Граждански одит на активната прозрачност 2018

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

В периода 6 февруари – 30 март 2018 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).

 

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

За втора година бе отчетено дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

 

Нивото на прозрачност през 2018 бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора.

 

На 14 март 2018 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2018

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации

Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт

Системата генерира още: Рейтинги на институциите по области, Рейтинги на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на образованието, на Министерство на земеделието и храните и др.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2016, 2017 и 2018 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

 

Сравнителни данни на резултатите от 2016 – 2018

Сравнителните данни на резултатите от оценката на интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години показват следното:

 

Институционална информация

Оперативна информация

Секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ

 

Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. Обществени поръчки 

Задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините

 

Сравнителните данни бяха подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева.

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2018

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 567 институции, както и получената информация – отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

 

 Фунционалност и филтри на системата за проучване

Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

Повече от 20 години Фондация Програма Достъп до Информация следва неотклонно мисията си да спомага за упражняването на правото на информация. От своето създаване през 1996 г. до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Целите на Програма Достъп до Информация са:

 • да подпомага упражняването на правото на информация
 • да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация
 • да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Дейности на Програма Достъп до Информация

 • Наблюдаваме законодателството за свобода на информацията в България и участваме в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти
 • Работим с изградена журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даваме  препоръки за усъвършенстването им
 • Подготвяме и провеждаме специални проучвания за състоянието на достъпа до информация
 • Консултираме случаи, свързани с правото на информация – повече от 5500 случая
 • Оказваме правна помощ в индивидуални случаи
 • Разясняваме правото на достъп до информация чрез медиите, изразяваме обществено становище по актуални проблеми и полемики, свързани с достъпа до информация и злоупотребите на всички равнища
 • Организираме работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация
 • Провеждаме специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации
 • Подготвяме информационни материали и публикации за централния и местния печат
 • Поддържаме интернет страница, чрез която информираме за случващото се в сферата на  достъпа до информация в страната
 • Подготвяме и издаваме наръчници за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация
 • Издаваме и разпространяваме по електронен път месечен бюлетин, отразяващ  местни и международни новини в областта на достъпа до информация
 • Активно работим в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията

С участието си в публични дебати и с конкретни препоръки и становища ПДИ допринесе:

 • за приемането на Закон за достъп до обществена информация през 2000 г. и измененията му през 2002, 2007, 2008 и 2015 г.
 • за безплатния достъп до търговския регистър в интернет
 • за безплатния достъп до Държавен вестник в интернет
 • за свободния достъп до регистъра на имуществото и доходите на висши държавни служители в интернет
 • за достъпа до документите на бившата Държавна сигурност за лично запознаване или разследвания

Консултирахме над 5500 случая и водихме и подкрепихме близо 400 дела по Закона за достъп до обществена информация. Благодарение на нашата правна помощ и представителство в съда и застъпничество:

 • граждани, журналисти, НПО и бизнес получават хиляди документи годишно, упражнявайки своето право на достъп до информация
 • постигнахме първото в България преразглеждане на секретни документи и разсекретяване на голяма част от тях
 • успешно приключиха дела за достъп до документи на бившата Държавна сигурност, които послужиха за създаването на книги като бестселърите на Христо Христов  „Убийте Скитник“, „Двойният живот на агент Пикадили“ и др.
 • спряхме опитите на службите за следене в интернет през 2008-2009
 • започна публикуването на стенограмите от правителствените заседания
 • започна публикуването на държавни договори с частни фирми в интернет

Организирахме и проведохме над 600 обучения  по проблемите на достъпа до информация. В тях участваха 14 хиляди държавни служители, представители на НПО, журналисти и студенти.

Подготвихме и публикувахме седемнадесет годишни доклада „Състоянието на достъпа до информация в България“. Препоръките в тях променят законодателство и практики.

ПДИ инициира и организира годишните церемонии за Международния ден на правото да знам от 2003 година.

Членове на екипа на ПДИ представяха опита на организацията на форуми за достъпа до информация в: Азербейджан, Албания, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Великобритания, Виетнам,  Грузия,  Дания, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Мексико, Молдова, Нигерия, Нова Зеландия, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Чили.

Имаме над 4500 публикации в печатните медии и участия радио и телевизионни прeдавания.

Благодарение на ПДИ познатостта на правото на достъп до информация от държавни органи нарасна от 3% през 2000 г.  до 39% през 2010 г., а България е на 46 място с 91 точки от възможни 150, сред 111 държави със законодателство за достъп до информация според международния индекс за оценка на законодателството в областта на достъпа до информация.

Изданията на ПДИ са над 50. Наръчниците по ЗДОИ за граждани и администрация претърпяха няколко издания и са разпространени в десетки хиляди бройки в библиотеки, информационни центрове, читалища, университети. Докладите ни по състоянието на достъпа до информация са 20, а петте книги за съдебната практика по ЗДОИ – широко известни. Множество наши публикации  през годините са посветени на конкретни проблеми на достъпа до информация и медиите, местното самоуправление, околната среда, стопанската сфера и съдебната система.  Анализи на ПДИ са публикувани в авторитетни чужди издания.

 

От лятото на 2011 г. ПДИ е асоциирана неправителствена организация към Департамента за публична информация на ООН.

 

 

 

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.