Приета е Национална стратегия за адаптация към изменението на климата

 

Правителството одобри Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. С приемането на стратегията България ще изпълни международните си задължения като страна по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Протокола от Киото и Парижкото споразумение. На национално ниво разработването на стратегията е залегнало в Закона за ограничаване изменението на климата.

Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите по отношение на адаптацията към изменението на климата до 2030 г. Целта е да се намали уязвимостта на страната спрямо последиците от изменението на климата и да се подобри капацитетa за адаптация на екологичните, социалните и икономическите системи към въздействията на изменението на климата.

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата обхваща девет сектора, които са: сектор „Селско стопанство“, сектор „Гори“, сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“, сектор „Води“, сектор „Енергетика“, сектор „Транспорт“, сектор „Градска среда“, сектор „Човешко здраве“ и сектор „Туризъм“.

Със стратегията се запълва празнота в политиката на България по изменение на климата, като се очертава подходът на страната за адаптиране на ключовите сектори на икономиката към променящия се климат. Част от документа е и разработеният План за действие, в който са определени целите и приоритетите за подобряване на капацитета за адаптация. В плана детайлно са разписани дейности за всеки от секторите, в това число необходим финансов ресурс, очаквани резултати, отговорни институции за тяхното прилагане.

За първи път в България е изготвен и макроикономически анализ. В анализа са оценени социално-икономическите последици от въздействията от изменение на климата. Изчисленията показват, че ако не се предприемат действия, изменението на климата ще окаже негативно влияние във финансово отношение, като е възможно да ликвидира икономическия растеж на страната до 2050 г.

 

България е изпълнила 74% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г.

 

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, както и на приноса на всички задължени лица, за периода 2014-2018 г. в България са спестени 6 167 GWh енергия. С това страната е изпълнила 74.1% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е записано в годишния отчет за изпълнението през 2018 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на енергийната ефективност на национално равнище през 2017 г. – последната година, за която има официални статистически данни. Разгледани са отделните сектори на икономиката, като са отразени измененията на основните показатели – брутна добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност. В годишния отчет е направен анализ на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на собственици на сгради и на промишлени системи, както и на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност от търговците с енергия.

 

МИ и МЗХГ ще имат свои представители в управителния съвет на НАПОО

 

Министерството на икономиката и Министерството на земеделието, храните и горите ще имат свои представители в Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за мандата 2020-2024 г.

Управителният съвет (УС) на НАПОО се състои от председател и 24 членове, от които по осем представители на министерства, на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите. Мандатът на членовете на УС е четиригодишен, като половината от членовете се обновява по квоти на всеки две години. В УС задължително има по двама представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, както и един представител на Министерството на здравеопазването. Останалите министерства, които трябва да номинират свои представители, за всеки следващ мандат се определят от Министерския съвет.

През 2020 г. изтича мандатът на представителите на Министерство на икономиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Председателят на НАПОО предлага Министерство на икономиката и Министерство на земеделието, храните и горите да номинират свои представители за членове на УС на НАПОО за мандат 2020-2024 г.

 

България ще предостави 40 000 лева хуманитарна помощ за префектура Корча, Република Албания и 10 000 лева за КНДР

 

България ще предостави хуманитарна помощ за справяне с последиците от земетресението в префектура Корча, Република Албания в размер на 40 000 лева и за преодоляване на недостига на хранителни продукти в КНДР в размер на 10 000 лева, реши правителството на днешното заседание.

Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предоставената от българска страна хуманитарна помощ е принос към усилията на ЕС и международната общност за подпомагане на населението в префектура Корча, в която е съсредоточено част от българското национално малцинство в Албания, както и за преодоляване на недостига на хранителни продукти в КНДР.

 

Одобрени са 17 128 000 лева за националните научни програми за 2019 г.

 

Правителството одобри 17 128 000 лева за 2019 г., които ще бъдат предоставени допълнително по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнението на националните научни програми (ННП), одобрени през септември 2018 г.

Средствата се осигуряват за изпълнението на дейности по следните национални научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността – ИКТвНОС); „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС); „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР); „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве); „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ); „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“; „Млади учени и постдокторанти“; „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).

Чрез изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране. Важни цели на програмите са дългосрочната реинтеграция в български научни и научно-образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване качеството на висшето образование в България.

 

Правителството отпусна 4 567 637 лева за дейности по три национални програми за образованието

 

Министерският съвет одобри отпускането на 4 567 637 лева за финансово осигуряване на дейности по 3 национални програми за развитие на образованието за 2019 година. Средствата се разпределят по бюджетите на общините.

По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се предоставят 1 262 350 лева за електронни дневници в 1 487 общински училища. За осигуряване на интернет и свързаност за 2 006 училища се отпускат 668 680 лв., а за изграждане/доизграждане на WiFi мрежи в 296 училища – 2 217 266 лева.

По НП „Заедно в грижата за ученика“ се предоставят 274 736 лв. за финансиране на одобрените проекти на 189 общински училища за проследяването на личните постижения на учениците. Чрез 141 455 лева се финансират одобрените проекти на 130 общински училища за подготовка на учениците за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и за подкрепата им.

По НП „Иновации в действие“ едно иновативно училище в община Ботевград е включено допълнително в списъка за финансиране по Националната програма и ще получи 3 150 лв. за популяризиране на иновации.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти-публична държавна собственост, на община Ивайловград за срок от 10 години. Имотите се намират в област Хасково, община Ивайловград, представляващи археологически недвижими културни ценности Римска вила „Армира“ и античен некропол в област Хасково, община Ивайловград, с. Свирачи, местност „Харманите“. Предоставянето на имотите на община Ивайловград ще допринесе за обогатяване културното наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимите ценности и превръщането им в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимите културни ценности от Историческия музей – Ивайловград.

Съгласно друго правителствено решение се учредява безсрочно възмездно право за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него. Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на град Шумен, с площ 70 кв. м. Съоръженията ще се ползват от Изпълнителна агенция „Борба с градушките”. Имотът е в района на дейност на Североизточно държавно предприятие.

За срок от 10 години на община Ардино безвъзмездно се предоставя за управление на имот – публична държавна собственост. Имотът се намират в област Ардино, община Кърджали, село Дойранци и представлява археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“. Предоставянето на имота на община Ардино ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Регионален историческия музей – Кърджали.

Министерството на културата получи за управление държавен имот в град Костинброд. Имотът, с площ 1 999 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност. Теренът ще се управлява от Министерството на културата с цел опазване на археологическата находка.

На община Перник се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот – държавна собственост. Имотът, намиращ се в гр. Перник и представляващ три сгради и два самостоятелни обекта, е необходим на общината за съхранение, опазване и ремонт на общинска техника за поддръжката на инфраструктурата на населените места на нейната територия. Това ще спомогне за изпълнение на и вменените й по закон задължения по поддръжка на пътища и благоустрояване.

Висшият съдебен съвет получава управлението върху имот – публична държавна собственост, за нуждите на Административен съд – Търговище. Той ще бъде използван за разкриване на Регистратура за класифицирана информация в Административния съд. Имотът се намира на ул. „Митрополит Андрей“ №51 в град Търговище и представлява самостоятелен обект на петия етаж в сграда №1.

 

България и Армения ще подпишат протокол във връзка с прилагането на споразумението между ЕС и Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

 

Правителството прие решение за изменение на решението по т. 13.2 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 16 май 2018 г.

С Протокол № 20 от заседание на МС от 16 май 2018 г. е одобрен проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане на споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписано на 19 април 2013 г. в Брюксел.

Със същото решение е упълномощен министърът на вътрешните работи да проведе преговорите и да попише Протокола от името на правителството на Република България.

Изменението на решението е необходимо, тъй като в периода 28-29 октомври предстои посещение на заместник-министър председателя по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева в Република Армения. Предвижда се подписване на двустранни документи, сред които и горепосоченият проект на Протокол.

В тази връзка е необходимо да се направи изменение на решението на Министерския съвет по отношение на мандата за подписване на Протокола, като се упълномощи заместник-министър председателят по правосъдна реформа и министър на външните работи да го подпише.

Вицепремиерът Захариева е упълномощена също така да подпише и Спогодбата между Република България и Република Армения за международни автомобилни превози на пътници и товари. Новият междуправителствен документ ще замени действащата от 1995 г. Спогодба. Това ще допринесе за увеличаване на обемите на превозите и ще задълбочи сътрудничеството между България и Армения.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика, което ще се състои на 24 октомври в Люксембург. По време на форума министрите ще дискутират предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества в борбата с дискриминацията, възможностите за отстраняване на пропуските в съществуващото законодателство в тази област, както и бъдещи мерки за по-ефективна борба с дискриминацията на национално и европейско равнище.

Постигането на съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда в променящия се трудов свят и необходимостта от стратегически подход за непрекъснато учене през целия живот ще бъдат тема на втория ориентационен дебат в рамките на заседанието на Съвета.

Одобрени са също резултатите от българското участие в Съвета на ЕС на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“, което се проведе на 20 септември в Брюксел. Основна тема на сесията беше свързана с намаляване на емисиите на парникови газове в отделните сектори на транспорта. Обсъдени бяха аспекти в контекста на европейската стратегическа дългосрочна визия за климатична неутралност като всички участници се обединиха около идеята за холистичен подход, както на европейско, така и на национално равнище, за постигане на желаните цели и намаляване на вредните емисии. Също така беше подчертана необходимостта от съответствие на водените политики в областта на транспорта на европейско ниво.

 

Правителството изплати 94 400 лв. на пострадали от забавено правосъдие

 

Допълнителни разходи в размер на 94 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за третото тримесечие на 2019 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

 

Министерският съвет одобри списък с приоритизирани искания от 2019 г. за получаване на подкрепа по Програмата на ЕС за подкрепа на структурни реформи

 

Със свое решение правителството одобри списък с приоритизирани искания от 2019 г. за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи през следващата година.

Включени са 16 искания в областите здравеопазване, финанси, образование, публична администрация, строителство, пазар на труда, управление на данни. Едно от основните искания е свързано с ангажиментите на страната по присъединяването към Валутно-курсовия механизъм II и Банковия съюз, а впоследствие към еврозоната. Чрез изпълнението им ще бъде подпомогнато провеждането на мащабни реформи и ще се осигури ефективното адресиране на специфичните за страната ни препоръки на Съвета на ЕС.

След подробен преглед, исканията са степенувани по важност в три категории и са проверени за наличие на двойно финансиране. Разходите по тях са изцяло за сметка на Програмата за подкрепа на структурни реформи и не се изисква национално финансиране.

 

Оптимизира се управлението на цикъла на обществените поръчки в МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Промените въвеждат закриване на дирекция „Обществени поръчки“ и прецизиране на функциите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ с оглед по-добрата организация на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството.

Целта е оптимизиране на администрацията, създаване на по-добри условия за управление на цикъла и повишаване на ефективността на провеждането им. Очаква се с тези изменения да се постигне намаляване на риска от забавяне на процедурите и неспазване на сроковете, улесняване на кандидатите/участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки, преодоляване на възможни нарушения и подобряване на контрола при провеждането им, съобразяване на дейността на структурите на министерството с изискванията на Закона за обществените поръчки.

 

Правителството одобри проектозакон за промени в Закона за ограничаване изменението на климата

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. С него се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Схемата за държавна помощ ще се реализира чрез издаването на наредба от министъра на икономиката и ще се прилага след нотифицирането й от Европейската комисия. За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти емисии на парникови газове.

С акта се осигурява изпълнение на икономическите приоритети в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., както и функционирането на модернизираната и частично реформирана Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) на Европейския съюз.

Схемата се разработва в съответствие на решение на Националния икономически съвет и дейността на работна група, създадена от министъра на икономиката, в чиято работа взеха участие и представители на всички национално представителни работодателски организации. След нотифицирането й около 190 предприятия ще могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ. По този начин ще се минимизират рисковете от изместване на производствата им в трети страни, ще се подобрят конкурентоспособността и условията за бизнес в България, както и икономическото доверие към страната.

 

Правителството прие Решение за определяне на съучредител за образуване на дружество от „Сердика спортни имоти“ ЕАД

 

Министерският съвет прие Решение за определяне на съучредител за образуване на дружество от „Сердика спортни имоти“ ЕАД – еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала.

Създаването на съвместно дружество от „Сердика спортни имоти“ ЕАД и „Арена ЦСКА“ ЕООД ще позволи реализирането на инвестиционни проекти и ще доведе до повишаване на ефективността при управление на имотите.

Реализирането на предвидени мерки ще осигури оптимални условия за играчите, длъжностните лица, информираност на зрителите и телевизионните оператори, за да могат съответно да осъществяват, наблюдават и предават футболните срещи без затруднения. Целта на проекта е да се намери дългосрочно решение за осигуряване на модерно съоръжение, отговарящо на съвременните изисквания за упражняване на спорт.

 

„Български пощи” ЕАД ще извършва разпространение и продажба на печатни издания в страната

 

Кабинетът прие решение „Български пощи” ЕАД да извършва дейността по разпространение и продажба на печатни издания на територията на страната. Възлага се на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия включително ако е необходимо да инициира законодателни изменения.

„Български пощи” ЕАД е еднолично търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала. Също така дружество разполага с необходимата инфраструктурна мрежа и човешки ресурси. По този начин ще се осигури ефективното разпространение на печатни издания в цялата страна. Това дава възможност за диверсификацията на разпространението без да се ограничава конкуренцията.

 

Правителството утвърди промени в единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение на утвърдените единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

С постановлението се предлагат и мерки, чрез които ще се постигне устойчивост на заложения стандарт на финансиране на културните институти и ще се усъвършенства контрола при разходването и отчитането на бюджетните средства.

В изпълнение на правителствената политика по доходите и осигуряване на възможност на организациите в областта на сценичните изкуства да повишат възнаграждението на заетия щатен персонал, както и с оглед предвиденото увеличение на минималната работна заплата за страната, се предлага увеличение с 0,50 лева на единния разходен стандарт за финансиране на различните групи културни институти.

През 2019 г. се наблюдава активиране на дейността на сценичните институти, които произвеждат и разпространяват високо художествен сценичен продукт на територията на цялата страна. Политиката за обновяване на репертоара, привличането на творци с международна известност, реализацията на съвременни пиеси от световната драматургия и спектакли от музикалните жанрове, използването на високи технологии за изграждане на сценичната визия и усъвършенстването на сценичната техника, водят до привличане на повече и нова публика. Голям процент от културните институти осъществяват турнета в цялата страна целогодишно с цел все по-широк достъп до култура на населението и от най-отдалечените райони. Всички тези дейности водят до повишаване на приходите, но и до по-високи разходи за тяхната продукция, което налага и преразглеждането на мерките и на бюджетите в помощ на сценичните изкуства.

С Постановлението се одобряват и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за обезпечаване дейността на организациите от сценичните изкуства. Средствата са в размер на 30 000 хил. лв., от които 23 000 хил. лв. субсидия и 7 000 хил. лв. преизпълнение на приходите.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2019 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. Средствата в размер до 13 000 000 лв. са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

 

България ще кандидатства за членство в Агенцията за ядрена енергия към ОИСР

 

България ще кандидатства за членство в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и нейната Информационна банка. На днешното си заседание Министерският съвет одобри решението за това и упълномощи министъра на енергетиката да подпише заявление до генералния секретар на ОИСР от името на правителството.

Присъединяването на Република България към ОИСР е важен национален външнополитически приоритет. Страната ни полага последователни усилия за получаване на покана да започне преговори за членство. Включването към различни комитети и работни групи на организацията е заложено в пътната карта за изпълнение на този приоритет.

Активното участие на България в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение за постигането на тази цел.

 

Правителството одобри проект на Споразумение за стратегическо сътрудничество между България и Обединените арабски емирства

 

Правителството одобри проект на Споразумение за стратегическо сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства, като основа за водене на преговори между двете държави.

Обединените арабски емирства са сред държавите от региона на Персийския залив, с които България развива все по-интензивни връзки и динамично сътрудничество през последните години.

Споразумението насърчава развитието на двустранното сътрудничество в широк спектър от области – икономика, търговия, инвестиции, туризъм, образование, дигитални технологии и изкуствен интелект, култура и др. То създава подходяща основа за насърчаване на инвестициите, обмена между представители от правителствения, обществения и частния сектор и участие в търговски изложения, организирани в двете страни.