Задействана е процедурата по подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP001-1.020-0006 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2”. На 13.09.2018 г. кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа договора, предстои да се подпише и от страна на управляващия орган ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“.

Срок на изпълнение е 17 месеца.

Стойност – 1 151 352, 40 лв.

Проектът предвижда да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ по отношение на пет многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на Ловеч, отговарящи на критериите за допустимост по процедурата, в съответствие с изискванията в Приложение Н – ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ПО 1 по ОПРР 2014–2020 г.:

– МЖС на ул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ЖСК „В. Левски“;

– МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 39 и № 41, ЖСК „Восток“;

– МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 6;

– МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 8, бл. „Медикус“;

– МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 42 А и № 50.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • по-високо ниво на ЕЕ на МЖС и намаляване разходите за енергия;
  • подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • осигуряване на достъпна жизнена среда.

Основните дейности, които ще се изпълнят по време на проекта са: организация и управление, мерки за информиране и публичност, инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор), оценка на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор, въвеждане на обектите в експлоатация и извършване на одит.