика през този мандат, съдът да отменя незаконни актове приети от общински съвет-Ловеч.

Има ли законово основание горепосоченото предложение на колегата Банева?

Цветослава Банева

По смисъла на чл. 7, ал.1 от ЗНА правилника е нормативен акт, който се издава за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Съгласно нормата на чл. 15 от ЗНА нормативният акт в т.ч. и правилника трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен и ако противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат последния.
Съществуващата обща и трайна съдебна практика възприема виждането, че с правилник не могат да се създават разпоредби, които да влизат в колизия и да противоречат на нормативен акт от по-висока степен.
Разпоредбата на чл. 22, ал.3 от Правилника, пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно с писмено искане подписано най-малко от една трета от общия брой на съветниците противоречи на чл. 24, ал.3, т.1, т.2 и т.3 от ЗМСМА, където изчерпателно са посочени хипотезите на преждевременно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет- при подаване на оставка, при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на ОбС, или при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/ДВ, бр.7 от 2018 г./.
Видно е, че сред законово регламентираните хипотези на предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС не е предвидено това да става по писмено искане на една трета от общинските съветници, посочената разпоредбата противоречи

на нормативен акт от по-висока степен – в случая на ЗМСМА и следва да се отмени.

Автор: Данчо Заверджиев,
независим общински съветник

 

6 КОМЕНТАРИ

 1. Добре ще е г-н Заверджиев да запознае гербаджийският Административен съд в Ловеч, за който подобни на ЯАС определения и констатации не важат.
  Ще припомня, че гербаджийският ловешки Административен съд буквално си затвори очите за безпрецедентното погазване на Закона /ЗМСМА/ от троянския общински съвет, който, забележете, си е измислил някакъв „вот на недоверие“, вкарал си го е в Правилника на ОбС Троян и на база този незаконен текст отстраниха действащ председател на ОбС за да сложат на негово място, както се досетихте, поредния гербаджия.
  Самото Решение на /Г/АС Ловеч по скромното ми мнение е юридически позор и не случайно в това Решение никъде не се казва, че е спазен Законът /ЗМСМА/ при отстраняването на председателя на ОбС Троян.
  Но, какво тук значат някакви си закони? Управлява ни ГЕРБ с продължаващата убийствена Система на държавно и общинско ниво плюс послушните кадри и институции.
  А кога и дали изобщо ще станем някога правова държава с подобна Система и институции – един Господ знае!

  • Пеевски, стига с тоя ГЕРБ!
   Кажете си го, както си е, БКП!
   Защото ГЕРБ си е Тодор-Живковското крило на БКП, а БСП на Андрей-Лукановото!
   Думите не са мои, просто цитирам думи на Татяна Дончева, изречени по btv в началото на седмицата!
   Така че, назовавайте нещата, каквито са!

   • Нека не обиждаме чак до там БКП, от чиято утайка изплува този управленски боклук, който буквално съсипа Родината ни последните 2-3 десетилетия.
    Само си помислете – от тези днешните меко казано посредствени управници и политици в област Ловеч, колко и кои биха имали дори минимален шанс да се намърдат в управленските и политическите структури на БКП? В най-добрия случай – председателчета на ППО в някое малко селско ТКЗС, от което никой нищо не очаква.
    А представяте ли си какво би представлявала ГЕРБ в условията и възможностите, при които действаше БКП? Със сигурност болшевизма и нацизма щяха да ви се сторят като оздравителен детски лагер.

 2. Цветослава Цанева законосъобразно и мотивирано иска отмяна на незаконния текст от правилника, такава е съдебната практика, а ето последното решение по казуса, което е от 27.03.2018 г. :
  Решение № 77 от 27.03.2018 г. на АдмС – Ямбол по адм. д. № 41/2018 г.
  …..
  Нормата на чл. 24 от ЗМСМА урежда въпросите за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет. Същите са императивно и изчерпателно изброени и законодателят не е предвидил възможност за разширяването им. От тази гледна точка не е било необходимо включване в Правилника за преуреждане на този въпрос, предвид прякото действие на закон. В този смисъл общинският съвет е следвало да не въвежда нещо различно от законодателя, за което, както вече беше посочено, има изрична правна регламентация в ЗМСМА. Оспорената разпоредба противоречи на чл. 24, ал.3, т.1, т.2 и т.3 от ЗМСМА, където изчерпателно са посочени хипотезите на преждевременно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет- при подаване на оставка, при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на ОбС, или при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/ДВ, бр.7 от 2018 г./. Видно е, че сред законово регламентираните хипотези на предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС не е предвидено това да става по писмено искане на една трета от общинските съветници.
  С допълването на разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 в частта на „по писмено искане най-малко на 1/3 от общинските съветници“ се въвежда изискване за прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет Елхово извън посочените в чл. 24 от ЗМСМА, поради което оспорената разпоредба е незаконосъобразна поради противоречие с разпоредба на нормативен акт от по-висока степен и следва да бъде отменена в оспорената й част.
  С оглед изложеното, ЯАС намира протеста на ОП – Ямбол за основателен поради несъответствие на разпоредбата на разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 в частта „по писмено искане най-малко на 1/3 от всички общински съветници“ с на нормата н а чл. 24 от ЗМСМА.
  При този изход на делото, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство във връзка с препращащата норма на чл. 196 от АПК, ОбС Елхово следва да бъде осъден да заплати направените деловодни разноски в размер на 20.00 лв. – платена такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник, които са своевременно предявени и доказани по размер.
  Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Ямболският административен съд
  Р Е Ш И:
  ОТМЕНЯ чл. 9, ал. 1, т. 2, в частта „по писмено искане най-малко на 1/3 от всички съветници“ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в сила от 23.12.2015 г., приет с решение № 13/3/1 от проткол № 3/23.12.2015 г. на Общински съвет, Елхово, изм. с решение на ОбС –Елхово № 251/23/2-протокол № 23/04.09.2017 г.
  ОСЪЖДА Общински съвет, Елхово да заплати на Окръжна прокуратура – Ямбол направените по делото разноски на размер на 20 (двадесет) лева.
  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 138 АПК.
  Решението, съгласно чл. 194 АПК, да се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете
  ЧЛЕНОВЕ:1. /п/не се чете
  2. /п/не се чете

 3. Митю Джаза председател на икономическа комисия? Това първоаприлски виц ли е бе хора? То е ясно, че ГЕРБ няма свестни хора, защото ги гонят, но Джаза да ръководи ловешката икономика е все едно Бойко Борисов да играе умиращия лебед в балета Лебедово Езеро по музика на Чайковски, а Корнелия Маринова да е красавицата Снежанка в Снежанка и седемте джуджета. Дали ГЕРБ не са решили да закрият Ловеч и да направят Троян областен град? Регионалния министър Нанков гласи някакви реформи, а всички знаем огромната му „любов“ към Ловеч и мерака му да ни направи село, каквото казваше, че сме още по времето, когато бе областен тук.

 4. А защо общинските съветници не попитат председателя си Петър Цолов в качеството си на какъв се е явил на заседанието на Административен съд-Ловеч в понеделник, 16 април, разглеждащо обжалването от кметицата решение на Общинския съвет длъжността зам.-кмет на образованието и т.н. да бъде съкратена!

Comments are closed.