Превенцията остава приоритет и през 2018 г. в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г. Правителството днес прие документа, който се изготвя ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и съдържа оперативни мерки, съобразени с актуалните тенденции за противодействие на това тежко престъпление.

През годината ще бъдат проведени традиционните кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, а по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, ще има и кампания с акцент върху новите заплахи, свързани с трафика на хора. Ще бъдат проведени също информационни сесии сред специфични, уязвими групи, в т. ч. и с мигранти и граждани на трети страни.

През настоящата година продължава работата за преодоляване на последиците от престъплението чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите на Националната комисия за борба с трафика на хора, в които към момента 17 души получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа. Капацитетът за настаняване на лица в услугите във Варна, Бургас и София е за 26 пълнолетни и 10 деца. Освен помощ за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Нова инициатива в тази насока е предложената от Агенцията по заетостта дейност за включване на лица, жертви на трафик, в програми и мерки за обучение и заетост. През 2018 г. се очаква видимост на резултатите от работата на първата профилирана услуга за деца, жертви на трафик – кризисният център в София. Работи се в посока образователно включване на децата и изграждане на връзки със семействата, когато това е в интерес на децата.

Предвидено е и провеждането на съвместни дни на действие между разследващи, прокурори и социални работници от България и Швейцария и обменни визити между представители на институциите в България и Чехия, с оглед на зачестилите случаи на трудова експлоатация на български граждани в Чехия.

По отношение на институционалното развитие и закрилата на пострадалите, страната ни е с най-високия си капацитет за подпомагане на жертвите на престъплението от създаването на Националната комисия. Освен функциониращите четири приюта, през миналата година започна работа и нова местна комисия за борба с трафика на хора – в Плевен, с което местните структури за противодействие на престъплението станаха десет. През 2018 г. ще се работи за затвърждаване ролята на НКБТХ като координатор по Националния механизъм. Предвиждат се обучения на местно и национално ниво за разпознаване на механизма като рамка за оперативно сътрудничество при случаи на трафик в страната и в чужбина.

 

 

Предложени са промени в актовете за създаване

на висшите военни училища

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в решенията за привеждане на актовете за създаване на Военна академия „Георги Раковски“ и ВВМУ „Никола Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование и на решението на парламента за преобразуване на ВВОУ „В. Левски“, ВВУАПВО „П. Волов“ и ВВВУ „Г. Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“. Актовете са приемани през 2002 г.

Предложените сега изменения са мотивирани от настъпилите през последните 15 години промени в нормативната база – нови закони за отбраната и въоръжените сили и за развитие на академичния състав, както и правилници за тяхното прилагане, промените в Закона за висшето образование, приемането на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Друга причина, довела до необходимостта от изменение на действащите решения на Народното събрание, е значителното развитие на дейността на военно-образователните институции в периода след 2002 г.

 

 

Определено е ново възнаграждение

на изпълнителния директор на НАП

 

Министерският съвет определи на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите увеличение на основната месечна заплата с 10 на сто спрямо настоящия й размер. От 1 април т. г. Галя Димитрова ще получава 4070 лева.

Решението е обусловено от водещия принос на ръководителя на приходната агенция за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2017 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги.

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за НАП, възнаграждението на изпълнителния директор на агенцията се определя от Министерския съвет.

 

 

Правителството предостави 500 хил. долара

за организирането на Световното първенство

по волейбол за мъже в България

 

Правителството отпусна 500 000 долара, което е сумата, предвидена за плащане през 2018 г. за организирането и провеждането на Световното първенство по волейбол за мъже. България е съдомакин, заедно с Италия, на големия спортен форум през есента на 2018 г. Общата сума на изплатените от кабинета средства за организацията му в периода 2016-2018 г. е 5 000 000 долара.

Световното първенство по волейбол за мъже е едно от най-престижните състезания в света. В него ще участват най-силните отбори по волейбол и поради това интересът е огромен както от страна на българските зрители, така и на тези от чужбина. Провеждането на спортната проява ще утвърди авторитета на България сред световната спортна общественост и ще окаже положително въздействие върху развитието и популяризирането на българския спорт и възможностите на българските спортисти за изява.

 

 

Сдружение „Развитие и интеграция“ ще предоставя социални услуги в държавен имот

 

Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Развитие и интеграция“ получава правото да ползва безвъзмездно държавен имот във Варна. Това са партерен и сутеренен етаж в жилищна сграда на ул. „Добри Войников“ №37 във Варна. Сдружението ще ги използва за предоставяне на социални услуги в подкрепа на студенти с увреждания и младежи в риск.

Областната дирекция на МВР в Пазарджик получава правото на управление върху помещения на приземния етаж в сградата на Районното полицейско управление. Досега те са били в управление на Министерството на правосъдието, но са с отпаднала необходимост за ведомството.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на имот, управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Теренът от 1,9 дка се намира в Благоевград и няма функционално и технологично значение за осъществяването на железопътни превози. Решението на кабинета създава възможност за извършване на разпоредителни дейности с имота, в резултат на което ще се реализират допълнителни приходи за компанията.

Участък от 2,1 км от републикански път І-9 Дуранкулак – ГКПП „Малко Търново“, намиращ се на територията на община Малко Търново, беше обявен за публична общинска собственост. Промяната на статута се извършва по предложение на кмета на община Малко Търново, след съгласуване с АПИ, поради промяна във функциите на трасето.

 

 

България открива почетно консулство в Пешавар

 

Правителството прие решение за откриване на почетно (нещатно) консулство на България в пакистанския град Пешавар с консулски окръг провинция Хайбер Пахтунхва.

За почетен консул ще бъде назначен пакистанският гражданин Файсал Рахман. Той е утвърден и уважаван бизнесмен в областта на тютюнопроизводството, хранително-вкусовата и дървообработващата индустрия.

Северозападната пакистанска провинция е част от икономическия коридор, който свързва южните пакистански пристанища с Афганистан, страните от Централна Азия и Китай. Откриването на почетно консулство в този окръг ще допринесе за разширяване на търговско-икономическите връзки на България, както и за създаване на възможности за българския бизнес за навлизане на нови пазари на изток.

 

 

Военнослужещи от националния мобилен комуникационно-информационен модул

ще се включат в операцията „Решителна подкрепа”

 

Правителството разреши участието на до 16 военнослужещи от Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО, с личното им въоръжение и екипировка, в мисията на Алианса в Афганистан „Решителна подкрепа”. Те ще осъществяват комуникационната и информационна поддръжка на щаба на мисията в Кабул от 5 юли 2018 г. до 15 януари 2019 г.

„Решителна подкрепа” е фокусирана върху подготовката, подпомагането и предоставянето на екипи от съветници за афганистанските държавни институции и национални сили за сигурност във взаимодействие с афганистанското правителство, партньорите и другите международни организации, ангажирани в региона.

 

 

Утвърдено е междуправителственото споразумение с Люксембург за защита

на класифицирана информация

 

Министерският съвет утвърди подписаното през януари 2018 г. междуправителствено споразумение на България и Люксембург за взаимна защита на класифицирана информация.

В документа са посочени съответните нива на класификация за сигурност на информацията, принципите за сигурност, както и начините на обмен. Включени са текстове, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедурите за извършване на международни посещения, размножаване и превод, както и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност.

 

 

Правителството утвърди Спогодбата

между България и Армения за регулиране

на трудовата миграция

 

Правителството утвърди подписаната в началото на февруари Спогодба между България и Армения за регулиране на трудовата миграция.

Спогодбата ще се прилага за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна за срок от една година с възможност за последващо удължаване за общо до три години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката, в които има недостиг на работна сила.

Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

За да се пристъпи към реалното прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата заетост между България и Армения, предстои в рамките на шест месеца от влизането й в сила да бъдат разработени и подписани Процедури за прилагането й.

 

 

Одобрени са резултатите от заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от проведени през февруари заседания на Съвета на Европейския съюз.

Министрите на образованието заседаваха в Брюксел. На срещата им бяха обсъдени две теми – междинната оценка на програмата „Еразъм+“ и бъдещите насоки за периода след 2020 г., както и образователните аспекти на заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г. Министрите определиха „Еразъм+“ като най-успешната европейска програма и се обединиха около мнението да се работи за разширяването й при по-нататъшно опростяване на процедурите за кандидатстване. По втората тема бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на качествено образование, засилено изучаване на езици и насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в областта на взаимното признаване на дипломи и удостоверения за завършени етапи и степени на образование и за придобита професионална квалификация.

На 27 февруари в Брюксел се проведе Съвет „Общи въпроси“ в двата му формата. На редовното си заседание Съветът започна подготовката за Европейския съвет, насрочен за 22-23 март, който ще бъде фокусиран върху мерките за укрепване на растежа, създаване на нови работни места и подобряване на конкурентоспособността. Европейската комисия представи мотивираното си предложение от 20 декември 2017 г. относно върховенството на закона и Полша. Съветът прие без дискусии регламент, с който се налага забрана върху необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на вътрешния пазар и официално одобри реформата на схемата на ЕС за търговия с емисии за периода след 2020 г. В рамките на заседанието на Съвета „Общи въпроси“ по чл. 50 главният преговарящ на ЕС по Брекзит Мишел Барние информира за актуалното развитие в преговорите с Обединеното кралство.

Правителството се запозна и с резултатите от неформалното заседание на Съвета „Външни работи/Търговия“, което се състоя на 27 февруари в София. На него бяха обсъдени действията след единадесетата Международна конференция на Световната търговска организация и актуалното състояние на текущите преговори за споразумения за свободна търговия на ЕС. Европейската комисия представи информация относно препоръчаните от Министерството на търговията на САЩ мерки по вноса на стомана и алуминий.

 

 

Приет е годишният план за превенция и борба

с нередностите и измамите,евро

засягащи финансовите интереси на ЕС

 

Министерският съвет прие План за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.

Планът съдържа мерки за постигане на заложените стратегически и оперативни цели на Националната стратегия. Дейностите, включени в него, са свързани с подобряване на превенцията, повишаване ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, както и на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, на държавите-членки и на други държави.

 

 

Въвеждат се правила за живака в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества

и смеси

 

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с живака.

Промените въвеждат административни и контролни мерки като следствие от нов европейски регламент. С прилагането му се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак. Въвеждат се и ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, както и изисквания за отпадъците от живак.

Предвижда се изключение от забраната за внос чрез предоставяне на писмено съгласие за внос на живак и смеси на живака, изброени в приложение към регламента, за разрешени употреби в страната, при спазване на определени условия. Ще се извършва и оценка за приложимостта на критериите за разрешаване производството на нови продукти с добавен живак или нови процеси с употребата на живак.

В ЕС и държавите членки вече са реализирани много от възможностите за намаляване употребата на живак. С въвеждането на новите изисквания се обхваща целият жизнен цикъл на живака – от неговия добив до екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от живак. Прилагат се мерки за контрол с цел елиминиране или ограничаване във времето на продукти и процеси, които съдържат или използват живак.

 

 

Прецизират се разпоредбите на Правилника

за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

 

Правителството направи промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания. Целта е да бъдат прецизирани текстовете с оглед подобряване дейността на Националния съвет. Основните промени са свързани с организацията на заседанията и въвеждането на регламент за приемане на решения неприсъствено.

Организациите на сляпо-глухите и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се включват в изключенията на разпоредбите в Правилника за установяване наличието на критерии за национална представителност.

 

 Допълнени са функциите на ИА „Главна инспекция по труда“

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възложения специализиран контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и новите правомощия на институцията да подава искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, който е забавил с повече от два месеца заплатите на най-малко една трета от работниците си. Измененията не водят до промяна в щатната численост на ИА ГИТ.

Съгласно промените, на звената от специализираната администрация на институцията се възлага осъществяването на методическо ръководство и контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ ще осъществява процесуално представителство в производствата по несъстоятелност на търговци. Създава се възможност всички териториални дирекции да осъществяват специализиран контрол по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

 

ДП „Кабиюк“ ще се ръководи

само от Управителен съвет

 

Правителството преструктурира органите на управление на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен от двустепенна система на управление (Контролен съвет и Управителен съвет – УС) в едностепенна (Управителен съвет) и намали числеността на УС от петима на трима души.

Правомощията на Контролния съвет са с общ характер и се осъществяват от други институции и звена, създадени със специални закони. Това са Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Звеното за вътрешен одит. Те упражняват контрол по реда на специализираните закони, като по същество Контролният съвет на предприятието дублира тяхната дейност, което налага промяната.

Правомощията на Управителния съвет са с общоуправленски и административен характер и не изискват специфична експертиза и съответно петчленен състав, като могат да се осъществяват и в състав от трима члена с обща правна и финансова експертиза. Останалите оперативни функции, свързани със специфичния предмет на дейност на предприятието, успешно могат да се упражняват от щатната администрация и заетите в другите структурни звена на ДП „Кабиюк“.

„Кабиюк“ е държавно предприятие, като едноличен собственик на имуществото е министърът на земеделието, храните и горите. Предмет на дейността на предприятието е племенно-селекционна и развъдна дейност в областта на животновъдството и растениевъдството, съхранение и усъвършенстване на ценни, редки и изчезващи породи животни, птици, видове растения с национална значимост, производство и реализация на племенни животни и др. Предприятието изпълнява дейности, свързани по-конкретно със съхранение на застрашени от изчезване уникални автохтонни породи животни, запазване на единствените в страната племенни стада от Кавказка и Асканийска порода овце, Източнобългарска и Арабска-Шагия породи коне.

 

Одобрен е годишният доклад за изпълнението

на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите

 

Правителството одобри доклада за изпълнените мерки и дейности през 2017 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. Това е третият доклад по Стратегията, върху чието изпълнение непосредствен контрол осъществява Министерството на финансите.

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията през миналата година. Той е структуриран в четири части, а отчетът за изпълнението на всички мерки е представен в табличен вид. В основната част на доклада са изведени по-подробно онези мерки, резултатите от които имат ключова роля за постигнатия напредък в подобряването на събираемостта на приходите, за намаляване размера на сенчестата икономика и на разходите за спазване на законодателството.

Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи направените от Съвета на ЕС специфични препоръки към България през последните няколко години. В съответствие с последната от тези препоръки в областта на данъчната политика, България трябва да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. В отговор на тази препоръка, с решение на Министерския съвет от февруари беше удължен срокът на действие на Стратегията и през 2018 г.

Докладът ще бъде публикуван днес в интернет страницата на Министерството на финансите.

 

 

Министърът на околната среда и водите

ще подпише Споразумение със Сърбия

за превенция на радиационни аварии

 

Министерският съвет упълномощи министъра на околната среда и водите да подпише междуправителственото споразумение на България и Сърбия за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария.

Проектът на документа беше одобрен през 2015 г. Той предвижда взаимно уведомяване и своевременно предоставяне на информация, когато едната страна вземе решение за предприемане на мащабни мерки за защита на населението в случай на авария.

Сключването на споразумението ще насърчи сътрудничеството, обмена на информация между двете страни и прилагането на добрите практики в областта на ядрената и радиационната безопасност.

 

 

България и Алжир ще подпишат

двустранни документи

 

Министерският съвет одобри проектите на междуправителствено споразумение на България и Алжир за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти и на Меморандум за разбирателство в областта на архивите.

На реципрочна основа българските и алжирските граждани с дипломатически и служебни паспорти, пребиваващи в другата страна за период до 90 дни, ще бъдат освободени от изискването за краткосрочна виза, предвижда проектът на споразумение.

Меморандумът насърчава сътрудничеството между българската Държавна агенция „Архиви“ и Главния директорат на Националния архив на Алжир чрез обмяна на опит и добри практики в работата с архивни документи, размяна на специалисти, обмен на информация или архивни източници, ако това засяга другата страна или е свързано с нейната история.

Очаква се документите да бъдат подписани при предстоящото посещение на министъра на външните работи на Алжир у нас.

 

 

Правителството одобри българската позиция

за заседанията на Европейския съвет

на 22 и 23 март

 

Министерският съвет прие позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 22 март в Брюксел.

Очаква се Европейският съвет да приеме заключения по Единния пазар, Европейския семестър, социални въпроси, търговията и Западните Балкани преди срещата на върха в София на 17 май. В дневния ред на европейските лидери е включен и изборът на вицепрезидент на Европейската централна банка. Българското правителство подкрепя предложените насоки за заключения като съдържателни и навременни, отчитащи както приоритетите в законодателния дневен ред на Съюза, така и интересите на държавите-членки.

Одобрена беше и позицията на страната ни за заседанието на Европейския съвет във формата по чл. 50 от ДЕС. То ще се проведе на 23 март и на него държавните и правителствените ръководители на 27-те страни ще бъдат информирани за хода на преговорите с Обединеното кралство в контекста на Споразумението по оттегляне. България разглежда предложения проект на Споразумение като основа за водене на преговори с британската страна, която включва ясни клаузи по всички въпроси, включително правата на гражданите и финансовите аспекти.

 

 

Одобрена е позиция по делото, образувано от ЕК срещу България за закъсняло въвеждане

на директивата за колективното управление

на авторските права

 

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-27/18, образувано пред Съда на Европейския съюз по искова молба на Европейската комисия за нетранспониране в предвидения срок – 10 април 2016 г., на Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

В позицията се посочва, че със ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права, приет на второ гласуване в Народното събрание на 15 март 2018 г., Директива 2014/26/ЕС е транспонирана напълно. Наред с това, голяма част от изискванията на директивата вече са се прилагали в България към 10 април 2016 г., доколкото част от тях се съдържат в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за авторското право и сродните му права, в който през 2011 г. е създаден нов раздел Іа „Колективно управление на права“. Текстовете в него подробно регулират правилата за колективното управление на авторски и сродни на тях права и поставят изисквания, които силно се доближават, а в някои случаи са идентични със стандартите, въведени с Директивата.

Единствен предмет на производството по образуваното дело е да установи наличието или отсъствието на неизпълнение от държава членка на задълженията й, произтичащи от правото на ЕС, с цел да се осигури прилагането на правото и да се прекрати неизпълнението. България е изпълнила задълженията си за транспониране на Директива 2014/26/ЕС. В съответствие с това Министерският съвет изразява становище, че искането на Комисията за заплащане на имуществена санкция, считано от датата на постановяване на съдебното решение, е загубило своя предмет и поради тази причина следва да бъде отхвърлено.

Варненският медицински университет

ще упражнява правата на собственик на капитала на МБАЛ „Св. Марина“

 

Правителството предостави правата на едноличния собственик на капитала по управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна, на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за срока на акредитационната оценка на лечебното заведение като университетска болница.

Мотивът в искането на Медицинския университет е, че по този начин ще се възстанови основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво. Правната възможност за това прехвърляне е в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

За да поддържа високо качество на подготовката на студентите по медицина и за да бъде конкурентоспособен, през последните четири години университетът е инвестирал над 8 млн. лв. в клиничните катедри в МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.