От 2.10.18 г. ОУ „Иван Хаджийски“ е с нов пропускателен режим. Дворът на училището е обезопасен с електронно затваряне на централния вход. Достъпът се осъществява при спазване на специални изисквания. За целта са изработени инструкции и график. Външните лица се допускат според правила, утвърдени със заповед на директора.

Централният вход се заключва с електронна система. Педагогическият и административният  персонал е снабден с чипове за отваряне на вратата. Пропускателният режим се осъществява от портиер и от дежурните учители, под контрола на главния учител Николай Цочев.

Чекинг контрол в ОУ"Иван Хаджийски"

По време на учебния ден учениците напускат двора на училището само в голямото междучасие и в обедната почивка, или след изрично разрешение от директор, класен ръководител или педагогически съветник.

Целта е нашите ученици да са по-защитени и да се чувстват по-сигурни в училище. Родителите да са по-спокойни за безопасността на децата си. Системата е нова и се надявам да заработи успешно. Чек контролът е честа практика в частните и по-елитните училища, смятам че и за нашето училище ще се утвърди“ – сподели директорът Ралица Бенчева.

Чекинг контрол в ОУ"Иван Хаджийски"

Пропускателният режим в ОУ „Иван Хаджийски“ се осъществява при следните правила:

 1. Учениците представят (при поискване) ученическа лична карта при влизането си в училището.
 2. Педагогическият и непедагогическият персонал има право на свободен достъп до училището в рамките на установеното работно време. При необходимост се допускат и извън него, съгласувано с ръководството на училището.
 3. Външни лица се допускат в училище след представяне на документ за самоличност, уведомяване на портиера за целта на посещението и регистриране на посещението си в Книга за посещенията на външни лица. В книгата се вписват следните данни: трите имена на посетителя; име на лицето, което ще бъде посетено; дата на посещението; час на влизане; час на излизане.
 4. до деловодството за служебни бележки или други документи, отнасящи се за детето им;
 5. при директор в рамките на установеното работно време
 6. При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска в сградата на училището. При необходимост портиерът търси съдействие на телефон 112.
 7. Педагогическият персонал в училището се посещава във време, което е извън графика на възложената учителска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред.
 8. Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на законоустановеното им работно време.
 9. Директорът се посещава от граждани в рамките на работното му време.
 10. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.
 11. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични условия – във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си.
 12. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни животни.
 13. За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица по списък, утвърден от училищното ръководство.
 14. За участие на родителски срещи се допускат родители, настойници, близки на учениците.
 15.  Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в училище.

Родителите на учениците се допускат в училището при спазване на следните правила: 

 • посещение при класен ръководител и/или учител при предварително уговорена среща;
 • посещение при класен ръководител и/или учител при предварително уговорена среща;
 • до деловодството за служебни бележки или други документи, отнасящи се за детето им;
 • при директор в рамките на установеното работно време