Одобрено е правителственото становище по конституционно дело 1/2018

 

Правителството одобри становище по конституционно дело №1 за 2018 г. То е образувано по искане на петчленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Оспорената разпоредба предвижда в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на ВСС да приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър 5,00. Според 5-членния състав на ВАС по този начин се нарушава равенството на съдиите, прокурорите и следователите, които кандидатстват за повишаване или преместване за свободна длъжност.

В становището си Министерският съвет излага аргументи, според които искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

 

Правителството прие националния баланс

на запасите и ресурсите на находищата

на подземни богатства

 

Правителството одобри изготвения от Министерството на енергетиката Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България към 01.01.2018 г. В документа е направен сравнителен анализ за състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на миналата и на тази година, отбелязани са измененията, допуснатите експлоатационни загуби, увеличението и/или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление и преоценка.

В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 164 подземни богатства – девет вида енергийни суровини, 13 вида руди, 78 вида индустриални минерали и 64 вида скално-облицовъчни и строителни материали.

Анализът показва, че настъпилите през 2017 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства като цяло са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства.

Данните за националния баланс се съхраняват в Националния геоложки фонд към дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ на Министерството на енергетиката. Той може да се ползва по установения законов ред от компетентните ведомства, както и от всички заинтересовани физически и юридически лица.

 

 

БАРТ и БАЛИЗ са признати за национално представителни организации

за хората с увреждания

 

Сдруженията „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ и „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ са признати за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

БАРТ работи в интерес на своите членове, както и за утвърждаване на България като европейски значима дестинация за туризъм и интегриране на хората с увреждания и на лицата в неравностойно социално положение чрез рекреация, спорт и туризъм. Дейността на БАЛИЗ е свързана с отстояване на правата и осигуряване на достоен и независим живот на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Националният съвет за интеграция на хората е увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората е увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

Отпуснати са близо 24 млн. лв. за работа

с деца и ученици от уязвими групи

и за кариерно ориентиране и консултиране

 

Правителството отпусна по бюджетите на общините 23 905 144 лв. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране на ученици.

По-голямата част от сумата – 22 538 760 лв., е за детските градини и училищата, в които има деца от уязвими групи. С тях се осигурява финансов ресурс за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.

Средствата за кариерно ориентиране и консултиране на ученици са 1 366 384 лв. и се предоставят на центрове за подкрепа за личностно развитие. С тях ще бъдат подпомогнати дейности за кариерно ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностните им качества и придобиването на социални компетентности.

 

 Отчуждават се имоти за изграждането

на обходния път на с. Асеновец

 

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обхода на с. Асеновец, който е част от пътя Велико Търново – Гурково. Терените се намират в землището на новозагорското село.

Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Министерският съвет даде съгласието си чрез търг с тайно наддаване да бъдат продадени неоперативни активи, собственост на две държавни дружества. „Български пощи“ ЕАД ще продаде обекти в Стара Загора с обща площ 159 кв. м, а „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД – два етажа от административна сграда на ул. „Алея Топола” №6 в Русе.

Продажбата на имотите с отпаднала необходимост за дружествата е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите им, а постъпленията ще се използват за развитие на дейността им.

 

Унгария ще легализира официални документи

от Тайван за България

 

Правителството утвърди подписания през февруари т. г. договор между българското Министерство на външните работи и Министерството на външните работи и търговията на Унгария за сътрудничество в легализирането на документи. Договорът предвижда унгарският търговски офис в Тайпе да легализира документи, издадени в Тайван и предназначени за ползване в България.

България неотклонно се придържа към принципа за „един Китай“, признава Тайван като неделима част от Китай и не поддържа дипломатически отношения с Тайпе. Това налага определени ограничения във връзките с Тайван, в т.ч. и по отношение на легализирането на тайвански документи.

Към настоящия момент, за да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от тайванските власти документи на български граждани следва да имат поставен щемпел на Министерството на външните работи на Тайван, след това да бъдат заверени от Представителството на Тайван в Гърция, а подписът и заверките на тайванското представителство в Атина да се заверят и от консулската служба на България в гръцката столица. Влизането в сила на договора между България и Унгария значително ще улесни българските граждани и ще стимулира установяването и развитието на бизнес контакти с тайвански граждани, без да противоречи на принципа за признаване на „един Китай“.

 Договорени са формите на сътрудничество

между България и Армения в областта

на образованието и науката

 

Министерският съвет одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между правителствата на България и Армения. Тя обхваща периода 2018-2022 г. и целта й е да насърчи образователния обмен между двете държави, както и разработването и изпълнението на съвместни научни проекти в рамките на Европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020“.

Документът определя конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни и за изучаването на български и арменски език чрез дейността на български и арменски лекторати в страната-домакин и летните училища по език и култура на страната-партньор.

През 2017 г. беше отбелязана 25-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Армения и подписването на междуправителствената програма за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката.

 

 

Правителството одобри позицията на България

за 107-ата сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри позицията и състава на правителствената част от националната тристранна делегация на България, която ще участва в 107-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода в периода 28 май – 8 юни в Женева. Българската делегация ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

По време на конференцията ще се обсъди създаването на международен стандарт за насилието над мъжете и жените на работното място. В дневния ред са и теми, свързани с развитието на социалния диалог и сътрудничество на Международната организация на труда в подкрепа изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

 Удължава се срокът за проучване на залежите

от нефт и газ в „Блок 1-7 Търнак“

 

Министерският съвет удължи с 399 дни срока за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-7 Търнак“. Удължаването е поискано от титуляра на разрешението „Мизия ойл енд газ (България)“ ЕООД. То е мотивирано с наличието на форсмажорно обстоятелство – забавяне на административни процедури по прехвърляне на права и задължения във връзка с проучването.

Площта „Блок 1-7 Търнак“ е разположена на територията на областите Плевен и Враца. Договорът за търсене и проучване е в сила от февруари 2014 г. и трябваше да приключи до февруари 2019 г. С днешното си решение правителството оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение с „Мизия ойл енд газ (България)“.

С 12 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, намиращо се в община Благоевград. Искането е на концесионера „Илинденски мрамор“ ООД. Договорът с него е сключен през 2004 г. за срок от 12 години, но добив така и не е започнал поради неполучаване от дружеството на всички необходими за това документи.

С одобрените от Министерския съвет изменения концесионната площ се увеличава от 2,5 дка на 3,7 дка, като се включват и терени, необходими за осъществяване на добива. Концесионният договор ще бъде приведен в съответствие с променената Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства.

Варненското дружество „Пътища и мостове“ ЕООД беше определено за концесионер на добива на строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище „Капу баир“. Кариерата се намира в землищата на селата Партизани и Лопушна, община Дългопол, и на с. Трънак, община Руен.

На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. За този период се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на близо 500 хил. лв., без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общините по местонахождение на концесионната площ. За осигуряване на производствената си дейност кандидат-концесионерът предвижда инвестиции за 1,8 млн. лв.

Определени бяха и титулярите на две разрешения за проучване на възможностите за добив строителни материали. В срок от една година „Интерпром“ ЕООД и „Ескана” АД ще оперират в площите „Подгоре“ в област Видин и „Водажия” в област Варна. Инвестициите, които ще направят, са съответно 50,4 хил. лв. и 34,4 хил. лв. Проучвателните дейности ще се извършват за сметка на титулярите на разрешенията, при спазване на ограниченията на законодателството, заплащане на нормативно определените такси и представяне на съответните банкови обезпечения.

 

Изменя се Методологията за преразпределяне

на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР

 

Правителството одобри промяна в Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Тя предвижда удължаване с три месеца – до 30 септември 2018 г., на срока за постигане на индивидуалните етапни цели на всяка община – бенефициент до 2018 г., в който тя трябва да има верифицирани от Управляващия орган на ОПРР средства в размер на 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ.

Изменението в Методологията ще създаде условия за ефективно и ефикасно оползотворяване на този важен за общините финансов ресурс и ще допринесе за постигането на общите етапни цели в изпълнение на Приоритетна ос 1 и за цялостно изпълнение на ОПРР 2014-2020.

Целта на методологията е да се приложи механизъм за оценка на индивидуалното изпълнение на инвестиционните програми за реализация на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39-те общини-бенефициенти по първата приоритетна ос на програмата. Тя се основава на степента на постигане на заложените етапни и крайни стойности на индикаторите в одобрените инвестиционни програми на общините. Това е и механизъм, чрез който Управляващият орган на оперативната програма да може своевременно да предприеме мерки за постигане в максимална степен на заложените стойности на индикаторите за продукт по Приоритетна ос 1 и по ОПРР 2014-2020 като цяло.

 

 Правителството утвърди Меморандум

за разбирателство с Катар в областта на младежта

и спорта

 

Министерският съвет утвърди подписания през март т. г. Меморандум за разбирателство в областта на младежта и спорта между правителствата на България и на Катар.

Основните сфери на сътрудничество са свързани с осъществяване на обмен на информация и мнения по въпроси, отнасящи се до младежта и спорта, размяна на покани за участие в срещи и други форуми, както и насърчаване на обмена на делегации, треньори, младежи, специалисти и ръководители в областта на младежта и спорта. Сферите на сътрудничество обхващат спорта за всички, спорта за хора с увреждания, спорта за високи постижения, спортната медицина, антидопинговата дейност, младежките политики, разработването и изпълнението на проекти в сферата на младежта, спортни лагери, управление и поддръжка на спортни съоръжения и др.

Меморандумът предвижда учредяването на смесена комисия, която да координира и контролира изпълнението му.

 Намаляване на административната тежест

за инвеститорите предвиждат промени

в Правилника за прилагане на ЗНИ

 

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите предвиждат отпадането на два документа, изисквани до този момент от инвеститорите, които кандидатстват за издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект. Това са удостоверението за липса на парични задължения към община и свидетелството за съдимост. Те ще бъдат събирани по служебен път от Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката. Мярката е поредната от плана на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Втората част от промените в Правилника го привеждат в съответствие с влезлите в сила през 2017 г. изменения в Общия регламент за групово освобождаване. Съгласно тях от инвеститора, който кандидатства за регионална инвестиционна помощ, ще се изисква да потвърди, че през последните две години не е извършвал преместване на предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, и да се ангажира да не прави такова преместване за период до две години след приключването на инвестицията. Ще се прецизират също редът и условията за прилагане на финансовите мерки за изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура, за частично възстановяване на извършените разходи за осигуровки и за обучение.

Измененията ще позволят да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на ЗНИ на територията на страната.

 Документите от трудовото досие на работника

или служителя могат да се създават и съхраняват

в електронен формат

 

Работодателите, които желаят, могат да създават и съхраняват документите от трудовото досие на работника или служителя в електронен формат, като спазват специфични правила. Те се уреждат с нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

С Наредбата се определят вида на електронните документи и изискванията към тяхното създаване, съхраняване и размяна. Установяват се минимални изисквания, които да гарантират сигурността, надеждния произход и целостта на електронния документ, както и дългосрочното съхраняване на информацията, за да се осигури правната валидност на документа за продължителен период и да се гарантира, че той може да бъде валидиран, независимо от бъдещи промени в технологиите. Документите, създавани от работодателя, задължително ще се подписват с квалифициран електронен подпис.

Определят се специфични изисквания към информационната система на работодателя, чрез които се гарантира целостта и проследимостта на постъпване на информацията в нея. Изисква се информационните системи да не позволяват случайно или незаконно унищожаване на документи и данни и да не се допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на работниците и служителите.

За размяна на електронни документи между работодателя и работника или служителя ще се изисква изрично съгласие на работника или служителя, като то може да бъде оттеглено по всяко време.

Изпращането и получаването на електронните документи ще се извършва чрез услуга за електронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на всяко съобщение. Всички разходи за размяна на електронните документи ще са за сметка на работодателя.

Запазва се възможността документите в трудовото досие да се създават на хартия, като се гарантира, че работниците и служителите могат да подават документи на хартиен носител при изградена информационна система на работодателя.

 Наредбата за специалността „Право“

ще влезе в сила от учебната 2019-2020 година

 

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, ще влезе в сила от учебната 2019-2020 година.

Протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети е причина за приетото решение от Министерския съвет. Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания.

Националната агенция за оценяване и акредитация също ще има възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността „Право“. Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление „Право“.

Удължаването на срока ще позволи и на Министерството на правосъдието да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии „Право“.

 

 Правителството прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ,

с които НЗОК сключва договори

 

Министерският съвет прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.

С нормативния акт се регламентират условията и критериите за обективна оценка при избора на лечебни заведения, с които районните здравноосигурителни каси сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта. Същевременно се гарантира спазването на принципите за равнопоставеност на лечебните заведения, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. По този начин се осигурява механизъм за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, съобразно потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

С Наредбата се гарантира по-добро планиране на ресурсите на НЗОК, както и достъпът на населението до своевременна и качествена медицинска помощ, заплащана с публичен ресурс, съобразно потребностите на областно и национално ниво.

Досегашната липса на ясни критерии за оценка и избор на договорни партньори не предоставяше основание за отказ от страна на НЗОК да сключва договори с някои болници. Това доведе до разпределяне на ограничения финансов ресурс за болнична помощ, въпреки неговото ежегодно нарастване, между все повече лечебни заведения, без да се гарантира необходимото ниво на качество в медицинското обслужване.

 

 Приети са промени в Националната рамка

за развитие на пазара за алтернативни горива

 

Правителството прие промени в Националната рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура. Чрез измененията се въвеждат изискванията на европейското законодателство за създаване на условия за по-широко прилагане на алтернативни горива и задвижвания в транспорта.

Важна част от документа е законодателната рамка, в която са посочени нормативните актове, които трябва да бъдат изменени, за да се осигури реалното изпълнение на националната рамка. Заложени са средносрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до развитието на електромобилната и водородната технологии, както и до налагането на природния газ като стандартно гориво. Посочени са и компетентните институции, които трябва да предприемат действия за транспониране на конкретните разпоредби.

Съгласно националната рамка, след осигуряване на финансиране трябва да бъде разработено онлайн приложение, което да даде информация на потребителите за географското местонахождение на публично достъпните зарядни точки или точки за зареждане с алтернативни горива. В Националната рамка е заложено, че могат да се използват допълнително и функционалностите на Географската информационна система в българските пристанища. Изградените зарядни точки за алтернативни горива в българските пристанища могат да бъдат включени в Географската информационна система.

Трябва да бъдат предприети действия, които да гарантират, че цените, начислявани от операторите на публично достъпните зарядни точки, са прозрачни, разумни, лесно и ясно съпоставими. Всички оператори на електрически зарядни точки трябва да предоставят услугата свободно на потребителите, без сключването на договор. Необходимо е да се измени нормативната уредба, с която се определят изискванията за проектиране, изпълнение, контрол и въвеждане в експлоатация на точки за зареждане с водород, както и изискванията за осигуряването на тяхната пожарна безопасност.

 По трима заместник-областни управители ще има

в Софийска област и в Стара Загора

 

С промени в Устройствения правилник на областните администрации от двама на трима се увеличава броят на заместник-областните управители в Софийска област и в област Стара Загора.

Промяната е свързана с подобряване на координацията в дейността на областните администрации, необходимостта от активна работа с представители на бизнеса за реализиране на политики на местно равнище, с възлагане на специфични дейности, свързани със стопанисване и управление на язовири и охрана на обекти.

Увеличението на числеността в двете областни администрации се извършва чрез компенсирана промяна за сметка на други структури.

 Министърът на външните работи е определен

за съпредседател на междуправителствената комисия с Република Македония за прилагане на договора за добросъседство

 

Кабинетът определи министъра на външните работи за съпредседател от българска страна на междуправителствената комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Македония. Комисията ще координира и контролира ефективното изпълнение на договора и представлява форум, в рамките на който могат да бъдат повдигани и обсъждани актуални въпроси между двете страни.

Членове на междуправителствената комисия са министри или техни заместници. Редовните й заседания ще се провеждат веднъж годишно или при необходимост, по искане на една от страните.

Определени бяха и съпредседател, структура и състав от българска страна на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси. Нейното създаване е регламентирано в чл. 8, ал. 2 от Договора. Съпредседател на комисията е проф. Ангел Димитров, д.и.н., бивш посланик на България в Скопие и Белград, а заместник-съпредседател – доц. д-р Наум Кайчев, преподавател по съвременна история в СУ „Св. Климент Охридски“, бивш генерален консул в Битоля и Торонто, член на Македонския научен институт.

Членове от българска страна ще бъдат: Момчил Методиев – доктор на историческите науки, главен редактор на „Вяра и общество“, бивш дипломатически служител в МВнР, проф. д-р Иван Илчев, преподавател в СУ ,.Св. Климент Охридски“, доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания на БАН, проф. д-р Кирил Топалов, преподавател по старобългарска и възрожденска литература, посланик на България във Ватикана, доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей.

 Одобрени са 13 800 000 лева за достъп

до електронни научни бази данни

и за насърчаване на научните изследвания

 

Правителството одобри отпускането на 13,8 милиона лв. допълнително по бюджета на Министерството на образованието и науката. Средствата са предвидени в централния бюджет за националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и референтни издания, както и за обезпечаване на дейности за насърчаване на научни изследвания чрез финансиране на конкурсен принцип.

Целта на финансирането е да бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативните и пълнотекстовите бази данни на издателство Елзевиер (Elsevier), да се осигури финансиране за разработването на програми и организиране на конкурси за насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в системата на висшето образование и науката.

От средствата 5,8 милиона лева ще бъдат изразходвани за осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal, собственост на издателство Elsevier. Останалите осем милиона лева ще бъдат изразходвани за конкурси за насърчаване на научни изследвания от Фонд ,,Научни изследвания“.

 За продължаване на археологическите проучвания на Хераклея Синтика са отпуснати 100 000 лв.

 

Правителството одобри 100 000 лв. допълнително по бюджета на Министерството на културата. Средствата се осигуряват за продължаване на теренните археологически проучвания на един от най-значимите археологически обекти – Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич.

Обектът е разположен на границата между древните области Тракия и Македония. Това е единственият гръко-македонски град в България, изследван археологически. Писмените извори и досегашните археологически данни разкриват етнически силно смесено население в югозападния ъгъл на днешна България с обща платформа – елинската култура.

Археологическата информация за Хераклея Синтика обогатява съществено знанията за историята на Балканите през античността, както и за прехода към Средновековието. Разкопките целят да се проучи и покаже максимално най-голяма част от централния площад и околните му сгради, както и театърът, който градът е притежавал.

 Правителството одобри позициите на България

за заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Правителството одобри българските позиции за заседанията на Съвет „Общи въпроси“, които ще се проведат на 14 май в Брюксел.

На първото заседание министрите ще продължат дискусията по въпроса за върховенството на закона и Полша, като ЕК ще информират за актуалните развития по темата. Европейската комисия ще представи официално Многогодишната финансова рамка, оповестена на 2 май, като ще се даде възможност за първи обмен на мнения между държавите-членки. С това ще се постави началото на преговорния процес по финансовата рамка 2021-2027 г. на ЕС.

На второто заседание на Съвета по чл. 50 от ДЕС ще бъде обсъден ходът на преговорите с Обединеното кралство за оттеглянето му от ЕС.

 

 Девет ключови обекта на „Булгартрансгаз“

са обявени за обекти от национално значение

и за национални обекти

 

Девет ключови обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха обявени от Министерския съвет за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост. Обектите за разширение, модернизация и рехабилитация на газопреносната мрежа, които получават този статут, са: газов хъб „Балкан“, разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница, преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, преносен газопровод за Свищов, преносен газопровод до Разлог и Банско, модернизация на компресорните станции „Лозенец“, „Петрич“ и „Ихтиман“ чрез интегриране на четири газотурбокомпресорни агрегата, подмяна на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци –Батулци – Калугерово и подмяна на северния (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.

С реализацията на проекта за газов хъб „Балкан“ ще бъде изградена необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ в региона с тези в Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност – Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина. По този начин проектът ще допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика. Проектът е включен в десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG.

С реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” ЕАД в участъка от българо-турската граница до българо-сръбската граница ще се постигне сигурност на доставките на природен газ както за нашата страна, така и за съседните балкански държави и региона, откриване на допълнителни висококвалифицирани работни места, затвърждаване на ролята на България като транзитна страна в региона и ЕС.

Проектите за изграждане на преносни газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, до Свищов, както и до Банско и Разлог се финансират по линия на Международния фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Проектът за модернизация на трите компресорни станции „Лозенец”, „Петрич” и „Ихтиман” е част от дейностите, които се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа. Модернизацията на компресорните станции предвижда интегриране на 4 нискоемисионни турбинни газокомпресорни агрегата, като в компресорна станция „Лозенец” ще бъдат интегрирани два агрегата. С реализацията на проекта компресорните станции ще отговарят на най-високите европейски екологични изисквания.

С рехабилитацията на участъци от северния полупръстен Беглеж –Дерманци – Батулци –Калугерово и Вълчи дол – Преселка ще бъде гарантирана надеждността на съоръженията и ще бъде осигурен проектният капацитет за пренос на природен газ.

Изпълнението на всички обекти е включено в десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 август 2017 г.