За периода 01.10.2018г. – 05.10.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки: 3 места за настаняване, 3 концертни зали, 1 игрална зала, 8 фризьорски и с козметични салона, 2 обществени перални, 1 централен водоизточник, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство, 15 детски градини, 2 училища, 1 ученическо общежитие, 1 музикална школа за работа с деца, 1 минерален водоизточник, 8 гробищни парка, 1 оптика, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, и 2 плувни басейна в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Български Извор, с. Галата, с. Глогово, с. Градежница, с. Дебнево, с. Врабево, с. Добродан, с. Калейца, гр. Летница, с. Крушуна, с. Кърпачево, с. Г. Сливово,  с. Александрово и гр. Луковит.

През изтеклия период са проверени 31 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата са извършени 11 проверки на обекти за хранене и развлечение и 2 проверки на административни обекти за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 25 детски заведения  – не са установени нарушения.

Проверки по Наредба №37 за здравословното хранене на учениците – 4, при които се установи, че разписанията се спазват.

Направени са 6 проверки по спазване  на седмичните учебни разписания  –  не са констатирани нарушения.

Проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са пет жалби срещу болнични листи от Управителя на „Калинел“ ЕООД- гр. Троян. Жалбите са насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  87 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано пред НЕЛК е 1 експертно решение. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 3 болнични листа. Изпратени са 25 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 122 броя експертни решения..

 

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч инициира Кампания „Движение и здраве“ и  отбелязване на Световни и тематични дни – „Световен ден на прехраната“ и „Световен ден на ходенето“ на 17 октомври 2018г.

Съвместно с Община Ловеч, Български червен кръст, Общински детски комплекс и Регионална библиотека на 17 октомври се предвиждат следните инициативи:

Поход на здравето с ученици, население, доброволци регионална библиотека, младежи български червен кръст и спортни игри на открито с хора в третата възраст , които целят популяризиране на ходенето като ефективна и лесна за практикуване двигателна активност за всички,  възможност за участие на хора от всички възрастови и социални групи. За участниците в мероприятието ще има томбола с награди.

Мобилен кабинет с измерване на ръст, тегло, боди мас индекс, кръвно налягане  и кръвна захар на желаещи участници в спортното мероприятие, препоръки и консултации за здравословен начин на живот – здравословно хранене, физическа активност и спорт. Разпространение на здравно-образователни материали.

            Мероприятията се финансират от Министерство на здравеопазване, съответно Регионална здравна инспекция гр.Ловеч по Национална програма за Превенция на хроничните незаразни болести 2014-20120г. и Община Ловеч, съотвeтно Регионална здравна инспекция Ловеч по Програма за «Младежки дейности на община Ловеч 2014 -2020г.» по Проект «Информирани и здрави млади хора» на Регионална здравна инспекция гр.Ловеч 2018 г.

 

За периода 01.10.2018 – 07.10.2018 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

 

Чревни инфекци

 

 • Хепатит А 9 сл.

 

       – 4 сл. за с.Орешене –  на 6 г.- ОУ с.Орешене, 16г.- СУ „В.Левски” гр.Ябланица , и двама възрастни-нерискови.

             – 3 сл. за гр.Угърчинна 6 г. – ДГ-Угърчин, 12г.-СУ „К. и Методий” и 45г. Изд

–  2 сл. за гр.Тетевен

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в детските и учебни заведения и в семейните огнища.

 

От групата на хепатитите са регистрирани:

 • Хепатит С – 1сл. на 47г. от Ловеч
 • Хепатит неопределен – 1сл.за гр.Луковит

 

Капкови инфекции

 • Варицели -2сл.

 

   • 1сл.за с.Румянцево – 9г. ОУ „Хр.Ботев”
   • 1сл. за гр.Ловеч
   • Трансмисивни инфекции
 • Лаймска борелиоза – 5сл.

 

   • 4сл. за гр.Троян
   • 1сл. за гр.Ловеч

През изминалата седмица заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч е 89,74 на 10 хиляди, при 83,76 на 10 хиляди за предходната седмица.