На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.
По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.
Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.
Отправяме покана към вас заедно да обсъдим приоритетите на проекто-бюджета на общината за 2019 година.Очакваме вашите мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09 януари /сряда/ 2019 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Априлци.