Цената на природния газ, на която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, до края на годината ще в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС). Тя е с 13,89 на сто по-висока от цената за третото тримесечие на 2018 г. Това съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, която взе Решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цени за четвъртото тримесечие на 2018 г.
Утвърдената от КЕВР цена от 456,65 лв./1000 нм3  включва компонента за услугата „обществена доставка“ в размер на 6,17 лв./1000 нм3. В цената е включена и компонентата „задължение към обществото“ от 1,40 лв./1000 нм3, която покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, посочиха от КЕВР. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти – ползватели на природен газ, ще бъде под 8 на сто, допълниха от регулатора.
При утвърждаване на цената на природния газ КЕВР е отчела условията по действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“ и прилага изцяло залегналата в него Методика, съгласно която се вземат предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева, уточниха от енергийния регулатор. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на наредбата за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, изтъкнаха от КЕВР.

Източник: София