Кабинетът задължи администрациите да разширят цифровите си услуги с ресурсите на електронното управление

До 30 ноември всички административни органи да регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), реши правителството. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите.

Освен регистрация в системата, в същия срок администрациите трябва да разработят свои вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения по електронен път.

Системата за е-Връчване е част от ресурсите на електронното управление и позволява изпращане и/или получаване, както и съхраняване на електронни документи и съобщения за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 и със Закона за електронното управление. Системата за е-Връчване поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи. Достъпът до нея се осъществява след еднократна регистрация чрез квалифициран електронен подпис и ПИК на Националния осигурителен институт.

Чрез системата за е-Връчване се предоставя електронната административна услуга „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща“, която е безплатна за гражданите и за бизнеса. Всички административни органи могат да интегрират системата за е-Връчване към информационните си системи или да я използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg.

 

Правителството предлага Владимир Пенев да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Владимир Пенев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Владимир Пенев е магистър по актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Николай Люцканов в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. От 1985 до 1992 г. участва в състава на Младежки театър „Николай Бинев“ в София, а след това е в трупата на Народен театър „Иван Вазов“. Има множество роли в киното и в телевизионни сериали. Участва активно в благотворителни инициативи, а през 2018, по негово предложение съвместно с община София, стартира проектът Улица „Иван Вазов“ – Музей на открито.

 

Одобрен е списък с приоритизирани искания от 2018 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи

 

Със свое решение правителството одобри списък с приоритизирани искания от 2018 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи (ППСР).

Одобрени са седемнадесет искания в областите околна среда, климат, енергетика, здравеопазване, образование, публична администрация, строителен сектор и др., като се засягат сектори с макроикономически дисбаланси, но и такива, които обхващат националните цели по стратегия „Европа 2020“. След подробен анализ исканията са степенувани по важност в три категории и са проверени за наличие на двойно финансиране, като такова не е установено.

Приоритизираните искания в списъка от 2018 г. за получаване на подкрепа по ППСР ще допринасят за ефективното ни участие във Валутно-курсовия механизъм II и еврозоната, ще подпомогнат за провеждането на мащабни реформи и ще осигурят по-доброто адресиране на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС.

Одобреният от правителството списък следва да бъде изпратен до Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия в срок до 31 октомври.

 

Правителството одобри отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда

 

Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

В рамките на отчетния период към 29 септември 2018 г. са изпълнени седем мерки.

Разработена е наредба за издаваните документи за професионално обучение, с която се институционализират някои аспекти от професионалното образование и обучение, сред които и валидирането на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, издавани от институциите в системата на професионалното образование и обучение.

Приет е План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., чрез който ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през целия живот.

Одобрен е ЗИД на Закона за енергетиката, с който се въвежда писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване на инвеститорите от операторите на техническата инфраструктура.

Изпълнени са и мерки за подобряване на контрола и намаляване задълженията на юридическите и на физическите лица в хода на ревизионното производство.

Изготвени са предложения за нормативни изменения на Закона за данък върху добавената стойност – за намаляване времето за изпълнение на задължението за самоначисляване на ДДС, и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – работодателите да предоставят директно на НАП информацията във връзка с чл. 45 от ЗДДФЛ и отпадане на необходимостта това да правят физическите лица при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с което ще се намалят разходите на задължените лица по деклариране на доходи и данъци, както и ще се увеличи взаимодействието с клиентите по електронен път.

 

Одобрено е увеличение на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД

 

Със свое решение правителството одобри увеличаване на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД с 340 000 лв. от бюджета на Министерството на финансите. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Средствата от увеличението на капитала са за обезпечаване на структурирането и функционирането на Звеното за координация в дружеството. За целта беше прието и постановление на МС, с което се одобряват промени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 340 000 лв. Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година.

Звеното за координация във „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е създадено в изпълнение на Меморандума за разбирателство, подписан между Европейската инвестиционна банка и Република България през декември 2016 г. Звеното има за цел да извършва дейности по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни с цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти. Акцент на тази допълнителна дейност са възможностите за комбиниране на финансовите инструменти от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и финансирането по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ, планът „Юнкер“).

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 149 310 лв. обезщетения по решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 149 310 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 05 април 2018 г. – 06 септември 2018 г.

По делото „Узунова и Сеид срещу България“ жалбоподателите са съсобственици на земя. През 2007 г. с решение на Министерски съвет част от тази земя е отчуждена и е определено обезщетение. След обжалване на обезщетението от страна на жалбоподателите, ВАС го увеличава в съответствие с прието експертно заключение и постановява, че е дължима и сума за разноски. Обезщетението е изплатено на жалбоподателите през 2014 г.

Според ЕСПЧ невъзможността за жалбоподателите да получат навременно изпълнение на решение в тяхна полза представлява същевременно и намеса в правото на мирно ползване на притежания. Съдът присъжда в полза на жалбоподателите сумата от 9500 евро за претърпените от тях имуществени вреди, както и сумата от 1800 евро за неимуществени вреди.

По делото „Сапунджиев срещу България“ в близост до жилището на г-н Сапунджиев е изградена печатница. Жалбоподателят и негови съседи подават писмени жалби до редица държавни институции срещу дейността на печатницата, твърдейки, че същата функционира в нарушение на законовите изисквания. Собственикът на печатницата завежда дело за клевета срещу жалбоподателя в Районен съд Силистра, който го признава за виновен, налага му административно наказание глоба и го осъжда да заплати и обезщетение на собственика на печатницата. Присъдата е потвърдена от Окръжен съд Силистра.

ЕСПЧ посочва, че възможността отделни лица или малки групи от хора да изнасят информация и идеи, като по този начин допринасят за публичния дебат по теми от съществено значение, е в интерес на обществото. Според съда образуването на наказателно производство срещу него и осъждането му да плати парична сума обаче е имало възпиращ ефект върху сезирането на властите с подобни оплаквания и е в нарушение на Конвенцията. Така на жалбоподателя са присъдени 845 евро за имуществени вреди и 500 евро за разходи и разноски.

Жалбоподателят по делото „Боян Господинов срещу България“ бил задържан и срещу него било образувано наказателно производство. Старозагорският окръжен съд го осъдил на лишаване от свобода, като приспаднал периода на предварителното задържане. След обжалване на присъдата Апелативен съд – Пловдив намалил наказанието.

Пред Софийски градски съд г-н Господинов завел иск за това, че продължителността на задържането му надвишавала наложеното наказание. Делото било спряно поради наличието на ново наказателно производство срещу жалбоподателя, изходът от което можел да се окаже решаващ за гражданския иск. В рамките на второто наказателно производство, водено пред Окръжен съд Стара Загора, жалбоподателят неколкократно поставял под съмнение безпристрастността на съдиите. Съдът счел, че не са налице основания за отвод на състава. Жалбоподателят повдига оплакване пред ЕСПЧ, че не е бил съден от безпристрастен съд. ЕСПЧ открива нарушение на Конвенцията и присъжда в полза на жалбоподателя обезщетение в размер на 3600 евро за претърпените от него неимуществени вреди и 1500 евро за разходи и разноски.

По делото „Бояджиева и Глория Интернешънъл Лтд ЕООД срещу България“ жалбоподатели са едноличен търговец и дружество с ограничена отговорност. Те търгуват с фармацевтични продукти. От декември 2005 г. до април 2006 г. жалбоподателите продават фармацевтични продукти на фирма К. и получават цената им. Впоследствие дружеството К. е обявено в несъстоятелност и кредиторите на дружеството предявяват искове срещу жалбоподателите по Търговския закон. Исковете са уважени и жалбоподателите са осъдени да заплатят цената на продуктите плюс лихвите.

Жалбоподателите се оплакват пред ЕСПЧ, че националният съд е приложил буквално действащата редакция на ТЗ. Съдът присъжда обезщетение за имуществени вреди в размер на 16 090 евро за първия жалбоподател и 26 350 евро за втория жалбоподател, както и по 3 000 евро за неимуществени вреди и общо 5 394 евро за разноски.

Жалбоподателят по делото „Александър Събев срещу България“ е работил в системата на Министерството на отбраната. През 2005 г. разрешението му за достъп до класифицирана информация е отнето с решение, което се позовава единствено на чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация. Жалбата на г-н Събев срещу това решение е отхвърлена от Държавната комисия по сигурността на информацията, която не го информира за мотивите си. Жалбоподателят отправя молби до различни държавни органи, но не получава информация за причините за отнемане на разрешението. Със заповед на министъра на отбраната договорът му за кадрова военна служба е прекратен. Г-н Събев оспорва прекратяването пред ВАС, който отхвърля жалбата.

Жалбоподателят се оплаква по чл. 6 § 1 от Конвенцията от липсата на достъп до съд, който да може да изследва всички въпроси от решаващо значение за изхода на делото. ЕСПЧ присъжда в полза на жалбоподателя сумата от 2400 евро за претърпените от него неимуществени вреди, както и сумата от 2000 евро за разходи и разноски.

 

България ще участва в Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

 

Правителството одобри участието на България към Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC), създадено с Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г.

Европейското съвместно предприятие ще обедини ресурсите в Европейския съюз, за да разработи суперкомпютри от най-висок клас за обработка на големи данни. По този начин Европа ще придобие технологична независимост в тази област.

Предприятието ще даде възможност на академичните среди и европейската промишленост да проектират, разработват и използват най-иновативните високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия ЕС с капацитет на световно ниво, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и специализиран софтуер. От това ще могат да се възползват и малките и средни предприятия, и публичният сектор.

Българските учени ще могат да участват в проекти, инициирани от съвместното предприятие, а българските суперкомпютри ще бъдат достъпни за академичния сектор на другите държави в инициативата. По този начин България има реалния шанс да се превърне в хъб за високопроизводителни изчислителни технологии на Балканите.

 

България и Азербайджан ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на образованието

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието на Азербайджан.

Проектът предвижда насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието, обмяна на опит и технологичен трансфер в областта на образованието, насърчаване на по-интензивни контакти между средните училища и директни контакти между висшите училища, както и насърчаване на обучението за езика, културата, историята и литературата на двете държави.

През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан. Подписването на Меморандума ще допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието.

 

Одобрени са резултатите от заседания на

Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 2 октомври в Люксембург, Велико Херцогство Люксембург. Съветът постигна общ подход по законодателния пакет за „бързи мерки“ за подобряване на системата за ДДС, както и по общия механизъм за обратно начисляване в областта на ДДС за доставките на стоки и услуги. Европейската комисия представи информация за надзора върху борбата с изпирането на пари и пруденциалния надзор. В рамките на заседанието се състоя обмен на мнения относно извлечените поуки от Европейския семестър за 2018 г. Постигнато беше политическо споразумение относно облагането с ДДС на електронните публикации.

Съветът на ЕС по околна среда проведе заседание на 9 октомври в Люксембург. Министрите постигнаха общ подход по предложението за Регламент, установяващ стандарти за емисиите на нови леки и лекотоварни автомобили, като се фокусираха върху заложените цели за намаляване на емисиите СО² и стимулите за нулево и ниско емисионни превозни средства. Съгласно постигнатите договорености за периода до 2030 година следва да бъде постигнато намаление на емисиите от СО2 с 35% от новорегистрираните леки и с 30% от лекотоварни автомобили в сравнение с нивата през 2021 година. По предложението за Регламент за определяне на стандарти за емисии на СО2 от тежкотоварни автомобили делегациите обсъдиха нивото на амбиция и подкрепиха постигането на бърз напредък в преговорите. Съветът прие Заключения относно позицията на ЕС за предстоящите през ноември срещи по Рамковата конвенция за биологично разнообразие на ООН, както и Заключения относно подготовката за Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която ще се проведе през декември тази година.

Правителството одобри също резултатите от неформалното заседание на министрите по енергетика от ЕС, проведено на 17 и 18 септември в гр. Линц, Австрия. Обсъдени бяха теми, свързани с ролята на иновациите като ключов фактор за енергиен преход. Обект на внимание бяха и въпроси от пакета на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“ с фокус към вътрешния енергиен пазар.

От 23-ти до 25-ти септември се проведе и неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство във Виена. Министрите на държавите-членки участваха в дискусия на тема: „Общата селскостопанска политика след 2020 – определяне на бъдещето на жизненоважните селски райони и качественото производство на храни в Европейския съюз“.

Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда  предстои да се проведе на 29 и 30 октомври в Грац, Австрия. Министрите ще обменят мнения на тема „Бъдещето на политиката в областта на околната среда: Към нова Програма за действие за околната среда“. Ще се състои и съвместна среща с министрите по транспорт под надслов „Стартиране на нова ера – чиста, безопасна и достъпна мобилност за Европа“. Резултатът от дискусиите ще бъде обобщен в т.нар. „Декларация от Грац“. Министрите на транспорта ще проведат работна сесия на тема: „Пътна безопасност 2020+: безопасна Европа за всички граждани“.

 

Определени са концесионерите на морските плажове „Златни пясъци“ и „Созопол-централен“

 

След проведени конкурси правителството определи „Ламс Холдинг Груп“ ООД и „Ауто фактор“ ЕООД за концесионери съответно на морски плаж „Златни пясъци“ в община Варна и на „Созопол-централен“ в община Созопол. Договорите за концесии са за 20 години.

За този срок Ламс Холдинг Груп“ ООД ще направи инвестиции за подобряване на облика на морския плаж „Златни пясъци“ в размер на 6 843 532, 60 лв. с ДДС. Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия цена за 1 бр. чадър в размер на 12 лв. с ДДС и цена за бр. шезлонг в размер на 12 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 18% или 1 926 674 лв. без ДДС.

„Ауто фактор“ ЕООД ще инвестира 381 720 лв. с ДДС за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж „Созопол-централен“. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър ще бъде в размер на 7 лв. с ДДС, а цена за 1 бр. шезлонг – в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 14,5% без ДДС или 136 434 лв. без ДДС.

 

Правителството прие решение за действия по създаването на Глобалния партньорски център

 

Министерският съвет прие предложенията, направени от министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и министъра на икономиката относно ускоряването на преговорите с Китайската народна република относно създаването, статута, структурата, функциите, механизма на работа, финансирането и др. на Глобалния партньорски център (ГПЦ).

Предвижда се Институтът по маркетинг ЕООД да бъде определен за водещ български партньор на ГПЦ и да проведе преговори и да сключи рамково споразумение за партньорство с Института за икономически изследвания към БАН. Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и Министерството на икономика съвместно с Министерството на външните работи ще проведат преговорите за подписването на междуправителствен меморандум за създаването на ГПЦ с Китайската народна република и необходимите документи за неговото функциониране.

 

България и Казахстан ще подпишат Договор за трансфер на осъдени лица

 

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проекта на Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Казахстан като основа за водене на преговори и упълномощава министъра на правосъдието да проведе преговорите и подпише договора от името на България, при условие на последваща ратификация.

Провеждането на преговорите и сключването на договора е обусловено от разбирането, че за постигане целите на наказанието е необходимо да се даде възможност лицата, осъдени на лишаване от свобода, да изтърпяват наказанието в държавата им по произход, като по този начин се постига по-ефективно превъзпитание и социална рехабилитация на лишените от свобода.

Договорът посочва централните органи, условията и процедурите по трансфера, включително необходимите документи, съгласията на осъдилата и изпълняващата държава, както и на осъденото лице, отказа от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията, помилването, както и въпроси относно действието на договора.

Одобреният от Министерския съвет проект на договор съответства напълно на международните стандарти в областта на трансфера на осъдени лица.

 

Одобрено е изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

 

Със свое решение правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка. Целта на измененията е да отразят изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка за БНБ, като законопроектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в докладите за конвергенцията, публикувани от Европейската комисия и от Европейската централна банка.

Промените са в областите институционална и функционална независимост на централната банка, персонална независимост, забрана за парично финансиране и привилегирован достъп, поверителност и др.

Законодателните промени в Закона за БНБ са част от Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, който правителството одобри на 22 август 2018 г.

 

Одобрен е проектозакон за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предлагания проект се цели промяна в обусловеността на системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание), както на обвързаните с този принцип промени на базисните параметри при приемането и въвеждане на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Основните положения в законопроекта са насочени в следните основни аспекти:

  • Диференциране на възнагражденията за военнослужещите в зависимост от степента на компетентност и отговорност съобразно разположението на длъжностите им в йерархичните нива и присвоените им военни звания.
  • Постигане на по-точен баланс на съотношението между отделните категории военнослужещи и техните звания и длъжности в съответствие с образователния ценз, квалификацията, степента на отговорност, професионалния опит, физическото и психическото натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения в съответствие с Йерархичния класификатор на структурите и военните формирования.
  • Подобряване на кариерното развитие на военнослужещите, създаване на ясни правила за преминаване (заемане) на военнослужещите от една длъжност на друга в съответствие с присвоеното военно звание и стимулиране на желанието им за развитие и изпълнение на военната служба.
  • Конкурентноспособност на пазара на труда и привличане на специалисти за приемане на военна служба.
  • Измененията се предвижда да влязат в сила от 01 януари 2019 г.

Администрацията на Министерския съвет ще стопанисва резиденция „Бояна“, а „Югозападно държавно предприятие“- Благоевград стопанство „Кричим

 

Правителството реши да предостави за безвъзмездно управление на администрацията на Министерския съвет резиденция „Бояна“, а стопанство „Кричим“ – на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград. Резиденция „Бояна“ и поземлените имоти в село Куртово Конаре са със статут на публична държавна собственост. Двата обекта към момента се стопанисват от Националната служба за охрана при президента на Република България, но са с отпаднала необходимост и не са свързани с основната дейност на службата.

Двуетажната сграда със специално предназначение на Резиденция „Бояна“ е със застроена площ от 1027 кв. м и е необходима за изпълнение на дейностите на администрацията на Министерския съвет.

Стопанство „Кричим“ се намира в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, и включва общо 24 имота с различна площ. На територията на стопанството се намират сгради паметници на културата – Двореца „Кричим“ и „Австрийската къща“, които са със статут на недвижимо културно наследство.

„Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград разполага със служители със специфични умения с профилирано образование и опит, които са необходими за поддържането на земите, горите, горските части и водните площи, част от територията на стопанство „Кричим“. Дейностите по управление и стопанисване на имотите от държавното предприятие ще бъдат единствено и само във връзка с упражняване на законоустановените му функции, като същите ще бъдат съобразени както с режимите на защитена местност „Кричим“, така и с изискванията на Закона за културното наследство.

 

Одобрена е позицията и състава на българската делегация за шестнадесетото заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за шестнадесетото заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Комисията ще заседава в периода 24 – 26 октомври в Москва под председателството на Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България и Денис Мантуров, министър на промишлеността и търговията на Руската федерация.

Предвижда се по време на заседанието да бъдат разгледани въпроси от различни области на двустранното икономическо сътрудничество – взаимната търговия, енергетиката, туризма, селското стопанство, информационните технологии, корабостроенето, селското стопанство, транспорта и други.

Ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване обема на българския износ за Руската федерация. През 2017 г. стокообменът между двете страни се увеличи с 41.6%, износът бележи ръст с 87%, а вносът – с 34.1%.

Руската федерация е важен партньор на България в сферата на енергетиката. Страната е наш основен доставчик на нефт, природен газ и ядрено гориво. Българската страна ще отчете успешното сътрудничество по завършване на проекта за удължаване срока на експлоатация на 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. По отношение на доставките на свежо ядрено гориво, руската страна ще бъде информирана за предвидените в европейското законодателство изисквания и за необходимостта от одобрение от страна на Евратом Агенцията по доставките.

В рамките на заседанието българската страна ще информира руските си партньори за предстоящата процедура за избор на стратегически инвеститор за реализацията на проекта АЕЦ „Белене“.

По време на междуправителствената комисия българската страна ще отбележи и доброто сътрудничество по изпълнение на подписаната през 2017 г. пътна карта за развитие на газопреносната инфраструктура на България, при отчитане на европейското законодателство. Очаква се на сесията да бъдат представени междинните резултати от предпроектното проучване за газоразпределителния център „Балкан“.

Съществува значителен потенциал и интерес за задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма. По време на сесията българската страна ще предложи задълбочаване на двустранните връзки, особено при организацията на детския отдих. Ще бъдат разгледани и взаимоотношенията между двете страни в рамките на Комисията за Европа на Световната туристическа организация, Работната група за сътрудничество в областта на туризма на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество.

 

До 2 076 109 лв. се отпускат по бюджета на МРРБ за финансиране дейността на „Национално ТОЛ управление

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 2 076 109 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те ще спомогнат за ефективното управление на новосъздаденото звено „Национално тол управление“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, както и подготовката за въвеждане в експлоатация на смесената електронна система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на централния бюджет за 2018 г. С тях ще се осигурят текущите и капиталови разходи, необходими за въвеждането на тол системата за превозни средства над 3,5 тона и електронна винетка за леките автомобили.

Ще се обезпечат разходите по експлоатацията на 105 моторни превозни средства, оборудвани с мобилни камери за осъществяване на контрол по републиканската пътна мрежа и по предоставянето на услуги, свързани с приемането на платежни карти в тол системата. Предоставеният ресурс ще послужи и за режийни разходи и наеми за разполагане на 500 терминали за самообслужване, за оборудване на работни помещения в администрацията на „Национално тол управление“ и други дейности.

 

Създава се специализирано звено „Национално тол управление“ към структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

„Национално тол управление“ се създава като специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“. С прието от правителството постановление за изменение и допълнение на Правилника за нейната структура, дейност и организация на работа числеността на агенцията се увеличава.

Промените са във връзка с предстоящото въвеждане на Електронна система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка). Така се отразява законовото изменение на структурата на агенцията, в която е предвидено създаването на ново специализирано звено „Национално тол управление“. Изменят се и компетенциите на дирекция „Пътни такси и разрешителни“, от функциите на която отпада събирането на таксите по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата. Те се прехвърлят в новосъздаденото специализирано звено.

Допълнени са правомощията на Агенция „Пътна Инфраструктура“. Изрично е предвидено, че тя осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси и осъществяване контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Едновременно с това, на председателя на управителния съвет на агенцията се вменяват някои нови правомощия, свързани с воденето на регистри на доставчиците на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключването на договори със същите и с доставчиците на декларирани данни. В неговите компетентности е допълнено и правомощието да издава наказателни постановления в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата или да оправомощава длъжностни лица от агенцията за това. Досега, тези правомощия бяха предоставени на управителния съвет на агенцията, но поради факта, че той е колективен орган, е целесъобразно те да се осъществяват от председателя на управителния съвет. По същия начин е процедирано и с правомощията на управителния съвет по определяне на длъжностни лица, които да установят извършване на административни нарушения в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата, като същите са вменени в компетентността на председателя на управителния съвет.

Чрез създаването на новото специализирано звено и прехвърляне на част от дейностите на съществуващата дирекция „Пътни такси и разрешителни“ към него се осигурява възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние.

 

Открива се процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“

 

Правителството открива процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“ в община Несебър, като целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесията. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е 1 393 210 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. Концесионерът на морския плаж ще бъде определен в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър- председателя. Критериите за формиране ла комплексната оценка са съобразни с РМС № 604/2016 г. за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.

Съгласно друго решение, правителството приема отправеното от концесионера „Вени-М“ ЕООД предложение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Слънчев бряг-централен“ в община Несебър, сключен през 2002 г.