Утвърден е списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч за 2018 г., както и форматите, в които е достъпна. Това става ясно от заповед № 1 от 02.01.2018 г. на кмета на Община Ловеч, на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15., ал.1, чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

 

Списъкът съдържа 24 категории информация и е публикуват на интернет страницата на Община Ловеч, раздел „Достъп до информация“. Виж тук:

http://www.lovech.bg/uploads/pages/ccf02012018.pdf

Контролът по изпълнение на заповедта е възложена на секретаря на общината.