За периода 03.09.2018г. – 07.09.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 48 проверки на обекти с обществено предназначение: 2 места за настаняване, 2 фризьорски салона, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 6 детски градини, 27 училища, 4 ученически общежития, 1 гробищен парк, 1 дом за възрастни и 3 плувни басейна в гр. Ловеч, с. Йоглав, с. Кърпачево, с. Александрово, с. Крушуна, гр. Летница, с. Глогово, с. Градежница, с. Галата, с. Врабево, с. Дебнево, с. Малиново, с. Калейца, гр. Луковит, с. Румянцево и гр. Троян.

    

На кмета на гр. Угърчин е издадено предписание за почистване на гробищния парк разположен в местност „Церака”.

През изтеклия период са проверени 12 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са 10 химични вещества и смеси в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.    Издадено е предписание на управителя на обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч  за установени несъответствия с нормативната уредба на предлагани за продажба детергенти – капсули за пране DASH 3 in 1 pods bouquet di prima verа, 792 гр. и капсули за пране DASH  salva colore, 1080 гр., производител Procter and Gamble Switzerland, които са  с непълен  етикет на български език – без посочен състав и препоръки за безопасност за привеждане в съответствие с изискванията.

През периода е извършена проверка на здравословното хранене на децата в кухненския блок на 1 детско заведение – не са установени нарушения.

През седмицата са извършени 2 проверки на обекти за хранене и развлечение,  1 проверка на административен обект и 5 лечебни заведения за извънболнична помощ относно спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – не са констатирани нарушения.

Извършени са и пет планови проверки по чл.40 от Закона за лечебните заведения. Проверени са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина  в гр. Ловеч – не са констатирани нарушения

Проведено е едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са 2 жалби от Директора на ТП на НОИ – Ловеч и от Директора на ЦСМП гр. София.. Жалбите са насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  69 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано пред НЕЛК е 1 експертно решение. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 3 болнични листи. Изпратени са 21 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.

За периода от 03.09.2018г. до 07.09.2018г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани: 10 проби вода от плувни басейни от: с. Велчево, гр. Априлци, с. Рибарица, с. Крушуна и с. Врабево.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от плувни басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

За периода 03. 09. 2018 – 09. 09. 2018 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

 

Дихателни инфекции:

  • Варицела 1 сл . – за гр. Троян            

 

От групата на хепатите са регистрирани Хепатит С 1 сл. за гр. Ловеч и 4 сл. на Хепатит А – 1 сл. за село Български извор и 3 сл. за с. Орешене.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лице.            

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 23, 93 на 10 хиляди население.