49 699 жилища в 769 многофамилни сгради

са обновени през 2017 г.

 

Общо 49 699 жилища в 769 многофамилни жилищни сгради са въведени в експлоатация през 2017 г. в цялата страна след обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през миналата година.

Към 31 декември 2017 г. са стартирали дейности по 98,5% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Най-много от тях се намират в област Благоевград – 93, следвана от област Бургас – 91, Хасково – 81, и Пловдив и Стара Загора с по 47 сгради. Следват областите Кюстендил (46), Смолян и Пазарджик с по 29 сгради, Враца с 28 сгради, Габрово (23), Кърджали (22), Ямбол (20), Варна и Велико Търново с по 28 сгради, Търговище (15), Шумен (14), Силистра (13), Сливен (10), Ловеч (9), Плевен (8), София и Разград с по пет сгради, Видин и Русе с по три сгради и Добрич с две сгради.

В доклада се посочва, че в края на предходната година в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 528 сгради, вследствие на което ще бъдат обновени 38 643 жилища. Предвижда се през 2018 г. да бъдат обновени още 51 010 жилища в общо 712 сгради, от което се очаква да се възползват 109 хил. души. Според данните, последните одобрени за реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.

Предстои да бъдат приети изменения и допълнения на ПМС 18 от 2015 г., с които се предвиждат мерки за осигуряване на по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата.

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към Националната програма продължава да бъде голям. Непосредственият социално-икономически ефект от програмата се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата между 45% и 55%, удължена експлоатационна годност на сградите, подобряване на здравословните условия на живот, създаване на приятна жизнена среда с подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство. Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженери, архитектурни и проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове.

Реализирането на програмата води до икономическо оживление, увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата в цели региони. Към края на 2017 г. във фирмите изпълнители на технически обследвания, обследвания за енергийна ефективност и строително-монтажни работи са заети над 70 000 лица.

Като положителен ефект от реализирането на програмата се отчита и подобряването на качеството на околната среда вследствие на спестени емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.

 

 

Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата в „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД

 

Правителството прие разпореждане, с което определи министъра на икономиката да упражнява правата на държавата като акционер в капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, гр. Сливен. Досега тези права се упражняваха от министъра на земеделието, храните и горите.

Държавата притежава 94% от капитала на дружеството. Предметът на неговата дейност е отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения за осъществяване на търговска дейност в страната и за износ от производители, търговци, посредници, дообработка и пакетиране на селскостопанска продукция и цветя, транспортни услуги и др.

Министерство на икономиката осъществява политики по привличане на инвестиции и бизнес развитие, а целта на промяната е привличане на инвеститори чрез използване на опита, натрупан от ведомството в тази област.

 

 

Правителството осигурява допълнителни средства за електронно четими учебници, за да се намали тежестта на ученическите раници

 

Правителството отпуска допълнителни средства, за да се осигури достъп до електронно четими учебници за всички ученици от I до VII клас. Мярката е в изпълнение на дейностите за намаляване тежестта на ученическите раници и за по-голяма ефективност на образователния процес и повишаване качеството на обучението. Електронно четимите учебници ще имат напълно идентично съдържание с това на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Допълнителните средства ще са 3% върху съответните нормативи за учебниците за I клас, които се използват за една учебна година, и 8% върху нормативите за учебниците за II-VII клас, чиято продължителност на ползване е три учебни години.

 

 

Четири институции ще получат минерална вода, освободена от държавния резерв

 

Правителството реши на четири институции да бъдат предоставени безвъзмездно близо 290 хил. бутилки минерална вода от по 1,5 литра. Количествата са освободени от държавния резерв с възстановяване, съгласно нормативно определената процедура за обновяване на запасите.

Безвъзмездното им предоставяне ще способства изпълнението на функциите на териториалните звена на ГД „Изпълнение на наказанията“, регистрационно-приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, центровете за временно настаняване към дирекция „Миграция“ – МВР и Съвместното командване на силите към Министерството на отбраната.

 

 

Чрез JASPERS през 2017 г. е подкрепена реализацията на 29 проектаРезултат с изображение за JASPERS

 

През 2017 г. по линия на инициативата за Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони JASPERS са подкрепени общо 29 проекта. Те са от секторите „Транспорт“ (железопътен, пътен и интегриран градски транспорт), „Околна среда“, „Енергетика“ и „Здравна инфраструктура“. Министерският съвет одобри днес отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие в периода 2014-2020 г. на JASPERS.

JASPERS подкрепя усилията на страната ни в постигането на ефективно управление на средствата от фондовете на Европейския съюз чрез интервенции, насочени към повишаване качеството на подготвяната документация за изпълнение на проектите и за засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управление на политиките в съответните сектори. Техническата помощ, предоставяна по линия на инициативата, е безвъзмездна за страната ни.

 

Правителството утвърди разходите

за командировки за четвъртото тримесечие

на 2017 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2017 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 10 728,70 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 2588,07 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 355 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 110 лв., и за командировки на областни управители – 8348,49 лв.

 

 

Отпуснати са 85 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалидиПреглед на изображението източник

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 85 118 лв.

Средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат предоставени на Военномедицинската академия и на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. С тях ще бъдат разплатени извършените разходи по предоставени дейности и услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

 

Отчуждават се имоти за изграждането

на пътна инфраструктура

 

Правителството прие две решения за отчуждаване на имоти, необходими за изграждането на пътна инфраструктура в страната.

За модернизацията на участък от пътя Мездра – Ботевград се отчуждават части от имоти – частна собственост, в землището на с. Лютидол, община Мездра, а за изграждането на Северната скоростна тангента – част от имот в Промишлена зона „Илиянци“ София. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решенията може да бъдат обжалвани по реда на АПК пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

С друго решение участък от републикански път Е-79 на територията на град Видин, става общински. Трасето с дължина 3 км е с променени функции след пускането в експлоатация на новия граничен комбиниран пътен и железопътен мост над река Дунав. Участъкът вече не е част от трансевропейската пътна мрежа, а осигурява транспортна връзка с предимно общинско значение. Решението за смяна на собствеността е взето по предложение от кмета на община Видин и след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

 

България продава имот в Холандия

 

Правителството реши да бъде продаден имот в Холандия, собственост на българската държава. Сградата на ул. „Александър Хохелвех“ №22 в Хага е с площ от 432 кв. м и двор от половин декар. Тя от години не се ползва за нуждите на задграничното ни представителство.

Пазарната стойност на имота е 1 050 000 евро. След разглеждане на получените оферти правителството взе решение недвижимото имущество да бъде продадено на цена не по-ниска от 1 165 165 евро.

На община Тунджа са прехвърлени безвъзмездно 24 апартамента в два жилищни блока в с. Маломир. Те ще бъдат използвани за осигуряване на места за временно настаняване на останали без жилище хора и решаване на социални проблеми в района.

За частна държавна собственост е обявена сграда, разположена в близост до жп гара Хисар и предоставена в управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната поради лошото й конструктивно състояние.

 

 

България закрива почетното си консулство

в Сингапур

 

България ще закрие почетното си консулство в Сингапур и ще освободи по негово желание почетния консул Джеймс Там Тък Чунг от заеманата длъжност.

През август 2017 г. Джеймс Там Тък Чунг е подал заявление до посолството ни в Джакарта, Индонезия, за освобождаване от функциите му на нещатно консулско лице поради намерение да промени работните си ангажименти.

Интересите на българските граждани, пребиваващи временно или постоянно в Сингапур, се представляват от посолството ни в Джакарта

 

 

Утвърдени са две споразумения,

сключени между България и Армения

 

Министерският съвет утвърди подписаните през февруари т. г. междуправителствени споразумения на България и Армения за взаимна защита на класифицираната информация и за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията.

Първият документ дефинира нивата на класификация за сигурност на информацията, мерките за защитата й и компетентните органи, оторизирани да осъществяват общ контрол в областта на защитата на класифицираната информация. Разписан е редът за обмен на информация, режимът за сключване на класифицирани договори, правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност.

Второто споразумение регламентира взаимодействието между двете страни в подготовката на нормативната уредба в областта на информационните технологии и съобщенията, политиките за развитие, подпомагане на бизнес отношенията, както и за подкрепа на предложения в рамките на специализираните международни организации.

 

 

Външните министерства на България и Оман

ще подпишат меморандум за разбирателство

 

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство за провеждане на двустранни консултации между министерствата на външните работи на България и на Оман.

Документът създава правна рамка за съгласуване на политически насоки за по-нататъшно развитие на българо-оманското сътрудничество. По време на срещите страните ще извършват оценка на теми от взаимен интерес, включително в сферата на политическите отношения, икономиката, културата, технологиите, науката и образованието и ще обменят мнения за пътищата за тяхното укрепване.

С друго решение кабинетът упълномощи вицепремиера и министър на външните работи да подпише Споразумение между правителствата на България и на Оман за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти. Проектът на споразумението е одобрен през юни 2016 г. и се очаква с влизането му в сила да бъде даден тласък на политическия диалог и бизнес контактите между двете държави.

 

 

България се присъединява към съвместния център на НАТО за киберзащита

 

Правителството одобри присъединяването на Министерството на отбраната към два меморандума, подписани през 2008 г., за създаването, организацията и функционирането и за функционалните връзки на Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберзащита.

Центърът е със седалище в Талин, Естония, и към момента в него са представени 18 държави, а други четири – България, Румъния, Норвегия и Швейцария, са в процедура по присъединяване. Основна задача на центъра е подобряване на капацитета, сътрудничеството и обмена на информация между НАТО, страните-членки и страните партньори в областта на киберотбраната чрез образование, научноизследователска и развойна дейност, анализи и консултации.

Присъединяването на България ще способства изграждането и развитието на национални оперативни способности. Допълнително се създават възможности за изграждане и усъвършенстване на експертен капацитет в областта на киберсигурността чрез заемане и ротиране на една мандатна офицерска длъжност, както и възможности за участие на национални експерти в специализирани курсове и инициативи, които центърът провежда целогодишно.

 

 

Одобрена е българската позиция за неформално заседание на министрите на ЕС по околна среда

 

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалното заседание на министрите на ЕК по околна среда, което ще се проведе на 10 и 11 април в София.

Министрите ще обменят мнения по три теми – за качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа. Дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух, намирането на по-добри решения за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и предизвикателствата пред ЕС в контекста на предстоящата в края на 2018 г. Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Правителството се запозна и с резултатите от заседания на Съвета на ЕС, проведени в последния месец в Брюксел.

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“ заседава в част „Правосъдие“ на 8 и 9 март. На него беше постигнато съгласие по ключови правила за борба с измамите и подправянето на безналичните средства за плащане. Министрите на правосъдието обсъдиха и начините за гарантиране на достатъчно финансови и човешки ресурси за централните органи, контролиращи правилното прилагане на регламента, отнасящ се до компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и по въпроси, свързани с родителската отговорност и международното отвличане на деца. Регламентът е сред приоритетите на Българското председателство поради голямата му важност за европейските граждани и зачитането на най-добрия интерес на децата в трансграничните случаи на упражняване на родителска отговорност при смесени бракове и в случаите на отвличания.

Заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси се проведе на 13 март. ЕКОФИН постигна политическо споразумение по компромисния текст на предложението за изменение на директивата за задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености в областта на данъчното облагане. В рамките на Европейския семестър бяха обменени мнения за докладите по страни и задълбочените прегледи за 2018 г. Българското председателство информира държавите членки за развитието по текущите законодателни предложения в областта на финансовите услуги.

На заседанието на Съвета по заетост и социална политика на 15 март беше приета препоръка за Европейска рамка за качествено и ефективни чиракуване. Документът ще подпомогне унифицирането на регулаторната рамка на чиракуването в държавите-членки на ЕС. По инициатива на Българското председателство беше проведен дебат, в който държавите представиха вижданията си относно бъдещето на социалното измерение в Европа след 2020 г. Министрите подчертаха необходимостта от запазване най-малко на сегашното ниво на финансиране на различните социални фондове.

Съветът по земеделие и рибарство заседава на 19 март. Приети бяха заключения по отношение на Съобщението на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в което е изложена визията на ЕК за Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г. Тези заключения имат за цел да дадат положителен принос към дебата, който ще доведе до изготвянето на законодателни предложения за бъдещата ОСП.

 

 

 

Правителството определи концесионери

на три находища на подземни богатства

 

Правителството определи концесионери за добив на подземни богатства от три находища.

„Пътперфект-Т“ ЕАД ще добива варовици от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово. На база количествата на утвърдените запаси и предвидения средногодишен добив на строителни материали, концесията се предоставя за срок от 35 години. За осигуряване на производствената дейност дружеството ще направи инвестиции в размер над 1,3 млн. лв. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 2 млн. лв. с ДДС.

„Кралтрейс“ ООД ще добива варовици от находище „Касибо“ край с. Костелево, община Враца. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи повече от 360 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период надхвърлят 1 млн. лв.

„Базалт България“ ЕООД ще добива варовици и базалтоиди от участъци „Северен“ и „Южен“ на находище „Станчова могила“. Кариерата се намира в землищата на Сухиндол и на селата Димча и Върбовка в община Павликени. Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период дружеството ще инвестира над 5,5 млн. лв. за обезпечаване на дейностите. Очакваните концесионни плащания за целия период надхвърлят 2,8 млн. лв.

И при трите концесии концесионните плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общините, в които са разположени концесионните площи.

Одобрено беше и издаването на разрешение „Еко-Тех“ ЕООД да проучва възможностите за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Хриси“. Тя се намира в землището на село Мост, община Кърджали. Разрешението се предоставя за срок от три години. През този период дружеството ще вложи 43 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности, които ще се осъществят при спазване на ограниченията на законодателството и заплащане на нормативно определените такси и банкови гаранции.

 

„Еко антрацит“ ЕАД ще влага и собствени средства за превенция на екологични щети от стари руднициПреглед на изображението източник

Правителството прие постановление за промяна в нормативни актове, с което на държавното дружество „Еко Антрацит“ се дава възможност да участва в преодоляването на екологичните последствия от рудодобива и въгледодобива и със собствени средства. До момента то ползва целево бюджетно финансиране, което е недостатъчно за цялостно изпълнение на проектите.

Създадената нормативна възможност ще позволи на дружеството да работи ускорено по много проекти, насочени към предотвратяване на потенциални екологични опасности. Такива са мониторингът и поддръжката на хвостохранилищата „Радка“, „Елшица“, „Медет“ и „Елисейна“, изграждането на хидротехническо съоръжение за отвеждане на високите води от язовир „Жеков вир“, управлението и мониторингът на водите на рудниците „Медет“ и „Елшица“, рехабилитацията на корекцията на река Медетска, проектирането и изграждането на пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Медет“, техническата рекултивация на нарушени терени при „Мини Маришки басейн“, шламохранилището на мина „Антра“ и на терени в с. Бял извор, община Опан.

Част от предвидените дейности ще са насочени и към обекти в критично състояние, обусловено от свлачищни процеси, липса на преливни съоръжения, разрушена инфраструктура.

Всички проекти са с висока обществена значимост и засягат трайно обширни територии, както и населението в районите. Реализирането им гарантира както екологичните норми, така и изготвянето на оценка на рискове, свързани с управлението на съоръженията.

 

 

Димитър Георгиев е предложен за нов мандат начело на ДАНС

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на Димитър Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Димитър Георгиев и в момента изпълнява тази длъжност.