За периода 29.01.2018г. – 02.02.2018 г. здравните инспектори от Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 42 проверки на обекти с обществено предназначение – 3 места за настаняване, 4 фризьорски салони, 10 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 14 детски ясли и градини, 1 местен водоизточник, 3 училища, 3 ученически общежития, 2 домове за възрастни и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Борима, с. Дълбок Дол, с. Голяма Желязна, с. Дебнево, с. Врабево, с. Добродан, с. Калейца, с. Торос, с. Румянцево, гр. Априлци. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 34 козметични продукта в 11 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч и 21 химични вещества и смеси в 5 обекта, от които 1 за търговия със строителни материали. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Проверените продукти отговарят на нормативната уредба.

Извършени са 6 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на детски градини в гр. Априлци, с.Румянцево и с. Торос, без нарушения.

През седмицата са извършени общо 22 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти, в обекти за хранене и развлечение и в лечебни заведения в гр. Ловеч, гр.Троян, гр. Априлци и с. Румянцево без нарушения.

Извършени са още 6 прроверки в лечебни заведения за дейността им в съответстие с регистрацията им по Закона за лечебните заведения, 4 в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Нарушения на здравното законодателство не са установени.

Осъществена е и проверка във фармацевтична фирма „Балканфарма“ АД гр. Троян по документи за извършен износ на наркотични вещества за страни от ЕС, за спазване изискванията на издадената им лицензия за износ.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 68 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени са от лекар-експерт 104 броя експертни решения. Обжалваните болнични листи са 2, а преписките на РКМЕ са общо 18. Изпратени са 38 броя експертни решения до заинтересовани лица съгласно Закона за здравето.

За периода 29.01.2018 – 04.02.2018 година, включително, на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

 

Дихателни инфекции:

  • Варицела 5 случая – 2 сл. за гр.Ловеч; 2 сл. за гр. Луковит и 1 сл. за гр.Троян
  • Морбили 1 случай – 17 г. от гр.Луковит. Издирването на имунният статус на контактните продължава. Инфекцията е доказана серологично в Националния център по заразни и паразитни болести гр.София.

Чревни инфекции:

  • Хепатит А 2 случая – 1сл. за гр.Угърчин- 7 годишно дете от СУ „Св.Кирил и Методий” и 1сл. за гр.Ловеч -58г. безработна.
  • Колиентерит 1 случай за гр.Угърчин 8 месечно бебе    

Трансмисивни инфекции:

  • Лаймска борелиоза 3 случая – по 1 сл. за гр.Ловеч, гр.Троян и гр.Априлци

През изминалата седмица се констатира спад на заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч – от 302,12 на 10 хиляди за предходната седмица до 191,44 на 10 хиляди население. Намаляла е заболяваемостта от ОРЗ и за гр.Луковит (208,18 при 275,4 на 10 хиляди за предходната седмица