По инициатива на д-р Росен Федерчев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Ловеч, със съдействието на заместник-кмета Георги Георгиев и с участието на общинския ветеринарен лекар д-р Валери Марков, на 15 май в сградата на Община Луковит се състоя среща с кметове и кметски наместници на населени места във връзка с влезлите в сила през месец февруари т.г. изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и необходими мерки и действия за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. Срещата беше планирана още за началото на месец март, но кризата с COVID-19 наложи нейното отлагане досега.

Д-р Федерчев разясни промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и въведения облекчен режим на регистрация на обектите тип „лично стопанство“.

На регистрация подлежат всички селскостопански животни – едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на животни за лични нужди не заплащат такса за регистрацията.

В закона е въведена също промяна в организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на населените места, допълнени са и задълженията на местната власт. Въведен е и териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар.

Основната цел на новите изисквания е недопускането на заразно заболяване, а в случай на поява на такова – навременното предприемане на мерки за ограничаването и ликвидирането му.

С цел улеснение стопаните трябва да подадат заявление за регистрация (по образец, утвърден от изпълнителният директор на БАБХ) при кмета или кметския наместник, който от своя страна има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията, като в комисията участват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование и кмет, кметски наместник или оправомощено от него лице.

На срещата беше коментиран график за провеждане на срещи със стопани по населени места с цел разяснение на новите изисквания. Заедно с това ще започне и инвентаризацията на животни в животновъдни обекти.

Обсъдени бяха и възможностите на територията на общината да бъдат регистрирани фамилни ферми, които да захранват личните стопанства с малки прасета.

Предстои Община Луковит да определи служебно лице, което ще участва в комисията за извършване на проверка на личните стопанства.

Образецът на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство, може да изтеглите оттук – ИЗТЕГЛИ.