С 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници в Ловеч разрешиха изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч. Става дума за територията на Бившата казарма, която ще става градски парк. Образува се нов поземлен имот в условията за целесъобразно използване и оптимизирано застрояване чрез градоустройствена и архитектурна концепция, която да е развита на базата на максимално разгръщане на терена на Бившата казарма към достъпно градско пространство с характер на обществен център и съвременен градски парк. Предвиждат се  атрактивни зони на отдих, спорт, с добре развити детска игрова среда и с възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения.

Решението бе взето по време на заседание на 30 април, проведено по изключение в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ при спазване на дистанция между съветниците и с противоепидемичните мерки.

Съветниците дадоха съгласие да се измени у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч, Община Ловеч, съгласно приетия вариант на ОЕСУТ. В новообособения у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“ да се отреди „За обслужващи дейности с широко обществено ползване и парк.“Северно от новообособения у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“ да се предвиди пешеходна алея, разделяща кв. 58 и кв. 58а, която да служи за допълнителна пешеходна връзка между бул. „България“ и ул. „Кн. Имеретински“, за улеснен пешеходен достъп от север към новото парково пространство.

Общински съвет – Ловеч утвърждава собствеността върху имоти с идентификатори 43952.506.8385, 43952.506.8386, 43952.506.8387, 43952.506.8336 по кадастралната карта на гр. Ловеч и на новообразувания проектен имот образуван от обединението им съгласно исканото изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч, Община Ловеч, като публична общинска собственост

1 КОМЕНТАР

  1. Супер идея, само трябва да видим пияндето дали ще е съгласно, че като се промени на парк, най-вероятно общинските коли няма да могат да бъдат спирани там. Все пак ще се прави парк, не гараж.

Comments are closed.