Партньорска проверка потвърждава ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ „Козлодуй“

Потвърждава се ефективността на управление на стареенето на АЕЦ „Козлодуй“. Това става ясно от доклад на Агенцията за ядрено регулиране от партньорска проверка, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет.

Tubes running in the direction of the setting sun. Pipeline transportation is most common way of transporting goods such as Oil, natural gas or

Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията на директиви на Европейския съюз, свързани с общностна рамка за безопасност на ядрените инсталации. Актуализираната и допълнена директива по ядрена безопасност въвежда европейска система за тематични партньорски проверки, които ще се провеждат на всеки шест години. Целта им е да предоставят на страните-членки на ЕС механизъм за проверка на теми от стратегическо значение за ядрената безопасност.

Изготвянето на допълнителни специализирани програми за експлоатационен контрол на атомната централа в Козлодуй се определят в доклада като добри практики. Като основен извод от доклада се посочва, че през последните осем години влияние върху управлението на стареенето на АЕЦ „Козлодуй“ оказват дейностите, свързани с удължаване живота на двата енергоблока.

 

НСИ осъществи 257

статистически изследвания и дейности за 2017 г.

 

Правителството прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2017 година и програма за 2018 година.

През изминалата година НСИ осъществи общо 257 статистически изследвания и дейности като съкрати сроковете за производство и разпространение на данните до крайните потребители. Въведе електронни въпросници и специално разработени уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни области, което значително повиши качеството и усъвършенства споделянето на информацията.

За първи път бяха представени „Макроикономическа статистика – Финансова статистика и нефинансови национални сметки“, уеббазирано приложение „Лечебни и здравни заведения“, данни за цените на природния газ и електроенергията за битови и крайни небитови клиенти, тримесечни индекси на цените на „Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението“ и други.

Включени са нови изследвания и дейности за 2018 г„ сред които пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак, анонимизирани данни за научни и изследователски цели, разработване на система от статистически индикатори „Цели за устойчиво развитие 2030“, Статистика на цените. Показатели за недвижимите имоти.

 

 

Мария Беломорова става

член на Надзорния съвет на НОИ

 

Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването е определена за член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Тя заема мястото на Мирослав Ненков.

Промяната в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) е във връзка с промените в ръководството на Министерството на здравеопазването.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

 

 

Правителството предлага да се освободи

офицер от Висшия команден състав

Правителството предлага на Президента да издаде указ, с който да освободи генерал-майор Тодор Дочев от длъжността „Заместник-командващ на Съвместното командване на силите“.

Генерал-майор Дочев е номиниран за заемане на длъжност извън територията на страната.

 

 

 

 

СУ „Св. Климент Охридски“

получава четириетажна сграда в София

Одобрено беше отнемането на имот от Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ в София, бул. Черни връх №37, за да бъде предоставен безвъзмездно на Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Той е с площ 9830 кв. м. и се предоставя с построената в него четириетажна сграда на площ от 1175,74 кв. м. Предоставянето на имота ще даде условия за създаването на учебна база за обучение по предклиничните дисциплини на студентите от Медицинския факултет към университета. През 2015 г., поради неизползването на пълния капацитет на сградата – собственост на гимназията, министърът на образованието и науката е определил държавен имот на ул. „Балша“ №2 за нов официален адрес на Професионалната гимназия по облекло, който да се ползва съвместно с Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, считано от учебната 2018/2019 година.

Правителството одобри и решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, необходими за изграждането на АМ „Струма“, лот 3.3, с обхват от км 397+600 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница. Имотите са в землището на община Сандански, а финансирането се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министерският съвет прие и решение за продажба на имот, собственост на България в град Монтевидео, Източна република Уругвай. Имотът е апартамент, който не е бил използван от закриването на дипломатическото ни представителство през 1998 г., но продължава да генерира разходи под различни такси и застраховки. Недвижимата собственост ще бъде продадена за не по-малко от 285 хил. щатски долара.

Беше одобрено и решение Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да получи безвъзмездно поземлен имот с площ 102 кв. м. и начин на трайно ползване – ж.п. линия в землището на село Завой, община Тунджа. Той ще бъде използван за реализацията на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2“. До сега имотът – публична държавна собственост се е управлявал от областния управител на Ямбол.

Кабинетът отне правото на управление върху имот публична държавна собственост от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерството на земеделието, храните и горите и го предостави за управление на областния управител на Добрич. Причината е, че имотът е с отпаднала необходимост за земеделското ведомство. Имотът е с площ 11 696 кв. м. заедно с построените в него две селскостопански сгради и се намира в гр. Добрич, промишлена зона „Север“, бул. „25-и септември“ № 98.

 

 

Одобрен е Пакет „Вместимости за горива

за летища на НАТО“ на територията на България

 

Министерският съвет прие решения, с което одобрява изпълнението на Пакет от способности CP 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ на територията на България. Той обхваща съоръженията за съхранение на горива и горивопроводите за нуждите на военновъздушните бази. Реализира се по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Program, NSIP).

Целта на документа е да осигури адекватна инфраструктура за горива (резервоари, тръби, помпи и съоръжения) за летищата на военните сили на НАТО, както и експлоатацията, финансирането и поддържането на инфраструктурата за съхранение на горива в подкрепа на оперативните изисквания за въздушно базиране на НАТО.

Така България ще бъде в състояние да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

 

 

 

България ще ратифицира Техническо споразумение за взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили и Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили.

Техническите споразумения и проектите на Ноти за присъединяване на към тях бяха одобрени от Министерския съвет на 30 август 2017 г. Нотите за присъединяване са подписани от българска страна на 20 октомври 2017 г. С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти, произтичащи от членството на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

 

 

 

Правителството одобри проект на Споразумение с Босна и Херцеговина за превенция при бедствията

 

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа.

Подписването на Споразумението ще бъде важен израз на волята на страните – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) за установяване на по-тясно регионално сътрудничество и надграждане на ангажиментите съгласно Меморандума за разбирателство относно националната рамка на DPPI SEE, подписан от Съвета на министрите на Република Албания, Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, правителствата на България, Хърватия, Република Македония, Черна гора, Словения, Сърбия, Турция и Румъния в съответствие с националното законодателство и международните договори, по които държавите са страни.

Компетентен орган за прилагане на споразумението от българска страна е Министерство на вътрешните работи.

 

 

Румъния ще се присъедини към Европейската програма за тактически въздушен транспорт

Правителството одобри присъединяването на Румъния към техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ И ЕЦТВТ ТС).

С решението се създават необходимите условия за задълбочаване на добросъседските взаимоотношения с Румъния, както и за повишаване на оперативната съвместимост между компонентите за тактически въздушен транспорт на Европейските държави.

 

 

България и Катар ще си сътрудничат

в областта на младежта и спорта

 

България и Катар ще си сътрудничат в областта на младежта и спорта. Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта и спорта между двете правителства, като основа за водене на преговори.

Двете страни ще насърчават двустранното приятелство и ще укрепват сътрудничеството, в областта на младежта и спорта, чрез обмяна на информация и мнения по въпроси, касаещи младежта и спорта, размяна на покани за участие в срещи и други форуми, както и насърчаване на обмен на делегации, треньори, младежи, специалисти и ръководители в областта на младежта и спорта.

Сферите на сътрудничество обхващат спорта за всички, спорта за хора с увреждания, спорта за високи постижения, спортната медицина, антидопинговата дейност, младежките политики, разработването и изпълнението на проекти в сферата на младежта, спортни лагери, управление и поддръжка на спортни съоръжения и др.

Предвижда се учредяването на смесена комисия, която да работи за изпълнението на клаузите в Меморандума. Тази комисия ще се събира веднъж годишно и ще проследява организацията и координирането на програмите.

 

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е определена за Управляващ орган на програмата

 

Правителството определи Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С решението се предвиждат и промени в Националната методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се прецизира определянето на основата за изчисление на конкретния размер на единната ставка.

По този начин се очаква да се облекчи административната тежест за бенефициентите и Управляващите органи при отчитане и верифициране на разходите за организация и управление, както и да се намали нивото на грешка на програмите, за да се допринесе за по- ефективното използване на европейските фондове.

 

България подкрепя Полша при обжалване решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи

 

България ще подкрепи Полша в искането й за отмяна решението на Европейската комисия от 31-ви юли 2017 г. за най-добри налични техники за големите горивни инсталации. Министерският съвет одобри на днешното заседание позицията на страната ни по дело Т-699/17, образувано по жалба на Република Полша срещу ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. В позицията на страната ни се отбелязва, че приетите стойности за нива на вредни емисии са амбициозни и нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации.

С приетото от Комисията тази година решение се завишават в значителна степен изискванията към топлоелектрическите централи по отношение на емисионните нива на вредни вещества в атмосферата. Прилагането му у нас би наложило инвестирането на значителни финансови средства от топлоелектрическите централи, които произвеждат над 40% от електроенергията в България.

 

 

Отпускат се допълнително

10 млн. лева за Софийския университет

 

Правителство осигурява допълнителни средства в размер 10 млн. лв. За Софийския университет „Св. Климент Охридски” за 2018 година. Част от средствата ще се използва за поддръжката на сградите, които Софийският университет стопанисва. Това са 18 сгради, които са обявени за недвижими паметници на културата – сред тях са централната сграда на Университета

Ректората, Университетска библиотека, сградите на Биологическия факултет, Факултетът по журналистика и масова комуникация, Богословският факултет и др.

Тези сгради, строени през XIX-XX век, са в тежко състояние по отношение на енергийна ефективност, инсталации, фасади и дограма. Те се нуждаят от неотложни ремонти и изискват сериозен финансов ресурс за експлоатация, стопанисване, ремонтни и реставрационни дейности. Стопанисването им през последните 9 години е сериозен проблем, въпреки че университетът непрекъснато търси допълнителни ресурси, както с проекти, така и с помощи.

Допълнителните средства са за поддръжка и благоустройство, консервация и

реставрация, аварийни и текущи ремонти и изменения, опазване и стопанисване на сградите, обявени за недвижими паметници на културата от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

Друга част от средствата ще е за въвеждане на единна информационна система, която съгласно концепцията за развитие на университета би позволила да се оптимизират основните дейности и процеси и преосмисли тяхната цена, което да доведе до подобряване на финансовото състояние на институцията. Със системата ще се обхванат всички обучаеми, човешки ресурси, клиенти, доставчици и остойностяване на всяка дейност. Така ще се създаде възможност да се разширят предлаганите услуги и да се предлагат нови. Необходимите средства за обезпечаване на тези разходи са в размер на 1 млн. лева.

 

 

Одобрени са промени в

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията имат за цел да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на Програмата. Промените обхващат актуализиране на органите за управление и контрол на ПМДР и прецизиране на дублирани или липсващи индикатори в нея.

 

С Решение на Министерския съвет № 573 от 2016 г.за изменение на Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските
структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на
Европейския съюз през периода 2014-2020 г., ИАРА е изключена като междинно звено на Управляващия орган на ПМДР. А съгласно Решение на Министерския съвет № 223 от 2017 г. за одитен орган за програмата, финансирана със средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство, е определена ИА „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“. С настоящото решение тези две промени се отразяват в ПМДР.

Направени са и технически корекции, с които се премахват дублиране в различните текстове на индикатори за резултат по проектите, като промяна на горивната ефективност на плавателния съд при риболов, промяна в стойността на продукцията от аквакултури и промяна в нетната печалба на бенефициента. Допълват се и липсващи индикатори като създаване на работни места и други.

 

 

България сезира съда на ЕС за решение на ЕК, изключващо от финансиране разходи за земеделие

 

Правителството прие позиция за сезиране от името на Република България на Общия съд на Европейския съюз. Тя се отнася за изключване от финансиране от ЕС на някои разходи, направени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Оспорва се Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Европейската комисия от 8 ноември 2017 г.

Българските власти считат, че при определяне на размера на финансовата корекция, ЕК е нарушила приложимото секторно законодателство в рамките на финансирането на селските райони, насоките за определяне на финансови корекции и правните принципи.

Основни мотиви на българските власти са неясните критерии и насоки на ЕК по отношение на изискуемия обхват на контрол в нарушение на принципа на правна сигурност и позоваване на пропуски в контрола, прилаган от Република България в нарушение на принципите на целесъобразност и добро финансово управление, както и нарушена процедура по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.

Искането за отмяна на Решението за изпълнение 2017/2014 на Комисията е допустимо поради факта, че Съдът на Европейския съюз осъществява контрол относно законосъобразността на актовете на Комисията и е компетентен да се произнася по искове на държавата-членка по силата на чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

С решението България поставя искане към Общия съд на Европейския съюз да отмени решението в части от него по бюджетна позиция 6711, в които се изключват от финансиране от страна на ЕС по ЕЗФРСР някои разходи на Република България в размер на 11 685 774,48 евро. България поставя искане към съда и да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

 

 

България дава 300 000 евро за ремонт на Българския културен дом в Будапещаевро

 Правителството отпусна 300 000 евро за обновяване и разширяване на Българския културен дом в Будапеща, Унгария.

Средствата ще бъдат заделени от бюджета на Министерството на

външните работи за 2018 г. в полза на Българското републиканско самоуправление в Будапеща, което, заедно с Дружеството на българите в

Унгария, активно подпомагат отличните исторически и културни връзки

между България и унгарската страна.

Българският културен дом в Будапеща е открит през 1957 г. и е построен с дарения на семействата на българските градинари в Унгария, домът се е превърнал в най-важният духовен и културен център на общността. В него се отбелязват всички български национални и традиционни празници.

В сегашното си състояние Българският културен дом не отговаря на

изискванията за многофункционално културно средище и има нужда от

ремонт. По тази причина Българското републиканско самоуправление и

Дружеството на българите в Унгария планират неговото обновяване и

разширяване, като вече са готови проучвателните и макетните проекти за

реконструкцията.

 

 

 

Правителството предлага промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата

 

 

Правителството предлага на Народното събрание промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Главната цел на промените в Закона е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране. По този начин ще се определят обхвата, задачите и съдържанието на Морския пространствен план на Република България, реда и условията за неговото съгласуване, приемане, одобряване и поддържане в актуално състояние, както и способите за осигуряване на неговата публичност. Като компетентен орган за прилагане на морското пространствено планиране и за изработване на Морския пространствен план на Република България се определя министърът на регионалното развитие и благоустройството.

За всички кораби, които се намират или преминават през морските пространства и вътрешните водни пътища на България, се въвежда изискване да използват в оборудването си система за автоматична идентификация (AIS) непрекъснато през целия период, в който тези кораби са в морските ни пространства, съответно и в българския участък на река Дунав.

Законопроектът включва значителна група норми, с които се усъвършенства законовата регламентация на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Промените предвиждат Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи да приеме Национален план за търсене и спасяване в района, за който България отговаря.

 

 

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства

 

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства. Тя касае както потребителски продукти, сред които слънчеви очила, скиорски каски и каски за велосипедисти, така и за професионална употреба – защитно облекло и обувки, индустриални каски и др.

Наредбата създава необходимите условия за директното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства. Регламентът ще се прилага за по-широк кръг продукти, като например такива, които предпазват потребителя от изгаряне в домакинството. От гледна точка на риска определени видове лични предпазни средства вече се налага да бъдат оценени спрямо по-високи критерии. Ново положение е, че производителят на лични предпазни средства ще трябва да предоставя ЕС декларацията за съответствие заедно със самия продукт или поне да посочи интернет адреса, на който тази декларация е достъпна. Производителите на лични предпазни средства, които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2019 г., ще трябва да установят доколко променените изисквания в новоприетото европейско законодателство налагат ново оценяване на съответствието на техните продукти. Декларациите за съответствие и сертификатите, издадени по реда на старата директива остават валидни до 21 април 2023 г.

Въвежда се ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързано с осигуряване на проследимост на личните предпазни средства. Тези икономически оператори ще трябва да поддържат информация (регистър) за всеки икономически оператор, който им е доставил даден продукт, и за всеки на когото те са доставили даден продукт. Тази информация трябва да е налична за срок от 10 години от датата на доставката.

 

 

Поставят се под контрол нови десет вещества

 

Правителството прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, с която се поставят под контрол нови десет вещества чрез включването им в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ и Списък III – „Рискови вещества“ на Наредбата.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата, предотвратяване на трафика и разпространението им.

Пет от веществата се включват в Списък I, съобразно решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.

Четири вещества се включват по предложение на Министерството на вътрешните работи и Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества.

В Списък III на Наредбата се включва вещество въз основа на становище па Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества, на база получена нота от Международния съвет за контрол на наркотиците, с която се информират държавите за нови вещества, поставени под международен контрол съгласно Конвенцията за психотропните вещества.

С промяната също така се прехвърлят от Списък II – „Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната п ветеринарната медицина“ в Списък I метаболитите на веществото кокаин – екгонин и неговите естери и деривати.