77 работни места се разкриват в област Ловеч по Регионалната програма за заетост, държавата осигурява за тях 289 444 лв

 

77 работни места се разкриват в област Ловеч по Регионалната програма за заетост. Държавата осигурява за тях 289 444 лв. Това стана ясно на проведено днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие към Областен управител. Работната среща се председателстваше от зам.-областния управител Илиян Тодоров, председател на комисията.

 

Програмата е насочена към безработни младежи до 29 г. – техният средно годишен брой е  992 – 15,2% от регистрираните в бюрата по труда на Ловешка област безработни лица, безработни лица над 50-годишна възраст –техният средно годишен брой е 2571 или 39,5% от регистрираните лица и безработни хора с намалена трудоспособност – техният средно годишен брой е 413 – 6,3 % от всички безработни лица. За нея могат да кандидатстват и продължително безработни лица.

Чрез включването на хората в заетост на субсидирани работни места те ще имат възможност за получаване на умения, чрез които да развият навици и опит, които да прилагат в реална работна среда; ще добият преквалификация с нови изисквания на съвременния работен процес; ще добият трудови навици.

 

Утвърдените работни места ще бъдат разпределени за благоустройство на населените места и поддържане и опазване на общинската и държавната собственост, опазване на паметници на културата, сгради и прилежащи площи.

 

Най-много работни места по Регионалната програма за заетост разкриват общините Луковит и Угърчин – по 13, Община Ябланица разкрива 11 места, Тетевен – 8, Ловеч – 9 работни места, Летница и Троян по 6, Априлци 3. 8 работни места разкрива и Областна администрация. Държавата отпуска за тях 289 444 лв, а общините – 3501 лв, с които ще бъдат осигурени работно облекло и инструменти.

 

Регионалната програма за заетост се реализира в изпълнение на един от ключовите приоритети в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017–2021 за увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда и намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони и Националния план за действие по заетостта 2018 г.

 

Демографските процеси в област Ловеч не се различават от общите за страната и се характеризират с отрицателен прираст, влошена възрастова структура и загуба на човешки ресурси. По произведен БВП на човек от населението, област Ловеч по данни на НСИ е под средното равнище за страната и за 2016 г. е в размер на 8 674лв. на човек от населението. Икономическите резултати на областта като цяло са под средните за страната и бележат тенденция към все по-голяма степен на изоставане.Равнището на безработица в област Ловеч за 2017 г. по данни на ДРСЗ – Ловеч е 11,7%, което е с 4,5 пункта над средногодишното равнище на безработица в страната – 7,2%. Най-висока безработица се отчита в общините Угърчин – 40,4% и Ябланица – 30,4%, следват общините Луковит и Летница съответно с 24,2% и 23,4%, Тетевен – 17,9%. Общините Априлци и Троян са съответно с 6,7% и 5,6%. Община Ловеч има отчетена 6,3% безработица през 2017 г.