Живот без насилие и деинституционализация

са акцентите в Националната програма за закрила

на детето за 2018 г.

 

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2018 г. Тя включва мерки за осигуряване правото на децата на достъп до здравеопазване, качествено образование, мерки за намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

Програмата съдържа 10 приоритетни области на интервенция, които имат за дел да осигурят благосъстоянието и гарантирането на правата на децата. Акцент е поставен на две от тях – гарантиране правото на децата на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Предвиждат се мерки за осигуряване на условия за заетост на безработни родители с малки деца, развитие на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността им, анализ и предложения за промени в политиките за деца, настанени извън семействата, закриване на специализирани институции за деца и предоставяне на нови социални услуги. По отношение превенцията срещу насилието са заложени информационни кампании по различни канали, работа за повишаване на знанието на децата за правата им, обучение на служители по проблемите на агресията, прилагане на мерки срещу проявите на тормоз в училище, срещу сексуалната злоупотреба с деца, по отношение на деца, жертви на трафик и др. Съществено място е отделено на мерките за превенция и защита на децата в дигиталната среда срещу посегателства в интернет пространството. Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

 

 

 

 

 

 

Правителството одобри присъединяването

на България към инициаторите на проекта

„Съюз за милион европейски геноми“

 

Министерският съвет одобри присъединяването на България към инициаторите на проекта „Съюз за милион европейски геноми“ (MEGA) чрез подписване на съвместна декларация „Достъп до най-малко един милион геноми в Европейския съюз“.

Инициативата цели създаването на интегрирана база данни от поне 1 милион геноми за клинични и научни цели. Подобна интегрирана цифрова инфраструктура би дала силен тласък в сферата на геномните научни изследвания и цифровото публично здравеопазване. Тя е възможност за сериозен напредък в персонализираната медицина, а впоследствие – икономически растеж и подобряване на демографското положение на континента чрез ранна диагностика, по-добро лечение и превенция на заболяванията, за грижи в ключови области, включително редки, инфекциозни и комплексни болести.

Присъединяването към инициативата се случва посредством подписване на Съвместната декларация за развитие на съществуващи национални (и регионални) инициативи за персонализирана медицина, за укрепване на сътрудничеството между държавите членки (и регионите) на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, за реализиране на ползите от трансграничния достъп до и обмен на геномни данни, за да се постигне прогрес на персонализираната медицина. Аналогични проекти вече са факт в редица държави – САЩ, Индия, Китай и др.

 

 

Съюзът на инвалидите в България

и Асоциацията на родителите на деца с увреден слух са признати за национално представителни организации за хората с увреждания

 

Правителството прие решения за признаване на сдруженията „Съюз на инвалидите в България“ и „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Целите и дейността на сдруженията са свързани с подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в обществото. Съюзът и Асоциацията отговарят и на критериите за членство в Националния съвет, който е консултативен орган към правителството. Съветът изразява становища по нормативни и стратегически документи, с което допринася за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

 

Отпуснати са средствата за изпълнение на договор

в областта на сигурността на документите

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 2 997 000 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет за обезпечаване на сключения от вътрешното ведомство договор с предмет „Разширение на системите за публичен частен ключ, изградени за обслужване на процеса за издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт и връзка с ICAO-PKD върху системата за граничен контрол“. Проектът е свързан с изпълнение на ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз в областта на сигурността на документите.

Допълнителни разходи бяха одобрени и по бюджета на Министерството на отбраната. Средствата в размер на 14 млн. лв. са предвидени в централния бюджет за окончателно разплащане на Военномедицинска академия с „Българска банка за развитие“ АД по цесия на вземанията на кредиторите на ВМА.

 

 

Над 155 хил. лв. са предоставени за стипендии

на талантливи ученици от училищата по изкуства

 

Правителството одобри допълнителни разходи от 151 200 лв. по бюджета на Министерството на културата и трансфери към общини в размер на 3915 лв. за стипендии на ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуствата и културата.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

 

 

Правителството се разпореди с държавни имоти

 

Правителството даде съгласието си в полза на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на държавен имот. Той се намира на ул. „Преспа“ №6 в Пловдив. За срок от 10 години в него ще бъдат предоставяни социални услуги от Националния център за рехабилитация „Хелън Келър“ към Асоциацията и ще бъде създаден дом за възрастни сляпо-глухи хора без близки, които да се грижат за тях.

Сградите на Професионалната гимназия но транспорт „Н. Й. Вапцаров” в Сливница стават общинска собственост. Решението е мотивирано с преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на образованието и науката.

АПИ получава управлението върху два етажа от административна сграда на бул. „Цар Борис III“ №215 в град София. До 2016 г. помещенията са били в управление на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. С изменение в Закона за пътищата от април 2016 г. дейността на НКСИП е прекратена и АПИ е правоприемник на всички активи, пасиви, права и задължения на прекратеното държавно предприятие.

На областния управител на Габрово беше възложено да сключи договор за купуването на частен имот, необходим за решаване на проблема с отоплението на администрацията. Това са два обекта с обща площ от 24 кв. м в сградата на областната администрация, в които е разположен котелът на парната инсталация. До момента той е отоплявал само част от сградата. Имотът ще бъде закупен за 9600 лв., осигурени по бюджета на областната администрация.

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване имоти с отпаднала необходимост за дружеството, чиято поддръжка е свързана с неоправдани разходи. Това са части от масивни и полумасивни постройки в гр. Дунавци, община Видин, с. Кортен, община Нова Загора, с. Горно Александрово, община Сливен, и с. Бежаново, община Ловеч. Помещенията са с обща площ около 270 кв. м.

 

 

Одобрени са резултатите от заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

Министрите на вътрешните работи заседаваха на 8 март в Брюксел. На срещата им основните дискусии бяха свързани със сътрудничеството между мисиите и операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Обсъдено беше прилагането на директивата относно резервационните данни на пътниците, сътрудничеството със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма, актуалното състояние на миграцията и др.

Неформалното заседание на министрите на културата се проведе на 28 февруари в София. На него бяха обменени мнения по темите за утвърждаването на чувството за принадлежност към ЕС чрез културата и взаимодействието с други сектори, както и за пътищата за мобилизиране на потенциала и енергията на младите хора в опазването и развитието на европейските ценности. Министрите на държавите-членки се обединиха около посланията за по-широк достъп до култура, насърчаване на междукултурния диалог, мобилността на творците, необходимостта от по-сериозно публично финансиране и засилване на програмата „Творческа Европа“.

Съветът „Общи въпроси“ заседава в Брюксел на 20 март. С участието на всички държави-членки беше постигнато съгласие за консултации с Европейския парламент по проекта за предложение за следващите избори за членове на парламента и беше подготвено заседанието на Европейския съвет на 22 март, фокусирано главно върху работните места, растежа и конкурентоспособността. Във формата по чл. 50 от ДЕС беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите по излизане на Обединеното кралство от Съюза и бяха обсъдени Насоки на Европейския съвет по тях.

 

 

Правителството одобри позиции на България

за заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 16 април в Люксембург.

На него се очаква Председателството и Европейската комисия да представят информация за постигнатия напредък по изпълнението на Заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубите на храни и хранителни отпадъци, а министрите ще имат възможността да обменят мнения по темата. Предвижда се също Комисията да представи предложението за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, както и предложението за регламент за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води на ЕС.

Правителството одобри и позицията на България за неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика на 17 и 18 април в София, което ще се ръководи от българския министър на труда и социалната политика.

Дебатите ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда. По време на първата пленарна сесия министрите ще обменят опит и ще обсъдят мерки за насърчаване на обучението и ученето през целия живот. България ще представи своята политика по отношение на подобряване достъпа до пазара на труда за всички групи в неравностойно положение – младежи, хора в предпенсионна възраст, дългосрочно безработни. Ще бъдат обсъдени и действия за насърчаване на социалния диалог при прилагането на принципите на Европейския стълб за социални права и за осигуряване на справедливо заплащане на труда. Министрите ще обсъдят и напредъка на държавите членки при изпълнението на Гаранцията за младежта и интегрирането на трайно безработните на пазара на труда.

Заместник-министър председателят Томислав Дончев ще председателства заседанието на Съвета по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 12 април в Люксембург. В рамките на Съвета държавите-членки ще имат възможност да се обединят около общи решения по отворените въпроси за новата Кохезионна политика. Това е последният официален формат, в който държавите-членки ще имат възможност да споделят своята визия за бъдещето на Кохезионната политика в следващия програмен период, преди Европейската комисия да е представила първото си предложение за Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г.

Съвет „Общи въпроси“ ще заседава на 17 април в Люксембург. Очаква се министрите да приемат измененията в Акта за избиране на членове на Европейския парламент, които следва да бъдат транспонирани в националните законодателства преди изборите през 2019 г. Комисията ще представи пакета доклади по страни, участващи в процеса на разширяване на ЕС и процеса за стабилизиране и асоцииране. Съветът ще продължи и дискусията по въпроса за върховенството на закона и Полша, като ще бъдат изслушани предложенията на страната за изменения в законодателството и мнението на Комисията по тях.

 

 

Граждани на ЕС ще получават консулска закрила от българските мисии в трети страни

 

Гражданите на Европейския съюз, намиращи се в държави извън Съюза, ще могат да се обръщат за закрила към българското посолство или консулство, ако в съответната страна няма представителство на собствената им държава. Те ще се ползват със същите права, с каквито са и българските граждани. Това предвижда прието постановление на Министерския съвет за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от задграничните представителства на България.

Случаите на консулска закрила включват арестуване или задържане, когато лицето е жертва на престъпление, при тежка злополука или тежко заболяване, смърт, помощ и репатриране при извънредна ситуация, нужда от временни документи за пътуване и др.

В случаите, когато на непредставените граждани на Европейския съюз е оказана от страна на България консулска закрила, свързана с предоставяне на финансова помощ, от тях ще се изисква да поемат задължение да възстановят единствено онези разходи, които при същите условия би трябвало да бъдат поети от гражданите на държавата ни. Така направените разходи за консулска закрила от страната ни подлежат на възстановяване от държавата-членка, чийто гражданин е потърсил нашето дипломатическо или консулско представителство.

По същия начин българските граждани, които са получили консулска закрила от държава-членка, са длъжни да възстановят Министерството на външните работи на България равностойността на направените разходи за консулска закрила в качеството им на непредставени граждани на Европейския съюз.

 

 

Регламентират се допълнителни пенсионни права

за работници от ЕС

 

Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат изискванията на евродирективата за минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки на ЕС чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

Съгласно измененията работодателите, които осигуряват работниците и служителите си в доброволен пенсионен или доброволен професионален пенсионен фонд, ще трябва да започнат да осигуряват по същия начин и новопостъпили работници или служители до шест месеца, след като са ги наели. Същите права ще имат и работниците и служителите, с които е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

В съответствие с изискванията на директивата са предвидени и промени, насочени към предоставяне на осигурените лица и техните наследници на необходимата информация относно придобиването на пенсионни права и третирането на техните средства.

 

 

 

 

Предложени са промени в Закона за защита

от вредното въздействие на химичните вещества

и смеси

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. С проектозакона се въвежда националната процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

Въвеждането на процедурата е предвидено в регламента и е съобразено с Кодекса на Европейската агенция по отбрана за изключенията по регламента, свързани с отбраната.

Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда. Освобождаването от задължения не засяга правното действие на разпоредбите, регламентиращи информационния лист за безопасност.

Законопроектът определя разрешението за освобождаване от изисквания на регламента да се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, както и да се създаде и поддържа регистър на издадените разрешения. Редът, условията и сроковете за издаване на разрешенията, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и другата необходима информация ще бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. Предвидена е и административно-наказателна отговорност за неспазване на задълженията по издадено разрешение.

 

 

Приета е Наредба за разглеждане на спорове

по Закона за марките и географските означения

 

Правителството прие Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения. Документът урежда реда за разглеждане на жалби и искания, постъпили по реда на Закона. С нея ще бъде въведена правна регламентация за депозиране на жалби или искания, условията на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното разглеждане и за произнасяне.

С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.

Приет е доклад за изпълнението на Плана

за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

 

Министерският съвет прие доклад за изпълнението към 31 март на Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Изпълнени са 55 мерки от 93, чийто срок е до края на март. По-високият процент неизпълнение е традиционен за първото тримесечие на годината поради прехвърлянето на неизпълнените мерки от Плана за 2017 г.

На министрите беше възложено да предприемат действия съобразно своята компетентност за преодоляване на закъсненията с цел подобряване на резултатите на България при въвеждането на директивите на ЕС и недопускане стартирането на процедури за нарушения.

 

 

Открити са процедури за предоставяне на концесии на четири морски плажа

 

Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа – „Св. Св. Константин и Елена – юг“, „Ривиера“, „Ахтопол север – източна зона“ и „Китен – юг“. Предлага се срокът на първите две концесии да е 15 години, а на вторите две – десет.

С процедурите се цели обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като концесионерите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж Св. Св. Константин и Елена – юг“ е 78 662 лева без ДДС, на плаж „Ахтопол север – източна зона“ – 30 775 лева без ДДС, на плаж „Ривиера“ – 257 959 лева без ДДС, и на плаж „Китен-юг“ – 119 499 лева без ДДС. Размерите са определени съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с РМС 604/2016.

 

 

 

Отпускат се допълнителни средства за реклама

на България като целогодишна туристическа дестинация

 

Правителството осигури допълнителни 1 680 000 млн. лв. по бюджета на Министерството на туризма за изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама.

Програмата предвижда устойчиво развитие и промотиране на културно-историческия туризъм, съчетан със специфичните видове туризъм, с цел преодоляване на сезонността. Това налага използване на актуални маркетингови инструменти и сътрудничество с водещи световни медии за достигане до целевите аудитории.

Предприетите множество маркетингови кампании, реализирани в сътрудничество с международни медии и туроператори, както и представянето на България на международните пазари са сред причините за изключително добрите резултати през 2017 година. Официалната статистика показа, че за периода януари-декември 2017 г. България е посетена от близо 8,9 млн. чуждестранни туристи. Това е увеличение от 7,6% спрямо същия период на 2016 г., която досега бе рекордна за туризма. Първоначалните резултати за 2018 г. също са оптимистични – за първите два месеца на годината чуждестранните туристи са с 10,6% повече спрямо същия период на 2017 г.

Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм – по данни на БНБ за периода януари-декември 2017 г. те възлизат на близо 6,9 млрд. лв. Ръстът спрямо същия период на 2016 г. е 9,3 на сто. По-високият ръст на приходите в сравнение с ръста на броя чуждестранни туристи показва устойчива тенденция за нарастване на интереса към висококатегорийните хотели, което пък е свидетелство, че страната привлича по-висок клас туристи.

През последните години Министерството на туризма е реализирало изключително успешни кампании с политематичните канали Euronews и CNN, като са достигнати над 40 милиона зрители, основно в Европа. Чрез тези медийни конгломерати рекламата на България достига до аудитория с реален потенциал да позиционира страната ни в сегмента на водещите туристически дестинации, като увеличи средния разход за престой на турист.

Очаква се реализацията на тези и сходни кампании да доведе до положителни финансови резултати в национален мащаб и затвърждаване на положителния имидж на България като държава с разнообразни туристически продукти и сериозен потенциал за инвестиции.

 

 

 

Правителството издига кандидатурата

на Бойко Коцев за член на УС на Международната банка за икономическо сътрудничествоБойко Коцев отива в Международната банка за икономическо сътрудничество

 

Правителството одобри кандидатурата на Бойко Коцев за член на Управителния съвет (УС) на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) с мандат до пет години. В качеството си на член на УС на МБИС представителят на България ще участва в оперативната дейност и управлението на банката и ще отстоява финансово-икономическите интереси на страната ни.

Бойко Коцев е с богата дипломатическа биография и притежава широка експертиза, авторитет и професионално признание в областта на международните отношения.

Международната банка за икономическо сътрудничество е в процес на трансформация за превръщането й в модерна международна банка за развитие. Банката обръща особено внимание на проекти в сектори, които генерират растеж и са приоритетни за развитието на икономиките на страните членки – България, Виетнам, Полша, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. В стратегията й за България приоритет е кредитирането в сферата на промишлеността, селското стопанство, търговията, транспорта и банковия сектор.

 

 

Генерал-лейтенант Андрей Боцев е предложен

за удостояване със звание генерал

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да удостои началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев с висшето офицерско звание „генерал“.

За освобождаване от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба е предложен генерал-лейтенант Пламен Атанасов поради навършване на пределна възраст за заеманото звание. За неговия пост е предложен генерал-майор Димитър Илиев, който ще бъде освободен като заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и произведен в генерал-лейтенант.

Бригаден генерал Иван Ортоманов е предложен за освобождаване като директор на дирекция „Операции и подготовка“ в МО, за назначаване като заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и за удостояване със звание генерал-майор. За директор на дирекция „Операции и подготовка“ и удостояване със звание бригаден генерал е предложен полк. Маргарит Михайлов, в момента заместник-началник на щаба на Сухопътните войски.

Бригаден генерал Иван Лалов е предложен за освобождаване от длъжността командир на 3-а авиационна база, за назначаване за заместник-командващ на Съвместното командване на силите и за удостояване със звание генерал-майор. Да заеме овакантената длъжност командир на авиобазата, както и за удостояване със звание бригаден генерал е предложен сегашният заместник-командир на базата полк. Димитър Петров.

За назначаване за заместник-командир на ВМС и удостояване със звание флотилен адмирал е предложен капитан І ранг Георги Пенев, в момента началник на щаба на ВМС.

Заместник-директорът на Служба „Военна информация“ полк. Пламен Ангелов е предложен за директор на Службата и удостояване със звание бригаден генерал. Той ще поеме поста от бригаден генерал Светослав Даскалов, който ще бъде освободен от военна служба поради навършване на пределна възраст за заеманото звание.

Полк. Васил Лазаров е предложен за длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, както и за удостояване със звание бригаден генерал.

Директорът на дирекция „Логистика“ в МО полк. Митко Григоров е предложен за удостояване със звание бригаден генерал.

Правителството предлага на Президента на Република България да направи промяна и в Указ 85/2012, с който са утвърдени длъжностите във въоръжените сили и в НСО, изискващи висши офицерски звания. Предложението е висше офицерско звание генерал-майор (контраадмирал) да се изисква и за длъжността директор на Щаба на отбраната. Неговите функции са свързани с организиране дейността на административните звена в Щаба на отбраната като стратегически военен щаб на въоръжените сили.