За периода 19.02.2018 г. – 23.02.2018г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 38 проверки на обекти с обществено предназначение (2 фитнес зали, 1 игрална зала, 13 фризьорски салони, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 детски ясли и градини, 1 местен водоизточник, 3 училища, 1школа за работа с деца, 6 плувни басейни и 6 хотела) в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Чифлик, гр. Летница, с. Горско Сливово, с. Черни Вит и с. Голям Извор. На директорите на две училища (с. Градежница и с. Галата) са издадени  предписания за извършване на ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 14 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 6 химични вещества и смеси  в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През периода са извършени  5 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на детски заведения в гр. Летница, с. Горско Сливово, с. Черни Вит и с. Голям Извор, без установени нарушения.

През седмицата са извършени общо 28 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти и на обекти за хранене и развлечение в гр. Ловеч, гр. Летница, с. Черни Вит, аптеки и лечебни заведения за извънболнична помощ в община Луковит и община Ябланица.  Не са констатирани нарушения.

През седмицата са извършени и 4 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 3 проверки по Закона за наркотичните вещества  в аптеки гр.Луковит и гр.Ябланица. Нарушения не са установени.

През отчетният период са извършени 12 планови проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ – за съответствие на осъществяваната с регистрираната  по Закона за лечебните заведения дейност, както и 6 планови проверки по метрология. Направени са три препоръки на лечебни заведения за първична медицинска помощ в общ. Луковит и общ.Ябланица за своевременно калибриране на ЕКГ апарат с изтекъл срок на калибриране.

За отчетният период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, разгледани са четири броя жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ гр. Ловеч, насочени са за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 115 бр. експертни решения; приети и обработени 88 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните експертни решения  до ТЕЛК-Ловеч са 4 бр.

За отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

В отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 6 проби вода от плувни басейни от с.Чифлик, които съответстват на изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, както и 6 проби козметични продукти, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

 

За периода 19.02.2018 – 25.02.2018 г. включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

    • Варицела 5 сл . – 2 сл. за гр.Ловеч; 1 сл. за гр. Луковит; 1 сл. за гр.Троян и 1сл. за с. Бели Осъм
  • Скарлатина – 5 сл.

 

– 4 сл. за гр.Луковит – 2сл. за ДГ „Червена Шапчица” и по 1 сл. за ДГ „Звънче” и СУ „Алеко Константинов”

– 1сл. за с.Карлуково

  • Туберкулоза – 3 сл.

– 2 сл. за гр.Ловеч – 35г. безработен и 82г. жена

– 1 сл. за гр.Троян – 46г. безработен

  • Ротавирусен гастроентерит – 1сл. – 1г. 6мес. – с.Златна Панега
  • Хепатит А – 1 сл. за гр.Тетевен – 6г. ДГ „Свещаров”

 

 

През изминалата седмица се констатира спад на заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч. От 167,51 на 10 хиляди за предходната седмица спада на 107,69 на 10 хиляди, което е нормално за сезона.