Приключи грубият строеж на Дневния център за деца с увреждания. Строителството следва да приключи в рамките на два месеца, след което в рамките на три месеца да се достави обзавеждането и оборудването на помещенията.

 

Обектът се изпълнява от фирма „Микра-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград въз основа на Договор между Община Троян и Оперативна програма „Околна среда“ № BG16RFOP001-5.001-0013-C01-S-01 с предмет: „Строителство на обект: Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0013-C01 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

 

В момента се работи по довършителните работи в сградата – настилки, фаянс и латекс, монтаж на осветителните тела, обкичване на ВиК инсталацията, доставка и монтаж на котела, изпитване на инсталациите. Изпълняват се и СМР по вертикалната планировка на двора- ограда, подпорни стени и паркинг.

Съгласно проведените процедури по Закона за обществените поръчки са избрани и изпълнителите за Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян” по четири обособени позиции: Специализирано оборудване за Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян – „БМБ“ ООД, гр. София; Стандартно оборудване за Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян – Кооперация „Панда“ – гр. София; Обзавеждане за Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян – „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД – с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол; Компютърна и офис техника за Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян – „САТОРИ КО“ ООД – гр. София. Публичност и визуализация на проекта – ET „Иван Тодоров98“, гр. Плевен – за изработване и разпространение на информационни материали и постоянни информационни табели. Надеждите на Община Троян са в началото на есента услугата да бъде разкрита и центърът да заработи.

На мартенското заседание на Общински съвет, Община Троян внесе проектно предложение с цел обезпечаване предоставянето на социалната услуга. Общинската администрация разработи предложение за кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“. Проектното предложение подкрепя процеса на деинституционализация на грижата за децата и осигурява финансиране за започване на работа на услугата. Планираната продължителност на проекта е в рамките на 41 месеца. Капацитетът, за който е изградена социалната услуга е 30 места дневна грижа и 60 консултативна. Предвиждат се дейности по провеждане на процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки, подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, оборудване и обзавеждане на помещенията в услугата, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

 

Очаква се новата услуга да заработи през есента на 2019 г.

 

През месец март Кметът на Общината Донка Михайлова проведе среща със зам.-министъра на Министерство на труда и социалната политика и поиска да бъде разширена целевата група на ползвателите на услугата, като бъде създадена възможност в нея да бъдат обхванати и младежи. Зам.-министър Русинова пое ангажимент това очакване на родителите и обществеността на общината да бъде удовлетворено.