Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г. на Общински съвет Угърчин.

         Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин – http://ugarchin.bg/ на 08.08.2018 г. В срок от  30 дни, считано от 08.03.2018 г. до 08.04.2018 г. включително, се приемат становища относно така изготвения проект.

Предложения, мнения и препоръки към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин се приемат на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1  или на следния електронен адрес: obshtina@ugarchin.com

ОБЯВЛЕНИЕ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин