Областният управител Мирослав Петров издаде заповед за обявяване на първа степен на готовност за общините по поречието на Дунав на територията на област Плевен, считано от 12.00 ч. днес, съобщиха от областната администрация.

Решението е взето на основание на Закона за администрацията и Закона за защита при бедствия, във връзка с повишаването на нивото на Дунав при Никопол над кота 668, за изпълнение на областния план за защита при наводнение.
Областният управител нарежда кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, и управителят на „Напоителни системи“ – Плевен, да определят длъжностни лица за наблюдение на застрашените участъци на предпазните диги на река Дунав и реките Искър, Вит и Осъм до км 5+000 от устията им нагоре по течението, да се извърши оглед на застрашените участъци.

При непроходими участъци по короната на дигите вследствие на прорасла растителност, управителят на „Напоителни системи“ и кметът на община Белене (за дигата в регулация) незабавно да предприемат дейности за почистване. При констатиране на дупки, изровени от животни в дигите, на неизправни колектори и др., незабавно да се предприемат дейности за тампониране. Да се приведат в готовност изградените отводнителни системи и съоръжения. Кметовете на общините да организират проверка за обезпеченост с материали, техника и хора на общинските планове за защита при бедствия.

Ръководството на всички мероприятия да се извършва от кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене и от управителя на „Напоителни системи“-Плевен.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществява областният управител, съвместно с директора на РД „ПБЗН“ – Плевен.