Автор: Николай Найденов,
Главен експерт,
Отдел „Статистически изследвания – Ловеч“,
ТСБ  Северозапад

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ  2021 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 30 955 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. Увеличение се наблюдава в тринадесет от 19 икономически дейности като най-значимо в  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19.9% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.3%. Намаление на наетите лица се наблюдава  в шест икономически дейности като най-голямо е „Финансови и застрахователни дейности“ – с 26.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.1%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“   – 38.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.3%, „Образование“ – 8.5%, „Хуманно здравеопазване  и социална работа“ – 8.2%, „Държавно управление“- 6.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 4.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 4.4% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2021 г., областта заема 20-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София(столица) – 761 304, а най-малък в област Видин – 15 369 души.

В област Ловеч средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 244 лв., при 18 733 лв. средно за страната.

През 2021 г. средната годишна брутна работна заплата в област Ловеч се увеличава спрямо 2020 г. с 13.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 41.6%, „Строителство“ – с 36.9% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 25.3%.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 21 701 лв., „Държавно управление“ – 19 480 лв., „Образование“ – 18 708 лв.,  „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 18 413 лв., а с най-ниски в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8 752 лв. и „Административни и спомагателни дейности“ – 9 134 лева.

В сравнение с останалите области на страната, през 2021 г., област Ловеч е на 18-то място по показателя средна годишна работна заплата.

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически  дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съглсно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и получения сбор се раздели на 12 (броя на месеците  в годината).Средният списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивни дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата, наети на непълно работно време се преизчислява  към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Брутна работна заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начесления за сметка на наетото лице. Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства: основна заплата за отработено време или извършена работа; възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски, съгласно КТ и ЗДС; възнаграждение за извършен труд; допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др., съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор; допълнително материално стимулиране под формата на месечни, тримесечни и годишни премии. Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Методологията на годишната статистика на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни по темата, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg , Годишна статистика на заетостта и разходите на труд.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук