Одобрено е правителственото становище

по конституционно дело №14/2017

 

Правителството одобри становище по конституционно дело №14 за 2017 г. То е образувано по искане на 66 народни представители за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други текущи трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година. Искането се основава върху тезата, че оспорената разпоредба е приета в нарушение на конституционната норма законите да се обсъждат и приемат с две гласувания.

В становището се застъпва тезата, че оспорената разпоредба не противоречи на Конституцията и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

 

 

Проф. Николай Червенков е предложен

за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“Файл:Орден „Кирил и Методий“ I ст..jpg

 

Правителството предлага на Президента на Република България да награди проф. Николай Червенков с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за неговите големи заслуги в областта на историческата българистика и за развитието на българската просвета и култура. Предложението е инициирано от Научното дружество на българистите в Молдова.

Николай Николаевич Червенков е роден през 1948 г. в с. Городнее, Одеска област, Украйна, в семейство на потомци на български преселници. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет. През 1981 г. получава степен доктор по история, а през 2003 г. става доктор на историческите науки с дисертация на тема „Формиране на българската държавност през Възраждането“. Проф. Червенков специализира в Института по история на БАН и е заместник-директор на Института за междуетнически изследвания в Молдова, където завежда секция „Българистика“.

Дълго време проф. Червенков е хоноруван доцент в Молдовския университет и Кишиневския педагогически университет по учебен курс „История на българския народ“. Той е един от създателите на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, на който през 2004 г. е избран за първи ректор. Тази длъжност изпълнява до 2010 г., след което продължава да работи в университета като професор. Автор и съавтор е на повече от 200 статии, студии, книги, учебници, включително 16 монографии.

Проф. Червенков е един от инициаторите за създаването на държавен орган за българите в чужбина и има принос в откриването и дейността на Посолството на България в Молдова. Благодарение на неговата активност се дава голям тласък за възстановяването и разширяването на контактите между България и българската историческа диаспора в областта Бесарабия.

Носител е на редица отличия както от страна на Република Молдова, така и от Република България. Сред тях са паметен медал „Иван Вазов“ на Държавната агенция за българите в чужбина, почетен знак „Признание“ на Молдовската академия на науките, почетен знак на Президента на Република България, почетен знак „Марин Дринов“ на БАН, почетен знак на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и други.

 

 

Националният център за рехабилитация на слепи

е признат за национална представителна организация на хора с увреждания

 

Националният център за рехабилитация на слепи е признат за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за нов тригодишен период. Акцент в дейността на сдружението е извършването на основна рехабилитация, обучение, предпрофесионална и професионална подготовка и преквалификация на зрително затруднени лица за тяхната пълноценна интеграция в обществото.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

 

 

Одобрена е едностранна декларация по жалба

пред ЕСПЧ

 

Правителството одобри едностранна декларация по жалбата на Райна Вълкова срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Размерът на предвиденото обезщетение е 3000 евро.

Жалбата е във връзка с предявен иск за възстановяване на накърнена наследствена част. Г-жа Вълкова твърди, че е била лишена от ефективен достъп до съд, тъй като по време на съдебния процес е прието тълкувателно решение, с което е въведено ново изискване за приемане на наследството по опис. Това изискване не е съществувало към момента на откриване на наследството или предявяване на иска.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението ЕСПЧ закрива случая.

 

 

България продължава приноса си към усилията

на международната общност за подкрепа

на стабилността в Афганистан

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 900 000 лв. Средствата са планирани в централния бюджет за 2018 г. за финансово осигуряване на приноса на България за Доверителния фонд на НАТО за поддържане на Афганистанската национална армия.

Приносът на България към Доверителния фонд на НАТО е определен с решение на Министерския съвет от април 2016 г. и е част от международните усилия за постигане на трайна сигурност и стабилност в Афганистан. Един от начините за това е да бъдат подкрепени финансово способностите на Афганистанската национална армия.

В центъра на трайното партньорство между Алианса и Афганистан е поетият от съюзниците дългосрочен политически и практически ангажимент за изграждането и поддържането на надеждни афганистански сили за сигурност, способни да поемат отговорност за сигурността на населението на цялата територия на страната.

 

 

 

Отчуждават се части от имоти за модернизация

на участък от пътя Калотина – СОП

 

Правителството одобри решение за отчуждаване на части от два имота – частна собственост, за модернизацията на съществуващо трасе по пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Терените с обща площ 450 кв. м се намират в землището на Драгоман. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Едноетажната сграда на хижа „Здравец“ край с. Гълъбово, община Куклен, се предоставя на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив. Решението на правителството позволява създаване на условия за отдих и почивка на служителите на спешния център.

Министерството на земеделието, храните и горите получава правото на управление върху помещение от 50 кв. м в административната сграда на ул. „Независимост“ №5 в Добрич. То ще се ползва за нуждите на областната дирекция „Земеделие“.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Терените се намират в защитената местност „Атолука“ край с. Равногор, община Брацигово, чиято площ е намалена със заповед на министъра на околната среда и водите от 2016 г. Поради това имотите са изгубили характеристиките си на публична държавна собственост.

За частна държавна собственост е обявен и имот в с. Трояново, област Стара Загора, предоставен през 2007 г. на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът не е ползван и не е необходим за затвора в Стара Загора, какъвто е бил мотивът за предоставеното на МП право на управление. За ползването му не са постъпили искания от страна на ведомства, регионални структури и други юридически лица на бюджетна издръжка, а предоставянето му за управление на областния управител е неефективно и нецелесъобразно, тъй като ще увеличи значително данъчната тежест за областната администрация. Поради това правителството възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на терена от 17,7 дка и построените в него осем сгради.

 

 

Полша открива почетно консулство в Несебър

Резултат с изображения за полша

Правителството даде съгласие Полша да открие почетно консулство в Несебър с консулски окръг, обхващащ територията на общините Бургас, Варна и Добрич. За почетен консул е предложена Лидия Барбара Пиетшик – Вангелова.

Г-жа Пиетшик – Вангелова има професионален опит в областта на международната търговия. От 2004 г. тя е ръководител на Полското културно-образователно дружество „Владислав Варненчик“, отдел – Бургас. Удостоявана е с наградата „Бене Мерито“ на министъра на външните работи на Полша и със Златен кръст за заслуги от президента на Полша.

Откриването на почетното консулство ще допринесе за стимулирането на българо-полските отношения, които през последните години се развиват динамично във всички сфери на обществения живот.

 

 

Вековните букови гори в „Централен Балкан“ стават част от обект на ЮНЕСКО

 

Вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ стават част от сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Правителството одобри съвместна декларация за обявяването на обекта, който е разположен на територията на Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. С декларацията участващите държави се ангажират да създадат интегрирана система за управление на серийния обект, която да гарантира неговата защита.

Серийният обект беше одобрен от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО на 41-ата му сесия в Краков през юли 2017 г. Той включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави. България участва в номинацията с най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО.

Разширеният сериен обект (досега той обхващаше само територии в Германия, Украйна и Словакия) представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират разпространението на европейския бук от последната ледникова епоха до днес. Уникално за обекта е и големият брой участващи държави – прецедент в историята на Конвенцията за опазване на световно наследство. Включването на България в него е поредно признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

Решението за участие на България в серийния обект беше взето след допитване до заинтересованите институции на регионално и местно ниво – съответните областни управители и общини, в чийто териториален обхват попадат въпросните резервати. С обявяването на буковите гори в Национален парк „Централен Балкан“ за част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и сега са в територии с най-строг режим на опазване.

 

 

Одобрени са резултатите от заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството се запозна с доклади за проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

По време на заседанието на ЕКОФИН, състояло се на 23 януари в Брюксел, министър Владислав Горанов представи работната програма на Българското председателство в областта на икономическите и финансовите въпроси. Европейската комисия презентира приетия на 6 декември пакет по задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, след което се проведе политически дебат по темата. Одобрени бяха заключения на Съвета във връзка с Европейския семестър за 2018 г. и беше приета препоръка на Съвета по отношение на икономическата политика на еврозоната. Състоя се и дискусия по темата за прилагането на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа.

В доклад на министър Валентин Радев са представени резултатите от проведената на 25 януари в София неформална среща на министрите на вътрешните работи от ЕС. Дискусиите на нея бяха свързани с миграцията и убежището, както и с граничната сигурност.

 

 

„Лийв Табако – А. Михайлидис“ АД е с отнето разрешение за промишлена обработка на тютюн

 

Правителството прие решение за отнемане за срок от три години на разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако – А. Михайлидис“ АД – Сандански.

Причината е в неизпълнени изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с издаденото разрешение за промишлена обработка на тютюн, а именно – изкупена от дружеството, но неизплатена на тютюнопроизводителите продукция.

 

 

 

В общините Мизия и Козлодуй ще бъде проучвана възможността за добив на строителни материали

 

„Булмекс“ ЕООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площите „Джулиница“ и „Даневата воденица“, които се намират в общините Мизия и Козлодуй.

Разрешенията се предоставят за срок от една година, като за този период дружеството ще вложи минимум 75 хил. лв. в проучвателните дейности. Те ще се извършват за сметка на титуляра на разрешението и при спазване на всички ограничения, наложени от законодателството. За обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите дружеството ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

 

 

Задълбочаваме сътрудничеството със Сърбия

в областта на труда и социалната политика

 

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси на Сърбия.

Документът предвижда двете институции да задълбочат обмяната на опит и добри практики за ефективно управление в сферата на труда, заетостта, интеграцията на хората с увреждания, ранното детско развитие. България и Сърбия ще си сътрудничат и за усъвършенстване на трудовото и социално-осигурителното законодателство и прилагането на държавни политики за насърчаване на заетостта и професионалното обучение на заети и безработни. Двете страни ще реализират съвместни инициативи и в областта на трудовите отношения, превенцията на недекларираната заетост и предотвратяването на злоупотребите със социални и семейни помощи. Регламентирана е възможност за участие със съвместни проекти по европейски и международни донорски програми.

 

 

Европейският съвет ще обсъжда

Многогодишната финансова рамка след 2020 г.

 

Правителството одобри позициите на България за участие в неформалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 23 февруари в Брюксел. Очаква се държавните и правителствените ръководители да обсъдят две основни теми – състава на Европейския парламент след изборите през 2019 г. и Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство.

Предложението на ЕП е 27 от освобождаващите се общо 73 места да бъдат разпределени на принципа на регресивната пропорционалност на база демографското състояние на държавите членки, а останалите 46 места да бъдат замразени за потенциални бъдещи разширявания на ЕС. При така предложеното разпределения България ще запази броя на евродепутатите си. По отношение на бюджета ЕС се изправя пред задачата „да финансира повече с по-малки“. България смята, че държавите членки трябва първо да постигнат съгласие по ключовите приоритети на Съюза в периода след 2020 г.

Одобрени бяха и позициите на България за заседанията на Съвета на ЕС „Общи въпроси“ и „Общи въпроси“ (чл. 50), които ще се проведат на 27 февруари в Брюксел.

Съвет „Общи въпроси“ ще обсъди анотирания дневен ред за заседанието на Европейския съвет през март 2018 г. По предварителна информация и предвид заключенията на Европейския съвет от октомври и декември 2017 г., възможните теми на Европейския съвет ще бъдат миграция, заетост и социална политика, данъчна и търговска политика на ЕС. Съвет „Общи въпроси“ (чл. 50) ще обсъди състоянието на преговорите относно оттеглянето на Обединеното Кралство от Европейския съюз. Предварителната информация е за липсата на значителен напредък и констатирано разминаване в позициите на двете страни.

Правителството одобри и позицията на страната ни за неформалната среща на министрите, отговарящи за търговията в ЕС. Тя ще се проведе на 27 февруари София в две пленарни сесии. На първата сесия ще бъдат обсъдени перспективите пред многостранната търговска система. Българското председателство ще инициира дискусия за възможните действия от страна на ЕС след проведената през м. декември 2017 г. единадесета министерска конференция на Световната търговска организация (СТО). Във втората пленарна сесия ще бъде разгледано състоянието на водените от ЕС преговори по споразумения за свободна търговия, по-специално с Мексико и страните от Меркосур. Министрите ще обменят виждания по прилагането на разпоредбите за търговията и устойчивото развитие в споразуменията за свободна търговия на ЕС с други страни и региони.

Одобрена беше и позицията на България за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки. То ще се проведе на 28 февруари в Брюксел и на него ще бъде разгледан въпросът за назначаването на девет съдии и трима генерални адвокати в Съда на ЕС. Сред тях е българската кандидатура за съдия Александър Арабаджиев, когото страната ни издига за трети мандат. Освен неговата номинация и направените от Чехия, Германия, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Холандия и Швеция предложения за съдии в Съда на ЕС, страната ни ще изрази подкрепата си и за кандидатурите на Франция, Италия и Полша за генерални адвокати.

 

 

Създадени са условия за изпълнение

на инвестиционната програма

на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Министерският съвет прие решение, с което увеличи със 156 млн. лв. ангажиментите за разходи, които може да бъдат поети през 2018 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Решението ще позволи да бъдат поемани ангажименти за последователно финансиране на Инвестиционната програма на държавната агенция и тя да бъде изпълнена в определения срок – до 2022 г.

 

 

Одобрени са промени във финасирането,

приема и отпускането на стипендии

за държавните висши училища

 

Правителството прие промени в четири постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организации.

Промените в ПМС 328/2015 г. са свързани с изпълнение на плана по Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., който предвижда делът от средствата за издръжка на обучението, получавани въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да нарасне на 50 на сто през 2018 г. и на 60 на сто през 2020 г.

Във връзка с това са въведени два допълнителни коефициента. Първият е за приоритетни професионални направления с намаляващ прием, като за тях се наблюдава отчетен период от 5 години назад във времето. Вторият коефициент е само за обучения, провеждани по професионални направления в определени области на страната с нисък икономически статус. Това са областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, където има филиали на държавни висши училища. Целта от въвеждането на първия допълнителен коефициент е да бъде насърчен приемът по приоритетни професионални направления там, където няма достатъчно интерес от страна на кандидат студентите. Вторият коефициент се въвежда на териториален принцип, за да бъде подпомогнато обучението в области на страната със слабо икономическо развитие, в които има филиали на университети.

В резултат на насърчаващ механизъм беше увеличен приемът във висшите училища по професионално направление (ПН) „Информатика и компютърни науки“ и ПН „Комуникационна и компютърна техника“. Достигнатият по-голям брой на приетите студенти по тези професионални направления през двете учебни 2016/2017 и 2017/2018 години дава възможност за устойчиво планиране на по-голям брой на приеманите студенти през следващите учебни години. Затова се предлага да отпаднат допълнителните преференции за тях, предвидени в ПМС 64/2016 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Предвижда се също максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти да се определя за равен на свободния капацитет на съответното професионално направление и да се прилага, освен за ПН „Математика“, и за “Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химически технологии“.

С промените се предвижда още да не се предлага за утвърждаване прием за неприоритетни професионални направления, за които максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти е под 15. Целта е да се ускори процесът по оптимизиране броя на професионалните направления, по които висшите училища провеждат обучение.

Друга промяна е свързана с възможността за утвърждаване на по-голям брой на студенти във висши училища, които обучават по ПН „Туризъм“ и се намират в административни области, за които добавената стойност по факторни разходи, която се формира от сектор „Туризъм“, е средно над 4% по данни на НСИ за последните три години. Тази мярка се налага от необходимостта от оперативни ръководни, както и изпълнителски кадри за туристическата индустрия в България.

С измененията на ПМС 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина се увеличава от 1000 на 2000 броят на осигурените от българската държава места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавните висши училища и научни организации за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. За първенците на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30. За образователната и научна степен „доктор“ увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240 месеца. Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др., се одобрява увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от МОН в тези училища от 30 на 50.

Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония, Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации.

Предложените промени в ПМС №90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации са в две посоки. Дава се възможност на висшите училища да предоставят допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в специалности от т. нар. приоритетни професионални направления. Другата промяна е свързана с актуализирането на размерите на някои видове стипендии. От 450 лв. на 500 лв. месечно се увеличава стипендията за докторантите. Този размер е максималната възможна сума на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с представители на докторантите и висшите училища. От 135 лв. на 250 лв. се увеличава и размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III. Целта е да се постигне донякъде по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас, защото българските студенти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии в размер приблизително от 200 евро. В изпълнение на националната политика към българите зад граница, увеличение има и при стипендиите, предоставяни на студенти, приети за обучение в Тараклийския държавен университет в Молдова съгласно Споразумението между правителствата на двете държави.

Всички промени са израз на държавната политика, очертана в Стратегията за развитие на висшето образование, приета от Народното събрание, и направените анализи на висшето образование и пазара на труда.

 

 

Приети са промени в Правилника за прилагане

на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната

 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Промените са свързани с оптимизиране на разпоредбите и еднозначното им тълкуване.

Определя се срокът, в който е необходимо заявителите да предоставят искане за удължаване на валидността на удостоверенията за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната. Уеднаквяват се изискванията за трансфер и внос на продукти за територията на България, свързани с отбраната.

 

 

През март в Делхи ще се проведе сесия

на българо-индийската комисия за икономическо

и научно-техническо сътрудничествоЗнаме

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за XVIII сесия на българо-индийската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Тя ще се проведе на 6 март в Делхи. От българска страна делегацията ще бъде ръководена от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, а от индийска – от заместник-министъра на търговията и индустрията Рита Теаотия.

Индия е значим икономически партньор на България в Азия, с бързо развиващ се пазар с над 1,3 млрд. потребители. През последните години двустранната търговия постепенно нараства, а износът ни през 2016 г. е по-голям с 83% на годишна база. Като стоки с най-голям потенциал за експорт се оценяват селскостопанските и козметичните продукти.

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта, информационните технологии и съобщенията и други области от взаимен интерес.

 

 

Подписваме споразумение с Румъния

за общ режим за проверки на корабите

в българо-румънския участък на Дунав

 

Правителството одобри проекта на споразумение между ИА „Морска администрация“ и Румънската морска администрация за условията и реда за извършване на проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на река Дунав.

Документът е с технически характер и има за цел да уреди условията и реда за извършване на допълнителни проверки на плавателните съдове в изпълнение на изискване на Директива 2006/87/ЕО.

Основните договорености са свързани с взаимно признаване на контролните проверки на чуждестранни за двете страни плавателни съдове в общия участък на Дунав, въвеждане на единни критерии за подбор на плавателни средства за проверка, изграждане, въвеждане в експлоатация и последващо надграждане на единна електронна информационна система и база данни за подбор на плавателни средства за проверка и др.

 

 

Договаряме със Сърбия изграждането

на железопътната инфраструктура по Коридор 10

 

Правителството упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише Меморандум за разбирателство между Република България и Република Сърбия за подобряване на ефективността на железопътния транспорт. Със споразумението, чийто текст беше одобрен на днешното заседание на кабинета, се задълбочава сътрудничеството при изграждането на железопътната инфраструктура по транспортен коридор №10. С него се заявява общото намерение да бъде проучена възможността за съвместен подход към европейските фондове или други международни институции за финансиране на проектите по коридор 10. Споразумението регламентира и въвеждането на по-ефективен граничен контрол, който ще улесни преминаването на товарните влакове.

Подписването на меморандума беше договорено на среща между министър Ивайло Московски и вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зорана Михайлович в края на януари тази година.

България и Сърбия ще си сътрудничат и в развитието на пристанищната инфраструктура по река Дунав. Меморандумът, който ще бъде подписан, ще спомогне за съхранението и преноса на втечнен природен газ между двете страни. С подписването на документа се цели да бъде установено институционално сътрудничество, за да се определи рентабилността на изпълнението на бъдещи инфраструктурни проекти за изграждане на пристанищни съоръжения, необходими за претоварване на втечнен природен газ по река Дунав, в контекста на обявеното изграждане на газопреносна връзка между България и Сърбия.

 

 

Регламентират се работното време и почивките

на екипажите, плаващи под българско знаме

по вътрешните водни пътищаРезултат с изображения за дунав

 

Правителството прие поправки в Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. С тях се създават специфични правила за организация на работното време и почивките на екипажите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища, като по този начин се изпълняват изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт.

С промените в Наредбата са разписват и мерките за прилагане на национално ниво на промени в Кодекса към Морската трудова конвенция от 2006 г. Те са свързани с изискването за наличие и функциониране на бързи и ефективни системи за финансово обезпечаване на членовете на екипажа в случаите на изоставяне от корабособственика или на трайно намалена работоспособност или смърт, настъпили поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

 

 

Правителството даде съгласието си

генерал-майор Данчо Дяков да оглави НСО

 

Министерският съвет даде съгласието си генерал-майор Данчо Дяков да бъде назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана. Към момента той е съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност.

Във връзка с подаден от генерал-майор Дяков рапорт и за да бъде изпълнена законовата процедура, правителството предлага на Президента на Република България да го освободи от заеманата в момента длъжност и от военна служба.

 

 

Път на територията на гр. Роман

става общинска собственост

 

Участък от 2,6 км от републиканския път III-103 Мездра – Златна Панега беше обявен от правителството за публична общинска собственост. Причината е, че трасето преминава по уличната мрежа на гр. Роман и изцяло през урбанизирана територия. Така то вече не отговаря на първоначалното си предназначение да осъществява свързаност на републиканската пътна мрежа на територията на общината.

Промяната ще спомогне за постигане на безопасна, комфортна, добре поддържана общинска пътна инфраструктура, което има особено важна роля за създаването на условия за икономически растеж в региона.

Във връзка с решението е изменен списъкът на републиканските пътища като името на третокласния път №103 е променено.