За периода 10.09.2018 г. – 14.09.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 79 проверки на обекти с обществено предназначение: 10 места за настаняване, 1 спортен обект, 6 фризьорски салона, 1 централен водоизточник, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 автогара, 13 детски градини, 6 местни водоизточника, 1 заведение за социални услуги за деца, 12 училища, 5 ученически общежития, 1 школа за работа с деца, 6 минерални водоизточника,  1 гробищен парк, 2 дома за възрастни, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, 5 плувни басейна и 4 хотела в гр. Ловеч, с. Бежаново, с.Ъглен, с. Торос, с. Дерманци, с. Черни Осъм, с. Орешак, с. Български Извор, с. Рибарица, гр. Тетевен, с. Сливек, гр. Априлци, с. Стефаново, с. Чифлик и гр. Троян. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 12 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са 10 химични вещества и смеси в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.

През седмицата са извършени 2 проверки на обекти за хранене и развлечение,  1 проверка на административен обект, 6 проверки в аптеки и 6 проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето, за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места – забраната се спазва.

През периода е извършена проверка на здравословното хранене на децата в кухненския блок на 1 детско заведение  – не са установени нарушения.

Извършени са шест планови проверки по регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ в гр. Луковит и гр. Троян и една проверка по метрология в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ в гр. Луковит. Няма констатирани нарушения по регистрацията, а средствата за измерване, подлежащи на контрол са преминали задължителните метрологични проверки.

Извършени са 7 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 4 планови проверки по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  в аптеки в гр. Троян, гр. Луковит и болничната аптека в ДПБ – Карлуково, без нарушения.

За периода от 10.09. до 14.09.2018г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 4 проби вода от плувни басейни от: с. Бели Осъм, с. Шипково, с. Орешак, с. Сливек, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

На 12.09.2018г. е проведено заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са 2 жалби от Директора на ТП на НОИ – София област. Жалбите са насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  79 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано пред НЕЛК е 1 експертно решение. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 2 болнични листи. Изпратени са 34 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 50 броя експертни решения.

За периода 10. 09. 2018 – 16. 09. 2018 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

 

 Чревни инфекци

  • Хепатит А 5 сл.

 

       4сл. за с. Петревене – деца на възраст от 4 г. до 12 г. от едно семейство. Поредни случаи в семейството.

              – 1сл. за с.Български Извор – дете на 4г. не посещава детско заведение.

  • Ротавирусен гастроентерит 1сл. – за гр.Луковит, дете на 1г.11мес.

 

 

 Дихателни инфекции:

  • Туберкулоза 1сл. за гр.Троян – 52г. жена

 

 

 Покривни инфекции:

  • Лаймска борелиоза 2сл. за гр.Троян

 

 

Дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 година:

Извършени са и три проверки в МБАЛ- Луковит, МБАЛ-Троян и МБАЛ- Ловеч относно проведен слухов неонатален скрининг за първо полугодие на 2018 г. – не са констатирани нарушения

При проверките са предоставените листовки и брошури за повишаване на нивото на информираност на бременни, деца и родители.

 

Дейности по Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020 г.:

В рамките на два месеца РЗИ гр.Ловеч проведе лятна АНТИСПИН кампания като част от Националната АНТИСПИН кампания.

Целта на кампанията е да се насочи вниманието на обществото към проблема ХИВ/СПИН, да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции.

Кампанията цели да мотивира хората към отговорност към собственото здраве.

По време на кампанията се предоставиха услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН. Обхванаха се различни целеви групи – млади хора, население и уязвими общностни групи с партньорството на медиатори, представители на общински администрации и ръководители на Центрове за обществена подкрепа и ЦНСТ в област Ловеч.

Инициативите се реализираха на два етапа.

През м. юли и август (15.07. – 15.08.) се извършиха изследвания, консултации, както и обучения по темата с млади хора потребители на социални услуги и персонал от Центрове за обществена подкрепа и Центрове за настаняване от семеен тип в градовете Ловеч, Троян и Тетевен.

В периода 15 август – 15 септември в градовете Ловеч, Угърчин , Ябланица и с. Дерманци се проведоха изследвания и консултации на население и на лица принадлежащи към етническите малцинства.

В мероприятията участваха 148 лица от посочените целеви групи.