Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет с решение от 26.09.2018 г. поощри  Огнян Илиев Басарболиев – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на Огнян Басарболиев  е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Огнян Басарболиев има над 27 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България.  Последователно е заемал длъжностите: младши прокурор, прокурор  и  заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Русе. Бил е  прокурор и заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Русе. От  21.06.2004 г. до юли 2014 г., в два последователни мандата  е административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Русе. От  17.07.2014 г., с решение на Висш съдебен съвет е административен ръководител- апелативен прокурор  на Апелативна прокуратура-Велико Търново. Има ранг „прокурор“ във ВКП и ВАП“.  „Посочено е,  че на всички заемани длъжности прокурор Басарболиев е показал много добра правна подготовка, висока професионална квалификация и организационни способности, ползва се с авторитет и уважение, а взаимоотношенията  му с колеги, служители и представители на институциите са изключително коректни. С безупречно  и при доказан професионализъм изпълнение на служебните си задължения  е дал своя личен принос при осъществяване  на правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт“ – съобщава ВСС.

С решение на Прокурорската колегия на ВСС от заседание на  19.09.2018 г. Огнян Басарболиев е освободен, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, както и от длъжността „прокурор”, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 01.10.2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Таня Недкова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник -апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  считано от 01.10.2018 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.