Кметът д-р Иван Иванов подписа договорите за изграждане на съоръжения за компостиране и за разширяване възможностите на Дневния център за деца и младежи с увреждания

Кметовете на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Регион Севлиево, включващ общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Размерът инвестицията в трите общини е 2 230 595.39 лв.

С реализирането на проектното предложение ще се спази изискването за осигуряване на разделно събиране на био-отпадъци от 14 населени места на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Севлиево, чрез изграждането на две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети – 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци, внедряване на система за разделно събиране на био-отпадъци (хранителни и градински отпадъци), както и изграждане на 3 площадки за компостиране на място.

Целта на проекта е да намалее количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на био-отпадъци. Очакваните резултати след изпълнението на мерките са осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год. до 2018, а до 2023 г. – 105 000 т/год.

 

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа още един договор по спечелен проект – „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“, финансиран по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 99 882.50 лв., а целта му – да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за разширяване дейността на Дневен център за деца с увреждания в Севлиево.