Проекто-дневният ред на 45-ото заседание на Общински съвет – Ловеч,  предвижда 36 точки

 

Проекто-дневният ред на четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Ловеч, което е на 26 април /четвъртък/ 2018 г., предвижда 36 точки за разглеждане. Заседанието започва от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.

По традиция сесията започва с питанията на общински съветници.

Минчо Казанджиев се интересува от поддържането на уличната мрежа и обществените площи в Община Ловеч. Валентина Янкова има повторно питане за размера на остатъците по бюджетни сметки /преходни остатъци/ от приходи за делегирани държавни дейности и приходи за местни дейности към 31.12.2017 г. Станимир Стоянов има въпрос за пътните листи на автомобилите, извършващи сметоизвозване в населените места и предприетите мерки за недопускане образуването на нерегламентирани сметища на територията на Община Ловеч.

Ще бъдат разгледани отчетите на кметствата в с. Горан и с. Горно Павликене.

Проектът предвижда приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година, която ще бъде докладвана от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. Включени са още програмата за развитие на туризма в Община Ловеч за 2018 г., както и информация за изпълнението общинската програма за 2017 г. съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.

Общинските съветници ще трябва да решат дали да направятарх. Петко Илиев Еврев „Почетен гражданин на Ловеч“, както и дали Община Ловеч да се присъедини към Международна неправителствена организация „Кметове за мир“. Идеята е на Андреас Баузевайн, главен кмет на побратимения град Ерфурт, Германия. Асоциацията е създадена през 1982 г. по инициатива на Хирошима и Нагасаки, от българските градове са се присъединили София, Велико Търново, Габрово, Казанлък и Русе.

В края на проекта за дневен ред влизат точки като даване мандатност на квалифицирано лице (адвокат), за защита на решение № 593/2017 г. на Общински съвет-Ловеч по АД № 1/2018 г. на Административен съд Ловеч, до окончателното решение на съдебните инстанции, почистване и облагородяване на част от парк „Стратеш“, както и промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет–Ловеч.

Докладчик по тях е Петър Цолов – председател на Общински съвет – Ловеч.