Всички решения на кабинета „Борисов 3“ от 19 август 2020 година

0
31

Правителството одобри списък с 504 иновативни училища

 

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година. Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 

Кабинетът прие доклад за дейността на междуведомствената работна група във връзка с Европейската зелена сделка

 

Министерският съвет при доклад във връзка е дейността на междуведомствената работна група за изготвяне на анализ на екологичните и социално-икономически последици, произтичащи от Европейската зелена сделка на ЕК за България, и изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход.

В периода 16 април – 16 юли 2020 г. междуведомствената работна група, включваща представители на министерствата и други институции с най-пряко отношение към политиките, засегнати от Европейската зелена сделка, продължи подготовката на анализа на ефектите, които се очаква да произтекат от приемането на предложените от Европейската комисия инициативи и промени в законодателството.

Дейността на работната група беше представена и на проведената на 16 юни 2020 г. първа среща на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка, създаден с Постановление № 86 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет.

Ролята на Европейската зелена сделка в развитието на ЕС беше затвърдена и посредством възприемането й като основа на процеса на възстановяване след пандемията от COVID-19.

Работата по развитие и актуализиране на анализа на последиците и плана за действие продължава.

 

Правителството прие облекчен механизъм за предоставяне на заеми по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство

2014 – 2020 г.

 

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

С приемането на Постановлението, се очаква да се осигури за общините – бенефициенти по ПМДР, необходимите средства за осигуряване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите. Финансовото подпомагане ще бъде насочено към проекти, с реално извършени и допустими дейности, чрез които ще се осигурят постигането на целите по Програмата.

 

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата по изкуствата и по културата към министерството на културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 година в размер на 25 790 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството на културата по реда на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за настоящата година.

 

Близо два милиона лева допълнително ще получат общините за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 1 902 782 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

1 799 902 лв. ще бъдат предоставени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”. От тях 1 216 506 лв. са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и средни училища, в които през учебната 2020/2021 г. ще се ремонтират, обзавеждат и оборудват учебни кабинети и класни стаи за профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Други 583 396 лв. са предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (БДП). С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки за обучение по БДП.

С предоставените 97 280 лв. по НП „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството.

10 690 лв. се предоставят по модул „Подпомагане на екипите за обхват“. Средствата са предназначени за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане от системата на образованието.

С 86 590 лв. 27 детски градини и 45 училища ще бъдат подпомогнати по втория модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.

5 600 лв. в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители“ са за осигуряване на квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с понижени образователни резултати. Тези учители ще получават допълнително възнаграждение в размер на 500 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец или възстановяване на транспортни разходи.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Община Хисаря ще управлява имот-изключителна държавна собственост, представляващ Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“, реши правителството, като за срок от 10 години безвъзмездно предостави за управление имот – изключителна държавна собственост, на община Хисаря. Предоставянето на имота на общината ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Археологическия музей – гр. Хисаря.

За частна държавна собственост са обявени две сгради в гр. Стара Загора, област Стара Загора, разположени в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. Преобразуването на сградите и премахването им е необходимо за изпълнение на проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ). За едната сграда е предвидено тя да бъде възстановена със запазеното съществуващо оборудване на същото място. Другата сграда не функционира по предназначение и в нея не са разположени обекти на железопътната инфраструктурата, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт.

 

Правителството измени решение за откриване на почетно консулство на България в Гватемала

 

Министерският съвет прие решение за изменение на Решение № 288 от 29 април 2020 г. за откриване на почетно консулство на България в Гватемала, със седалище в гр. Гватемала и с консулски окръг, обхващащ територията на страната.

Неточност в името на почетното консулско лице е причината за изменението на акта. За почетен консул на България в Гватемала ще бъде назначен Хуан Пабло Карраско де Грооте, а не както беше изписвано досега Хуан Карлос Карраско де Грооте.

Техническата грешка е допусната в доклада на посланика ни в Мексико и не е установена при съгласуването по надлежния ред от съответните ресорни дирекции в МВнР.

Съгласно друго правителствено решение, почетното консулство на Казахстан във Варна ще бъде закрито поради приключване на мандата на почетния консул Иван Генов Иванов.

 

„Атила Строй Инвест“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Брановица“

 

„Атила Строй Инвест“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Брановица“, разположена в землището на село Крушево, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 26,7 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Правителството даде съгласие на КЕВР да обезпечи членството си в Мрежата на водните

регулатори в Европа

 

Министерският съвет със свое Решение даде съгласие Комисията за енергийно и водно регулиране да внесе членския си внос към Мрежата на водните регулатори в Европа (WAREG).

WAREG обединява общо 31 институции от цяла Европа, занимаващи се е управление на водоснабдяването и канализацията и регулирането на тези дейности. КЕВР е активен член на WAREG, като участва дейно в работните формати на организацията, а един от вицепрезидентите е български представител.

С настоящото решение Комисията за енергийно и водно регулиране получава мандат да участва с членски внос в Мрежата за тази и следващите две календарни години.

 

Министерският съвет даде съгласие полковник Емил Тонев да бъде назначен на длъжността началник на НСО

 

Правителството взе решение, с което дава съгласие полковник Емил Тонев да бъде назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана със звание „бригаден генерал“.

 

Правителството прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

 

Министерският съвет прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и отменя действащите Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси и Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.

Предвид многобройните изменения и допълнения през годините от приемането на наредбата, които доведоха до значителни промени в структурата й, и с цел по-доброто й прилагане, е приета нова наредба, като старата наредба се отменя.

Във връзка с приемането на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня се налага да се отмени Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Към настоящия момент чрез тази наредба се извършва единствено определянето на въздушнопреносимия шум от битовите комбинирани перални/сушилни машини. С приемането на Делегиран Регламент, който съдържа в себе си методите и изчисленията за въздушнопреносимия шум от тези уреди, отпада необходимостта от Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, поради което се предлага тя да бъде отменена.

С приемането на Наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на европейското законодателство в областта на енергийното етикетиране.

 

Изменя се Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

 

Правителството прие промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. В наредбата се въвеждат измененията и допълненията към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81- от 15.10.2019 г.

Ще бъдат въведени процедури при оспорване на резултатите от изпитване на проби на течни горива и за привеждане в съответствие на течно гориво с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните разпространители. Разписан е и ред и принудителни административни мерки когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат мерки, според които течното гориво, което отговаря на изискванията на ЗЧАВ, но не отговаря на изискванията на ЗЕВИ, се смеси с партида гориво на бензиностанцията, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

С предлаганите изменения и допълнения се въвеждат и актуални методи за изпитване и се прецизират Декларацията за съответствие за всяка партида по отношение на обхвата на лицата, които могат да я съставят, и реда за предоставянето или заверяването й при последващо разпространение до крайните разпространители.

 

С промени в Закона за устройство на територията се повишава контролът върху участниците в строителния процес

 

Строителните консултанти няма да могат да сключват договор за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Заложено е също при влезли в сила две наказателни постановления в рамките на три години да бъде прекратявано удостоверението за упражняване на строителен надзор. Това са част от предвижданите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети от Министерския съвет. С тях се цели по-ефективен контрол върху консултантите и другите участници в строителния процес.

Дава се възможност Дирекцията за национален строителен контрол да извършва служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж, както и да проверява дейностите, извършвани от надзорните фирми.

Консултантът вече няма да може да сключва договор за строителен надзор, както и за оценяване на съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, предвиждат още промените.

Със законопроекта се завишават и изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Управителят на юридическото лице, кандидатстващо за издаване на удостоверение, трябва да е техническо правоспособно лице, а членовете на органите на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях лица трябва да са специалисти със завършено виеше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, да притежават техническа правоспособност по чл. 229, да имат най-малко 5 години стаж по специалността и да не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години.

С цел ясно определяне на задълженията на консултанта, който упражнява строителен надзор по време на изпълнението на строежа, се регламентират неговите функции при завършването на строително-монтажните работи и изготвянето на окончателния доклад до възложителя, като включително нормативно се определя съдържанието на окончателния доклад.

Разширява се кръгът на участниците в строителството, носещи административно- наказателна отговорност за нарушения на ЗУТ и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица и едноличните търговци, респективно на глоби на физическите лица, с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия.

Предвиждат се и нови административно-наказателни състави за проектанти и лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, неизпълнили законовите си задължения, както и налагането на глоба на правоспособни физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите за други нарушения на ЗУТ и актовете по неговото прилагане.

Консултантите ще имат възможност да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания в срок до една година от влизането в сила на настоящия законопроект.

 

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец септември

 

2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец септември правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за септември е втората стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството. Изплащането на добавки в същия размер е предвидено и за месец октомври.

 

До 379 млн. лв. се отпускат за модернизацията

на 69 км от пътя Видин – Ботевград

 

До 379 000 000 лева се отпускат допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. Те ще бъдат инвестирани в модернизацията на близо 69 км от пътя Видин – Ботевград между п. в. „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана. Целта е планиране и осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнението на обекта, разделен на пет участъка.

Направлението Видин – Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Правителството одобри също така допълнителни средства в размер на 4 045 000 лв. по бюджета на община Сандански за реконструкция на общински път BLG 1255/ІІІ-198/Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км.0+000 до км. 6+860. Осигуряването на финансовия ресурс ще осигури възможност на общината да извърши реконструкция на пътя, с оглед изключителната му важност за балансираното развитие на туризма в община Сандански и оказване на подкрепа за развитие на туризма и в по-малките населени места на общината. Допълнителните трансфери по бюджета на община Сандански се предоставят чрез преструктуриране на разходи/трансфери по централния бюджет за 2020 г.

 

Одобрени са допълнително 400 000 лева за ремонта и реконструкцията на девическия манастир

„Св. Петка“

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на 400 000 лв. за довършването на ремонта и реконструкцията на девическия манастир „Св. Петка“, намиращ се в с. Копривец община Бяла, област Русе.

Девическият манастир „Св. Петка“ един от знаковите паметници на православната архитектура в Русенска епархия. С постановлението на правителството ще се съхрани южното крило като неразделна част от колективен паметник на културата с национално значение.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на НСО

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. в размер на 500 000 лв. Средствата са необходими, за да може службата да осъществява своята дейност във външна среда в условията на пандемията от COVID – 19, както и във връзка с възникналата необходимост от прилагането на допълнителни мерки, свързани с предотвратяване разпространението и/или ограничаване на последиците от заразата.