Административен съд – Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, съобщава, че е постъпила жалба против Решение № 480 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Ловеч, с което Общински съвет Ловеч е решил да именува площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“, по която е образувано адм. дело № 391/2021 г. по описа на Административен съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.12.2021 г. от 13:30 ч. Жалбоподател е кметът на Ловеч

Корнелия Маринова, кмет на Ловеч

Корнелия Маринова, а съдия докладчик ще е ЛЮБОМИРА Л. КРЪСТЕВА.

Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания.“
************
Виж по-долу Решение № 480 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Ловеч:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ
Препис-извлечение от Протокол № 29/30.09.2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е   № 480 от 30 септември 2021 година

Относно:   Именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“, гр. Ловеч.

След като обсъди предложение с вх.№ ОС-335/19.07.2021 г. от фондация „Граждани срещу насилието“ и допълнително предложение с вх.№ ОС-335(3)/29.09.2021 г. от Васил Колев – председател на фондация „Граждани срещу насилието“; взе предвид т. 3 от становище с вх. № ОС-439(1)/24.09.2021 г. на постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО.

МОТИВИ:  140 години от смъртта на свещеноиконом Кръстю Тотев Никифоров – борец за църковна, национална и социална свобода. Светлата му памет бе помрачавана 120 години.

Ловчански митрополит Гавриил

Първото предложение е от 2003 г. от Ловчански митрополит Гавриил, Фондация „Граждани срещу насилието“ и културно общество „Поп Кръстю“ – Ловеч. То не е внесено за обществено обсъждане в Общинския съвет с мотива на кметската администрация, че пространството пред Художествената галерия не е площад. А в становището на Постоянната комисия по образование, наука, култура, децата, младежта и вероизповеданията се казва: „По четвърта точка – кръщаването на площада – се изясни, че това е проблем на ловешката общественост. Повечето участници в дискусията смятат, че е рано /явно, според комисията, 120 години клевета не стигат/ да се решава този въпрос.“

Второто предложение, през 2013 г., е от името на Регионален исторически музей – Ловеч, Църковното настоятелство при храма „Успение Богородично“, Фондация „Граждани срещу насилието“ и Културно общество „Поп Кръстю“ – Ловеч, придружено с писмо от Национален център за териториално развитие – ЕАД – София, в което се казва: „Пространството пред Градската картинна галерия  в кв. „Вароша“, гр. Ловеч представлява площад, отговарящ на мащабите на квартала, което е основание да получи съответното наименование, подписано от арх. Иван Димчев – проектант на ОУП –Ловеч и от Изпълнителния директор проф. д-р арх. Веселина Троева.

Минчо Казанджиев

Становището на тогавашния кмет Минчо Казанджиев, внесено в Общински съвет, е площадът в кв. „Вароша“ да се именува „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“ с мотива: „Тази година се навършват 175 години от рождението на свещеника. Достойно и неоспоримо остава на времето мястото на свещеноиконом Кръстю Никифоров в духовния живот на град Ловеч като народен будител и поборник за църковна и национална свобода.“ Кварталният съвет при кв. „Вароша“ и Ловчанският митрополит Гавриил изразяват писмено своите мнения, подкрепящи позицията на общинската администрация. Становището отпада от дневния ред на Общинския съвет на 25.07.2013 г. с мотива: „Тъй като тази личност поп Кръстю има твърде голям значителен принос за развитието на историята на България, че след освобождението на национално ниво и компетентното становище на историците би допринесло до по-конкретно и по-точно решаване на това какво да се полага в този случай и в тази годишнина“.

Георги Мишев

Третото предложение е на Църковно-исторически архивен институт при Българска Патриаршия, Културно общество „Поп Кръстю“, фондация „Граждани срещу насилието“, Георги Мишев и Марин Колев.

С решение № 324/25.02.2021 г. Общинският съвет на град Ловеч затвърждава позицията си от преди осем години: „Да се проведе научна конференция под патронажа на Община Ловеч с участието на специалисти – историци, която да изгради единно становище върху делото на свещеноиконом Кръстю Никифоров, след което да се вземе решение за именуване на площада“.

Поп Кръстю

Точно това се случи през 2006 г. в гр. София с поредната Юбилейна национална научна конференция, посветена на 125-годишнината от смъртта на поп Кръстю Тотев Никифоров, организирана от Църковно-историческия и архивен институт към Българска патриаршия, Културно общество „Поп Кръстю“ и Фондация „Граждани срещу насилието“, с научен ръководител проф. Георги Бакалов, историк, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. В нея с доклади и изказвания участват историци, литератори и интелектуалци: Васил Балевски – от Института по литература към БАН; Евтим Танчев – изследовател на залавянето на Левски; доц. Иван Петев – от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Катя Зографова – от Национален литературен музей; Константин Еленков –литературен критик; академик Константин Косев – историк зам.-председател на БАН; Марин Георгиев – поет; доц. Марин Кадиев – от Пловдивския университет, председател на независимите писатели; проф. Милена Цанева, чл. кор. на БАН; проф. Пламен Дойнов – от Нов български университет, председател на независимите писатели; проф. Милена Цанева – чл.кор. на БАН; проф. Пламен Дойнов – от Нов български университет; до. Арх. Петко Еврев – изследовател на залавянето на Левски; д-р Светлана Русенова – от Института по литература към БАН; проф. Стефан Дойнов – историк от Института по история към БАН; проф. Стоян Михайлов – чл. кор. на БАН от Института по социология към БАН; секретар на БКП преди 10 ноември 1989 г.; Теодор Тончев – историк от Регионален исторически музей – Ловеч; доц. Христо Темелски – историк, директор на Църковно-исторически и архивен институт към Българска патриаршия. Присъстват: Русенски митрополит Неофит /Български патриарх от 2012 г./, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, Врачански митрополит Калиник, Тодор Кавалджиев – вицепрезидент на Република България. Материалите от конференцията са публикувани в специален сборник със заглавие „Поп Кръстю – живот и дейност“.

Именуването на улици, площади и селища, както и издигането на паметници на личности на обществени места е управленско решение, което трябва да се основава на реалния принос на тези лица към обществото и държавата в посока на тяхната свобода и независимост, икономическо и духовно развитие, а не на измислени геройства, защото дали някой е герой решава всеки един от нас, ръководен от собствените си нравствени критерии, а не под давлението на властници, партийни манипулатори и агресивни обществени провокатори, скрити зад маската на учени и културни деятели. За съжаление, единственото условие в много от случаите е било и продължава да бъде това да са „наши хора“, партийни функционери или подкрепящи идеологиите и интересите на политическите партии.

Именуването на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в кв. „Вароша“ – „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“ ще е знак, че държавата, в лицето на общинската управа на гр. Ловеч, зачита приноса на свещеника в борбата за църковна, национална и социална свобода, в усилията за просветното и духовното израстване на българина и не счита името на свещеника за синоним на предателство, използвано от революционери и управници срещу Българската православна църква в продължение на 120 години.

Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч

На основание чл. 21, т. 18 от ЗМСМА, чл. 115, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.; с  20 гласа „за“, 1 „против“ и  5 „въздържали се“, Общински съвет – Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

  1. Именува площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч, за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :        ( П )

(ПЕТЪР ЦОЛОВ)