На 28.02.2018 г. със Заповед на Кмета на Община Ловеч ще се обяви конкурсната сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на Община Ловеч през 2018 г. по Раздел II на Правилник за функционирането на Общински проектен фонд приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч. Това обяви днес на пресконференция кметът Корнелия Маринова.

През 2018 г. финансовия ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища е в размер на 13 500 лв. и средствата се разпределят на конкурсен принцип. Право на участие имат всички народни читалища на територията на Община Ловеч, регистрирани съгласно Закона за народните читалища и вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата. Всяко читалище подготвя проект по проектен фиш /по образец/ за кандидатстване, подписан от председателя. Максималната стойност на финансирането от Община Ловеч може да бъде до 1000.00 лв.

Проектите се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Ловеч, в изпълнение разпоредбите на Раздел ІІ Финансиране на инициативи на Народните читалища от Правилника за функционирането на Общински проектен фонд.

За финансиране на одобрените проекти от комисията се сключва договор между Кмета на Община Ловеч и съответното читалище.

Народните читалища предоставят финансов отчет и съдържателен отчет за изразходването на получените средства на Община Ловеч не по-късно от 30 (тридесет) дни след осъществяването на дейностите.

Крайният срок за представяне на проектни предложения от народните читалища на територията на Община Ловеч е до 17:30 ч. на 30.03.2018 г.